Talousluvut

Tuloslaskelma

1 000 €

2021

2020

Erotus

Tuotot

Valtion määräraha

695

606

89

Hanketoiminta

555

468

87

Muut avustukset

Palvelumaksut

3 202

3 357

-155

Tuotot yhteensä

4 452

4 431

21

Kulut

Henkilöstökulut

-3 342

-3 212

-130

Poistot

-9

-15

6

Palvelutoiminnan kulut

-134

-151

17

Muut kulut

-1 149

-1 024

-125

Kulut yhteensä

-4 634

-4 402

-232

Tuotto-/ kulujäämä

-182

29

-211

Varainhankinta

140

140

Sijoitustoiminta

19

11

8

Tuloverot

-13

-32

19

Tilikauden yli-/alijäämä

-36

148

-184

Tase

1 000 €

2021

2020

Erotus

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

4

0

4

Aineelliset hyödykkeet

22

22

0

Sijoitukset

217

205

12

Pysyvät vastaavat yhteensä

243

227

16

Vaihtuvat vastaavat

Saamiset

895

644

251

Rahoitusarvopaperit

2 702

2 944

-242

Rahat ja pankkisaamiset

203

346

-143

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

3 800

3 934

-134

Vastaavaa yhteensä

4 043

4 161

-118

Vastattavaa

Oma pääoma

Sidotut rahastot

31

31

0

Vapaat rahastot

46

46

0

Edellisten tilikausien ylijäämä

3 045

2 898

147

Tilikauden ylijäämä

-36

148

-184

Oma pääoma yhteensä

3 086

3 123

-37

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat

102

99

3

Muut lyhytaikaiset velat

172

173

-1

Siirtovelat

683

766

-83

Vieras pääoma yhteensä

957

1 038

-81

Vastattavaa yhteensä

4 043

4 161

-118