Kehitystoiminta

ProAgria Etelä-Pohjanmaan hankkeiden avulla tehtävä kehitystoiminta on ollut aktiivista. Hankkeiden hakemisen perusteena on niin asiakkaan kuin ProAgriankin kehittyminen ja uuden oppiminen. Yhteensä kertomusvuonna meillä oli käynnissä 22 hanketta, joista tässä muutama esimerkki.

Ruokaprovinssi nettiin

Ruokaprovinssi 2030 – menestyksen avaimet pellolta pöytään

Hankkeessa aloitettiin koko Etelä-Pohjanmaan ruokamaakunnan yhteisen kehittämisstrategian kokoaminen läheisessä yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ruokayksilön kanssa. Työ aloitettiin tekemällä strategian taustaselvitystyötä tutustuen mm. maakuntaa koskeviin tilastoihin. Syksyllä järjestettiin 16 osallistavaa etätyöpajaa, joihin kutsuttiin laajasti ruokaketjun toimijoita aina harrastajista suurten yritysten edustajiin saakka. Alkutalvesta aloitettiin uusi sekä tiedonhankintaan että Ruokaprovinssin yhteisön tiivistämiseen tähtäävä etäkonsepti, Ruokaprovinssikahvit. Strategia valmistuu vuonna 2022.

Nefertiti-hanke
Automatiikkaa sekä mittausta viljelyyn ja tuottavuutta luomupeltoviljelyyn

Nefertiti-hanke on Horizon 2020 -hanke, jonka tehtävänä on jakaa tietoa täsmäviljelystä laajassa mittakaavassa sekä tuoda esiin luomupeltoviljelyyn liittyviä kokemuksia ja ennen kaikkea uusia innovaatioita. Nefertiti-hankkeella on haettu uutta tietoa Suomeen eurooppalaisilta hanke kumppaneilta. Nefertiti-hanke on kehittänyt erityisesti rikkakasvien torjuntaa, uusien kasvien viljelytekniikoita sekä hiiliviljelyä luomussa. Täsmäviljelyssä on tehty yhteistyötä niin Valtran ja Junkkarin sekä Mtechin kanssa. Molemmat osa alueet ovat olleet mukana monissa eri tapahtumissa niin Etelä-Pohjanmaalla kuin muuallakin Suomessa. Viimeisimpänä isona tapahtumana oli Seinäjoen Luomupäivät, jossa Nefertiti-hanke oli mukana järjestämässä hiiliviljelyyn liittyvää koulutusta yhdessä Ilmastosoturit-hankkeen kanssa.

Retee-hanke

Retee-hanke on parantanut viljelijöiden teknisten asioiden hallintaa rehuntuotannossa sekä antanut näkökulmaa tekniikan tuomista eduista talouden osalta. Lisäksi hankkeessa pureuduttiin sään ja muiden asioiden tuomiin riskeihin sekä niihin varautumiseen.

Hanke onnistui saamaan pilottitiloilta tuloksia erilaisten tekniikoiden vaikutuksista niin kasvustoihin kuin talouteen. Näitä tietoja välitetään asiantuntijoiden sekä tapahtumien kautta laajemmalti. Samalla pystytään tehostamaan riskien hallintaa sääolosuhteita vastaan ja parantamaan tilan rehuntuotannon kannattavuutta.

Pohjanmaan Ravinneratas -hanke

Pohjanmaan Ravinneratas on monen organisaation yhteinen hanke. Hankkeessa tuotiin laajalti esiin ravinteiden kierrätyksen hyötyjä sekä mahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa pureuduttiin vesiensuojeluun aina pellolta vesistöihin asti. ProAgrian osuudessa painotettiin ravinteiden tehokkaampaa käyttöä sekä maan vesitalouden ja maan rakenteen merkitystä ravinteiden huuhtoutumisessa. Hankkeessa luotiin uusia toimintatapoja ravinteiden kierrätykseen, yhteistyömalleja sekä liiketoimintamahdollisuuksia. Hanke toi esiin tuloksia työnäytöksissä ja muissa tapahtumissa.

Luomumaidontuotannon kehittäminen

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan luomumaidontuotannossa haluttiin keskittyä tilojen kilpailukyvyn parantamiseen. Moniin asioihin pystytään vaikuttamaan satotasojen nousulla, tuotantokustannusten optimoinnilla, tilakokonaisuuden hallinnan parantumisella sekä luomukasvinviljely- ja luomumaitotilojen välisellä yhteistyöllä.

Luomumaidontuotannon kehittämishanke on koonnut Etelä-Pohjanmaan ja ruotsinkielisen pohjanmaan luomumaidontuottajat yhteen jo reippaan parin vuoden ajan. Meneillään on ollut pienryhmien kokoontumisia ja kesän aikana on kokoonnuttu pellonpiennartilaisuuksiin. Koronatilanne huomioon ottaen toimintaa on osittain ollut verkossa ja Teams-kokoontumisia jatkettiin myös pienryhmissä. Pienryhmät ovat oiva tapa tutustua lähiseudun muihin luomutuottajiin, verkostoitua ja kehittää omaa tuotantoaan. Kokoontumisia on erityisesti pellonpientareiden osalta järjestetty alueen luomukasvinviljelytiloille, joiden on mahdollista toimittaa luomurehuja luomumaitotiloille. Hankkeen myötä perustettiin Facebookiin Luomumaidontuottajat-ryhmä, johon voivat liittyä kaikki luomumaidontuottajat.

Lammastalouden tuotannontekijät (LaTu)

Pyrkimyksenämme hankkeessa oli lampureiden osaamisen lisääminen yritysjohtamiseen, lampaiden hyvinvointiin, tuotantoon ja teknologiaan liittyen. Lisäksi oleellista on ollut lampureiden yhteistyön lisääminen ja samalla heidän oman hyvinvointinsa tukeminen.

Hankkeessa järjestettiin koulutuksia, pienryhmiä, opintomatkoja, tutustumisia tiloihin ja webinaareja, jotka sopivat kohderyhmän tarpeisiin toiminnan kehittämisessä ja yritystoiminnan edistämisessä. Lisäksi tuotettiin erilaisia digitaalisia koulutusmateriaaleja kuten YouTube-videoita kuntoluokituksesta, karitsankasvatuksesta ja kerinnästä. Tietokortteja tehtiin aiheista: lammastilan hyvälaatuiseen säilörehuun panostaminen, laidunnuksen tehostettu käyttö sekä laitumen perustaminen ja laidunsiemensekoitukset. Lammastalouden ympäristöhyötyjä -tietokortissa on pohdittu hiilensidonnan ja luonnon monimuotoisuutta lisääviä vaikutuksia.

Mainio Maito

Mainio maito -hankkeessa on tarkoituksena viiden ProAgrian yhteisponnistuksena opastaa Maitosuomen alueen tuottajia kohti hiilineutraalia maidontuotantoa. Ympäristötyö on kaikkien asia ja valiolaisilla maitotiloilla on tavoitteena saavuttaa hiilineutraalisuus vuonna 2035. Hankkeessa parannetaan suomalaisen maidontuotannon ilmastotehokkuutta keräämällä tietoa siitä, mikä maidon hiilijalanjälki tiloilla on ja miten sitä saadaan tehokkaimmin pienennettyä.

Kotieläimistämme naudat ovat parhaita nurmen hyödyntäjiä, sillä ne muuntavat nurmirehun ihmisravinnoksi. Tämä aiheuttaa väistämättä myös ilmastopäästöjä, mutta niitä voidaan hillitä ruokinnan ja kestävän eläinaineksen avulla. Hankkeen nurmi- ja tuotantopienryhmissä opastetaan tiloja tekemään tilalleen hiiliviljelysuunnitelma sekä laskemaan tuottamansa maidon hiilijalanjälki ja tekemään toimenpiteitä sen pienentämiseksi. Toinen ohjelma keskittyy nurmituotannon tehostamiseen ja toinen maidontuotannon managementin tehostamiseen ja sitä kautta lehmien kestävyyden parantamiseen.

Yhteistyö on erittäin tiivistä kahden hankkeen; lännessä Mainio Maito ja idässä Mainio Maitotila sekä Maitosuomen kesken. Yhteiset webinaarit keräävät kymmeniä osallistujia paneutumaan eri teemoihin ja saamaan vinkkejä hiiliviljelyn tehostamiseksi.

Maatilojen johtaminen

Johto-hankkeessa on vuoden 2021 aikana jatkettu toimintaa suunnitellusti. Vuoden 2021 aikana toiminnassa oli mukana kolme pienryhmää. Tilakoon kasvaessa ja kustannustason noustessa ovat johtamistaidot ja yrittäjäominaisuudet yhä tärkeämmässä roolissa, kun mietitään menestyvää maatalousyritystä. Ilman selkeää strategiaa, tavoitteita ja seurantaa on ison maatalousyrityksen johtaminen kannattavasti haasteellista. Johto-hankkeessa maatalousyrittäjät on haastettu pohtimaan omaa strategiaansa sekä sen käytäntöön viemistä. Johto-hankkeen tavoitteena on maatalousyritysten kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden parantuminen. Johto-hankkeessa sparrattiin maatalousyrittäjien johtamistaitoja.