Talouspalvelut

Asiantuntijoidemme vahvuus on maatalouden ja maaseudun tuntemus sekä syvällinen osaaminen tuloksien analysointiin ja sparraukseen.

Tilipalvelut

Tilipalvelumme kehitystyö näkyi lisääntyvänä asiakasvirtana. Asiakkaiden yritystoimintaa kehitettiin yhteistyössä tilipalvelu- ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Keskeistä toimintamallissa on asiakkaan tarpeiden hahmottaminen analysoinnin avulla. Tavoite on yhdistää tilipalveluiden tuottama tieto tuotannon asiantuntijoiden käyttöön ja näin parantaa esimerkiksi kotieläinten ruokintaa tai peltoviljelyä.

Tilipalveluihin liittyvässä kehitystyössä on keskeistä myös sähköisyyden hyödyntäminen ja ohjelmistovalinnat. ProAgria Oulu on valinnut sähköisen tilitoimiston ohjelmistoksi Visman Fivaldin ja ProAgrian oman WebWakan. Tilipalveluiden prosessi on kehityksen kohteena erityisesti tulevana vuonna. Asiakkaita siirtyi sähköiseen kirjanpitoon hallitusti ja samalla tuli myös uusia asiakassuhteita.

Toimintamuodon muutokset osakeyhtiöksi kasvattivat tilipalvelun suoriteperusteisen kirjanpidon ja palkanlaskennan tarvetta. Tähän oli varauduttu ennakoivasti ja tarpeeseen pystyttiin vastaamaan erinomaisesti. Prosessi toimintamuodon muutoksessa oli selkeä ja apuna oli myös verohallinnon erityisasiantuntija koko vuoden ajan.

Omistajanvaihdokset

Omistajanvaihdosten toteuttamiseksi talousasiantuntijat olivat mukana yli 60 asiakastilanteessa, joiden aiheina oli kannattavuuslaskenta, luonnoskauppakirjat ja mut erilaiset tilakohtaiset palvelut.

Maatilojen yhtiöittämisiä ja ennakkoratkaisuhakemuksia tehtiin kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Lähtökohta yhtiöityksessä on järkevyystarkastelu, jonka jälkeen arvioidaan mahdollinen yhtiöittäminen etuineen ja haittoineen. Tilipalveluun kytkettynä osakeyhtiön toimintaa tarkasteltiin myös kannattavuutta ja kassaa yhdessä seuraten.

Kannattavuuskirjanpito

Kannattavuuskirjanpidon avulla voidaan seurata maatalouden kannattavuuden kehitystä  ja saada selville siihen vaikuttavia tekijöitä, esimerkkeinä tilakoko ja tukialue. Tietojen keräyksestä tiloilla vastaavat talousasiantuntijat. ProAgria Oulu laati valmiit tilinpäätökset 54 tilalle.

Vuoden 2018 tulokset ovat ProAgria Oulun kannattavuuskirjanpitotilojen painotettuja keskiarvoja, jotka kuvaavat mahdollisimman hyvin alueen maatalouden tuloskehitystä. Tilojen keskipeltoala oli 94,20 hehtaaria, kokonaistuotto keskimäärin 239 200 euroa ja maatalouden yrittäjätulo 30 600 euroa.

Tilojen kannattavuutta kuvataan kannattavuuskertoimella. Jos kannattavuuskerroin on yksi, maatila on saanut katettua kaikki kulunsa. Vuonna 2018 kaikkien tilojen kannattavuuskerroin oli 0,60, lypsykarjatilojen 0,37, muiden nautakarjatilojen 1,17, viljanviljelytilojen 0,13 ja muiden kasvinviljelytilojen 0,88.

Keskimääräinen kannattavuuskerroin 0,60 tarkoittaa, että tiloilla on saavutettu 9,6 euron tuntipalkka omalle työlle ja 2,4 prosentin korkotuotto maatalouteen sijoitetulle omalle pääomalle. Oman pääoman korkovaatimus on laskettu tilakohtaisesti ja oman työn palkkavaatimus on ollut 16,00 € tunnilta.