Talousluvut 2021

TULOSLASKELMA

2021

2020

(tuhatta euroa)

Tuotot

Valtion määräraha

243

232

Hanketoiminta

130

81

Valt.lask.vast. saadut korv.

14

16

Palvelu- ja myyntituotot

866

895

Muut toiminnan tuotot

63

46

Tuotot yhteensä

1316

1270

Kulut

Henkilöstökulut

926

916

Poistot

5

7

Muut kulut

434

361

Kulut yhteensä

1365

1284

Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä

-49

-14

Varainhankinta

15

14

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

3

6

Tilinpäätöserät

0

0

Tilikauden yli-/alijäämä

-31

6

TASE

31.12.2021

31.12.2020

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

0

3

Aineelliset hyödykkeet

5

6

Sijoitukset

328

308

Pysyvät vastaavat yhteensä

333

318

Vaihtuvat vastaavat

Pitkäaikaiset saamiset

8

5

Lyhytaikaiset saamiset

271

147

Rahat ja pankkisaamiset

399

565

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

678

717

VASTAAVAA YHTEENSÄ

1011

1035

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Rahastopääoma

5

5

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

802

796

Tilikauden yli-/alijäämä

-31

6

Oma pääoma yhteensä

776

807

Vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma

235

228

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1011

1035