KieMaRa - Kokonaisvaltaisesta kiertotaloudesta maaseudun elinvoiman rakennuspalikoita

ProAgria Keskusten Liitto

Ympäristöviisas maaseutu

Kiertotalousratkaisut voivat tarjota maaseudulle uusia toiminta- ja elinkeinomahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien hahmottaminen, esiin nostaminen ja etenkin käytäntöön saaminen vaatii eri toimijoiden yhteistyötä, osallistamista ja sitouttamista alusta lähtien.

Peltomaisema Kiemra hanke
Maatalousrahasto EU logo
Ely-keskus logo

Hankkeen tavoitteena oli lisätä maaseudulla toimivien yrittäjien tietoutta tilakohtaisen kiertotalouden mahdollisuuksista maaseudun toimijoille ja kiertotalousjakeiden hyödyntäjille, tuottaa kokonaisvaltaisia ja logistisesti mahdollisia kiertotalouskonsepteja Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseudulle sekä lisätä todennetusti kiertotalouteen panostavien tilojen kannattavuutta. Tämän lisäksi hankkeen tavoitteina oli tuoda alan toimijoita yhteen, mallintaa jakeiden logistiikkaa ja laskea kustannusmalleja investointipäätösten tueksi.

Yleisemmin tavoitteena oli maaseudun elinvoiman, elinkeinomahdollisuuksien sekä tilojen tuotannon kannattavuuden lisääminen ja laajentaminen synnyttämällä uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä välittämällä tietoa kiertotalouden toimintamahdollisuuksista. Lisäksi tavoitteena oli vihreän siirtymän nopeuttaminen ja kiertotalouden mahdollisuuksien sekä kyvykkyyksien lisääminen Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. 

Mistä hanke koostui?

Hankkeessa etsittiin jäte- ja sivuvirtojen kokonaishyödyntämisratkaisuja ja toimintamalleja tuottamalla tietoa tilakohtaisista sivuvirroista ja niihin liittyvistä kiertotalouden ratkaisuista. Valittujen esimerkkitilojen maa- ja puutarhatalouden jäte- ja sivuvirrat selvitettiin tiloilla tehtävien haastatteluiden avulla. Samassa yhteydessä selvitettiin myös tuottajien osaamistasoa tilan sivuvirtojen hyödyntämisessä.

Kerättyjen jäte- ja sivuvirtatietojen pohjalta selvitettiin mahdollisia hyödyntämisratkaisuja, etenkin jatkojalostusmahdollisuuksia korkea-arvoisimmiksi tuotteiksi, ja näiden vaihtoehtojen keskeisiä toiminta- ja toteutusedellytyksiä. Valituille ratkaisuvaihtoehdoille tehtiin alustavia teknis-taloudellista-tarkastelua yhteistyössä yritysten ja tilojen kanssa, tuottamaan tietopohjaa uusien liiketoiminta- ja yritysinvestointipäätösten tueksi.

Innovatiivisissa ratkaisuissa huomioitiin sekä materiaalikierrätys- että energiatehokkuus, kuin myös hiilen sidonta. Tilakohtaisten selvitysten rinnalla selvitettiin erilaisia materiaalivirtoja jalostavien teollisten toimijoiden kiinnostusta ja mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa maatalouden sivuvirtojen jalostamiseen.

Tilatason ja teollisten toimijoihin kohdistuvien selvitysten pohjalta tehtiin alustavaa suunnittelua logistisista ratkaisuista tiloilta jalostaviin laitoksiin ja esitettiin potentiaalisimmat hyödyntämisratkaisut havainnollisesti yhteistoiminnallisen jatkokehittämisen ja -arvioinnin pohjaksi. Hyödyntämisratkaisuja jatkokehitettiin ja arvioitiin jäte- ja sivuvirtoja tuottavien yritysten ja jatkojalostavien teollisten toimijoiden yhteiskehittämisen työpajoissa. Hankkeen keskeinen tavoite oli edistää arvoketjun eri toimijoiden yhteiskehittämistä ja innovointia.

Koulutus ja neuvonta ovat keskeisinä tekijöinä kiertotalous- ja kestävyysajattelun juurruttamisessa ja uuden kestävämmän toiminnan rakentamisessa. Hankkeessa muodostettiin maatalouden kiertotalouden murrosta tukeva koulutuspaketti. 

Koulutukset toteutettiin osin kohderyhmille yhteisesti ja kestävään toimintaperiaatteeseen pohjautuen osa päivistä toteutettiin verkossa. Verkostoitumistavoitteen saavuttamiseksi osa koulutuksista järjestettiin lähitilaisuuksina.

Kohderyhmät: Hämeen alueen maaseutuyrittäjät; viljelijät, eläintilalliset ja puutarhayrittäjät sekä alueen mahdolliset muut yrittäjät (matkailu, ravintola, elintarvike ym.), maatalousneuvojat, opetushenkilökunta ja valtion virkahenkilöt

Toiminta-alue: Kanta- ja Päijät-Häme

Hankkeen hallinnoija: ProAgria Keskusten Liitto ry

Osatoteuttaja: HAMK

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Hämeen ELY-keskus

Haluatko syventää kiertotalousosaamistasi

Kokosimme koulutuspaketin on tukemaan maatalouden kiertotalous- ja kestävyysajattelua. 

Tutustu koulutuspakettiin

Videot hyödyntämisratkaisuista

Nurmibiojalostamo

Maatalousmuovien kierrätys

Lannan hygienisointi 

Kuuntele podcast

Podcast jaksossa käydään keskustelua hankkeen keskeisistä tuloksista. Miten maaseudun sivuvirtoja voidaan hyödyntää ja saadaanko niistä uutta, kannattavaaa liiketoimintaa? Minkälaisiksi tuotteiksi biohiili taipuu ja onko Hämeen maaseutu vielä valmis nurmibiojalostamolle?

Mukana keskustelemassa ovat asiantuntijat Katri Juva (HAMK Bio), Jonna Nygård (ProAgria) ja Maarit Kari (ProAgria). Podcastin juontajana toimii Sara Syvälahti (HAMK Bio). Löydät Sivuvirtasatoa-podcastimme yleisimmiltä podcast-alustoilta. 

Podcastin tekstivastineen löydät Hämeen ammattikorkeakoulun verkkosivuilta. 


Koulutuspaketti

Kokosimme Kiemara-hankkeessa koulutuspaketin, joka sisältää kattavasti ajankohtaista tietoa kiertotalousratkaisuiden hyödyntämisestä maataloudessa. Koulutuspaketin tavoitteena on tukea maatalouden kiertotalous- ja kestävyysajattelun juurruttamista. Lisäksi koulutuspaketti haastaa sinua ajattelemaan jätettä arvokkaana raaka-aineena ja oivaltamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tutustu koulutuspakettiin Hämeen ammattikorkeakoulun verkkosivuilla. 

Hankeraportti

Kokosimme hankkeen tulokset maaseudun sivu- ja jätevirtojen hyödyntämisestä hankeraportille. 

Tutustu hankeraporttiin