KieMaRa - Kokonaisvaltaisesta kiertotaloudesta maaseudun elinvoiman rakennuspalikoita

ProAgria Keskusten Liitto

Ympäristöviisas maaseutu

Kiertotalousratkaisut voivat tarjota maaseudulle uusia toiminta- ja elinkeinomahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien hahmottaminen, esiin nostaminen ja etenkin käytäntöön saaminen vaatii eri toimijoiden yhteistyötä, osallistamista ja sitouttamista alusta lähtien.

Peltomaisema Kiemra hanke
Maatalousrahasto EU logo
Ely-keskus logo

Hankkeen tavoitteena on lisätä maaseudulla toimivien yrittäjien tietoutta tilakohtaisen kiertotalouden mahdollisuuksista maaseudun toimijoille ja kiertotalousjakeiden hyödyntäjille, tuottaa kokonaisvaltaisia ja logistisesti mahdollisia kiertotalouskonsepteja Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseudulle sekä lisätä todennetusti kiertotalouteen panostavien tilojen kannattavuutta. Tämän lisäksi hankkeen tavoitteina on tuoda alan toimijoita yhteen, mallintaa jakeiden logistiikkaa ja laskea kustannusmalleja investointipäätösten tueksi.

Yleisemmin tavoitteena on maaseudun elinvoiman, elinkeinomahdollisuuksien sekä tilojen tuotannon kannattavuuden lisääminen ja laajentaminen synnyttämällä uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä välittämällä tietoa kiertotalouden toimintamahdollisuuksista. Lisäksi tavoitteena on vihreän siirtymän nopeuttaminen ja kiertotalouden mahdollisuuksien sekä kyvykkyyksien lisääminen Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. 

Mistä hanke koostuu?

Hankkeessa etsitään jäte- ja sivuvirtojen kokonaishyödyntämisratkaisuja ja toimintamalleja tuottamalla tietoa tilakohtaisista sivuvirroista ja niihin liittyvistä kiertotalouden ratkaisuista. Valittujen esimerkkitilojen maa- ja puutarhatalouden jäte- ja sivuvirrat selvitetään tiloilla tehtävien haastatteluiden avulla. Samassa yhteydessä selvitetään myös tuottajien osaamistasoa tilan sivuvirtojen hyödyntämisessä.

Kerättyjen jäte- ja sivuvirtatietojen pohjalta selvitetään mahdollisia hyödyntämisratkaisuja, etenkin jatkojalostusmahdollisuuksia korkea-arvoisimmiksi tuotteiksi, ja näiden vaihtoehtojen keskeisiä toiminta- ja toteutusedellytyksiä. Valituille ratkaisuvaihtoehdoille tehdään alustavaa teknis-taloudellista-tarkastelua yhteistyössä yritysten ja tilojen kanssa, tuottamaan tietopohjaa uusien liiketoiminta- ja yritysinvestointipäätösten tueksi.

Innovatiivisissa ratkaisuissa pyritään huomioimaan sekä materiaalikierrätys- että energiatehokkuus, kuin myös hiilen sidonta. Tilakohtaisten selvitysten rinnalla selvitetään erilaisia materiaalivirtoja jalostavien teollisten toimijoiden kiinnostusta ja mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa maatalouden sivuvirtojen jalostamiseen.

Tilatason ja teollisten toimijoihin kohdistuvien selvitysten pohjalta tehdään alustavaa suunnittelua logistisista ratkaisuista tiloilta jalostaviin laitoksiin ja esitetään potentiaalisimmat hyödyntämisratkaisut havainnollisesti yhteistoiminnallisen jatkokehittämisen ja -arvioinnin pohjaksi. Hyödyntämisratkaisuja jatkokehitetään ja arvioidaan jäte- ja sivuvirtoja tuottavien yritysten ja jatkojalostavien teollisten toimijoiden yhteiskehittämisen työpajoissa. Hankkeen keskeinen tavoite on edistää arvoketjun eri toimijoiden yhteiskehittämistä ja innovointia.

Koulutus ja neuvonta on keskeisenä tekijänä kiertotalous- ja kestävyysajattelun juurruttamisessa ja uuden kestävämmän toiminnan rakentamisessa. Hankkeessa kootaan yhteen maatalouden kiertotalouden murrosta tukeva, amk-tutkinnossa tarjolla oleva monialainen koulutuspaketti ja tämän lisäksi tuotetaan kokonaan uusia koulutussisältöjä. Osaamista syvennetään kohderyhmittäin koulutuspakettien kautta.

Koulutukset toteutetaan osin kohderyhmille yhteisesti ja kestävään toimintaperiaatteeseen pohjautuen osa päivistä toteutetaan verkossa. Verkostoitumistavoitteen saavuttamiseksi osa koulutuksista järjestetään lähitilaisuuksina.

Kohderyhmät: Hämeen alueen maaseutuyrittäjät; viljelijät, eläintilalliset ja puutarhayrittäjät sekä alueen mahdolliset muut yrittäjät (matkailu, ravintola, elintarvike ym.), maatalousneuvojat, opetushenkilökunta ja valtion virkahenkilöt

Toiminta-alue: Kanta- ja Päijät-Häme

Hankkeen hallinnoija: ProAgria Keskusten Liitto ry

Osatoteuttaja: HAMK

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Hämeen ELY-keskus

Hankkeen koulutukset

tutustu koulutustarjontaan Hämeen ammattikorkeakoulun hankesivuilla

Tutustu koulutustarjontaan