Kiertotalouden kehittäminen maatilalla kiinnostaisi – mutta millä rahalla?

4 min lukuaika

Ilmasto muutoksessa

Viime vuosien myllerrykset, etupäässä koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan, ovat tehneet jokaisen ihmisen arjessa näkyväksi sen, kuinka riippuvaisia olemme kansainvälisestä kaupasta, tarkemmin sanottuna ulkomailla tuotettavista materiaaleista sekä energiasta.

Kannettava tietokone

Tämän noteeraaminen on, yhdessä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien haasteiden kanssa, vauhdittanut myös maatalouden pyrkimystä omavaraisuuteen esimerkiksi energian suhteen, sekä lisännyt tilojen kiinnostusta erilaisten sivuvirtojen hyödyntämiseen.

Kiertotalous ja materiaalikiertojen kehittäminen maatiloilla on selkeässä nosteessa. Aihe kiinnostaa niin tutkijoita kuin maatilallisiakin. Kiertotalouden avulla on mahdollista saavuttaa merkittäviäkin kustannussäästöjä tilatasolla, ja kaupan päällisenä saavutetaan usein myös luonnon ja ilmaston kannalta positiivisia vaikutuksia. Hyvinä esimerkkeinä kiertotalouden rantautumisesta maatilojen arkipäivään ovat esimerkiksi maatilojen biokaasulaitokset tai erilaiset teollisuuden sivuvirroista valmistetut lannoitteet ja maanparannusaineet.

Pieniä parannuksia tilojen arjessa voidaan tehdä hyvin pienin taloudellisin panoksin, jopa ilmaiseksi. Varsinainen kehittämistyö vaatii kuitenkin useimmiten myös rahoitusta. Sekä kehittämishankkeisiin että maatilojen investointeihin on tarjolla erilaisia rahoituksia, mutta sopivan rahoituksen löytäminen voi asiaan vihkiytymättömälle olla haasteellista. Alla oleva katsaus tällä hetkellä saatavilla oleviin rahoituksiin saattaakin auttaa maatiloja alkuun kiertotalouteen suuntautuvaan kehittämiseen tarvittavan rahoituskanavan löytymisessä.

ELY-keskusten ja Leader-ryhmien myöntävät maatalouden investointituet

Kiertotalouden edistämiseen tähtääviin investointeihin on mahdollista saada investointitukea ELY-keskukselta. Avustuksen määrä vaihtelee jonkin verran kohteittain, mutta suurin osa kiertotalouden kehittämiseen liittyvistä investoinneista on Ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistäviä investointeja, joissa avustuksen määrä on 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Investoinnin suunnitteluvaiheessa kannattaa olla aikaisessa vaiheessa yhteydessä omaan ELY-keskukseen, joka voi ottaa kantaa siihen, minkälainen avustus suunniteltuun investointiin on mahdollinen.

Investointitukiin liittyy yleisiä ehtoja, joiden tulee täyttyä aina tuettavasta kohteesta riippumatta. Lisäksi tukikohteille on määritelty tavoitteet sekä valintaperusteet, jotka tulee mahdollisimman hyvin täyttää. Hakemukset pisteytetään paremmuusjärjestykseen valintaperusteiden mukaan, ja parhaiten vertailussa pärjänneille myönnetään rahoitus. Lisätietoa investointituista sekä mm. valintaperusteista eli valintakriteereistä löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Myös paikalliset Leader-ryhmät myöntävät investointiavustuksia maaseutuyrityksille. Leader-ryhmät määrittelevät omat painotuksensa rahoituksen myöntämisessä, mutta pääpiirteissään rahoitusta myönnetään samankaltaisin ehdoin kuin ELY-keskuksistakin. Leader-ryhmän puoleen kannattaa useimmiten kääntyä silloin, kun kyseessä on pienempi investointi. Investoinnin suunnitteluvaiheessa kannattaa olla jo hyvissä ajoin yhteydessä omaan Leader-toimijaan, joka neuvoo ja ohjaa oikeaan rahoituskanavaan sekä rahoituksen hakemisessa muutoinkin.

Yrityksen kehittämisavustus, EAKR

Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta, eli EAKR-rahoitusta, myönnetään monin eri tavoin. Osa hauista on valtakunnallisia, osa paikallisia keskittyen jonkun tai joidenkin ELY-keskusten alueille. Ajantasainen tieto haettavista EAKR-rahoituksista löytyy osoitteesta https://eura2021.fi/hakuilmoit....

Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi palkkakulut, ulkopuolisten asiantuntijoiden ja palvelujen käyttö, matkakustannukset sekä kehittämiseen liittyvien raaka-aineiden tms. kustannukset. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–20 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. EAKR-rahoitus ei siis ole tarkoitettu niinkään investointien tekemiseen, vaan soveltuu nimensä mukaisesti parhaiten juuri kehittämistyöhön.

Maaseudun innovaatioryhmä eli EIP

Toinen kehittämistyöhön erinomaisesti soveltuva rahoitusinstrumentti on maaseudun innovaatioryhmät eli EIP (European Innovation Partnership) -hankkeet. EIP-hankkeessa perustetaan maaseudun innovaatioryhmä, jossa ovat mukana sekä alkutuotantoyritykset että hankkeessa ratkaistavaan ongelmaan tai kehitettävään innovaatioon tarvittavat asiantuntijat. Asiantuntijana EIP-hankkeessa voi olla mukana alan yritys, sekä lisäksi jokin ratkaistavan ongelman kannalta olennainen asiantuntijaorganisaatio, kuten tutkimuslaitos tai neuvontajärjestö.

EIP-hankkeissa kehitetään uusia innovaatioita tai ratkaistaan jokin ongelma uudella innovatiivisella tavalla. EIP-hankkeen tukitaso on 100 %. Tukeen voi sisältyä myös pilotti-investointi, jonka avulla uuden idean toimivuutta kokeillaan käytännössä. Hanke toteutetaan kehittämishankkeena, ja sen tulokset on julkaistava sekä kotimaassa että koko EU:ssa.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, ELY

ELY-keskuksen hallinnoimalla Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja. Kokeiluohjelmalla tavoitellaan biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämistä biomassoista.

Tukea myönnetään tuotannollisen toiminnan aloittamiseen liittyville investoinneille 45 % tai 55 % hyväksytyistä kustannuksista. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden tukiprosentti vaihtelee 15–80 % hanketyypin, hankkeen sisällön ja hakijan mukaan.

Apua tukiviidakossa ProAgrian asiantuntijoilta

Monenlaista on siis tarjolla, mutta miten valita juuri se omalle idealle sopiva ratkaisu? Asiantuntijan puoleen kääntymällä löytyy oikea rahoitusinstrumentti helpoiten. Asiantuntijan kanssa voi käydä laaja-alaista keskustelua eri rahoitusten soveltuvuudesta juuri sen oman ajatuksen kehittämiseen tai täytäntöönpanoon. ProAgrian asiantuntijat neuvovat vankalla kokemuksella niin investointitukien kuin kehittämishankkeidenkin suunnittelussa sekä oikean rahoitusinstrumentin valinnassa. 

Haluatko, että asiantuntija ottaa yhteyttä?

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme.