Hallitsetko rekrytoinnin?

3 min lukuaika

Johtaminen

Työnantajaa sääteleviä määräyksiä on lukuisa määrä. Henkilöstöjohtamisen asiantuntijamme ovat apunasi - ota yhteyttä!

Hrkuva6

Työnantajaa sääteleviä määräyksiä on lukuisa määrä. Sinun ei työnantajana tarvitse hallita kaikkia määräysten hienouksia, vaan voit tilata apua niihin ProAgrian asiantuntijoilta. Muun muassa palkanlaskentapalvelu tuo asiakkaillemme toivottua helpotusta työnantajana toimimisessa.

Ota nämä huomioon, kun rekrytoit:

1. Tee aina kirjallinen työsopimus työntekijän kanssa (koeaika on enintään 4 kk, määräaikaiselle työsuhteelle on mainittava peruste ja arvioitu kesto).

2. Työnantajalla on työehtojen tulkintaoikeus, mutta myös vastuu niiden oikeasta soveltamisesta. Työehdot perustuvat alakohtaisiin työehtosopimuksiin. Kirjattavia asioita ovat mm. työaikajärjestelyt, palkanmaksu ja vuosilomajärjestelyt.

3. Muista hoitaa ajoissa palkkaukseen liittyvät määräaikaiset ilmoitukset ja maksut (ennakonpidätys, sotu, sairasvakuutusmaksu, TyEL-maksu ja vuosi-ilmoitukset).

4. Työnantaja vastaa työturvallisuudesta ja on velvollinen järjestämään työterveyshuollon.

5. Työsuhde voi olla kokoaikainen tai osa-aikainen (enintään 8 h/vrk ja 40 h/vko). Tuotannollisista tarpeista johtuen työnantaja voi määrätä ylitöihin 4-10 h/vrk, kuitenkaan kokonaistyöaika ei saa ylittää 50 h/vko. Lähtökohtaisesti työaika tasataan tunti tunnista enintään 12 kk:n aikana. Yli 10 tunnin työpäiviä saa olla yhtäjaksoisesti enintään kahden viikon ajan, kylvö- ja sadonkorjuutyössä enintään kolmen viikon ajan. Sitten vähintään viikon ajan 8 tunnin työpäiviä tai vähintään 2 vapaapäivää työajan tasaamiseksi.

Erityisesti eläintenhoidossa on tarvetta vapaapäivien siirrolle. Lauantain ja sunnuntain siirto merkitsee yhtä työvuoroa lisää. Sunnuntaista (viikkolepopäivä) on sovittava työntekijän kanssa erikseen.

Työaikalaki edellyttää työvuoroluettelon laatimista 4 viikon jaksolle.

6. Palkkauksessa on noudatettava alan yleistä työehtosopimusta (luontoiseduista ym. voidaan erikseen sopia). Oppilaitosharjoittelijoiden palkka on 85 % ja koululaisten 70 % 1. palkkaryhmän palkasta. Vähimmäispalkat määräytyvät alakohtaisten työehtosopimusten mukaan. Yleissitovat työehtosopimukset. Vaatimusryhmän 1. tuntipalkka 1.6.2015 lähtien on 8,19 €/h (Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus). Sunnuntaikorotus on +100 %. Viikonlopputyöntekijöiden osalta on sovittavissa samansuuruinen palkka kaikilta tunneilta (työsopimuksessa sovittu, että työskentelyä on vain viikonloppuisin). Myös työnjohtajan ja vastaavan kanssa on sovittavissa kuukausipalkka ja kiinteä kuukausikorvaus mahdollisesta yli- ja sunnuntaityöstä. Luontoisedun arvo otetaan mukaan yli- ja sunnuntaityön korotusosia laskettaessa. Luontoisetujen arvoista verottajan ohje.

Palkka maksetaan kahdesti kuukaudessa, ellei toisin ole sovittu. Työntekijälle annetaan palkkalaskelma, josta ilmenee tehty työaika ja sitä vastaava palkka sekä erikseen palkan korotusosat, lisät ja luontoisedut.

7. Työnantajalla on oltava työaikakirjanpito tehdystä työajasta. Työntekijäkohtaisesti merkitään säännölliset tunnit sekä lisä-, yli- ja sunnuntaityöt ja niistä maksetut korvaukset. Kirjanpito on säilytettävä vähintään 2 vuotta.

8. Työkyvyttömyysajalta maksetaan palkkaa työsuhteen kestosta riippuen. Vähintään 1 kuukauden työsuhteessa palkanmaksujakson pituus on 28 pv ja alle kuukauden työsuhteessa 50 % palkasta 1+9 arkipäivän jaksolta. Kelan päiväraha maksetaan työnantajalle palkanmaksuajalta. Työntekijän on esitettävä lääkärintodistus tai muu työnantajan hyväksymä selvitys poissaolosta.

9. Ulkomainen työntekijä Suomessa

EU- ja ETA-maiden kansalaiset voivat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa. Muiden maiden kansalaiset tarvitsevat työntekijän oleskeluluvan, jonka voi hakea maahanmuuttovirastosta.

Ulkomaalaisen työntekijän palkkaamisesta löytyy tarkemmin tietoa Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.

Lähtökohtaisesti ulkomaisen työntekijän palkkaaminen vastaa täysin kotimaisen työntekijän palkkaamista. Sotu-maksu maksetaan yli neljän kuukauden työsuhteessa. Tyel-maksua, TVR-maksua ja Sotu-maksua ei makseta, jos työntekijä esittää kotivaltiostaan saamansa A1-todistuksen tai vastaavan.

Enintään puoli vuotta Suomessa asuva ja oleskeleva työntekijä on rajoitetusti verovelvollinen, jolloin maksetusta palkasta pidätetään lähdevero (35 %). Maksaja voi ennen veron perimistä kuitenkin tehdä maksettavasta lähdeverosta lähdeverovähennyksen, jos asiasta on maininta työntekijän toimittamassa lähdeverokortissa. Lähdeverokortti on oma erityinen verokorttinsa, jota pitää hakea verohallinnolta erillisellä lomakkeella. Vähennys on joko 510 € kuukaudessa tai 17 € vuorokaudessa, jos työsuhde kestää alle kuukauden.

Vuodesta 2014 alkaen ulkomaalainen työntekijä on myös voinut vaatia tulevansa verotetuksi progressiivisen verotuksen mukaisesti. Tällöin hänen on erikseen vaadittava tätä verotoimistosta. Työnantajan näkökulmasta työntekijä saa tällöin normaalin verokortin.

Lähteenä käytetty mm. Maaseudun Työnantajaliiton materiaaleja.

Kysy lisää - ota yhteyttä

ProAgrian valtakunnallinen asiakaspalvelu
044 420 9000
arkisin klo 8.15-16.00
asiakaspalvelu@proagria.fi

tai etsi henkilöstöjohtamisen asiantuntijamme tästä.