Tuotosseuranta ja robottidata – tiedon valtatiellä

4 min lukuaika

Ruokintapöydällä

Tuotosseuranta on tuttu työkalu suuressa osassa Suomen karjoja. Robottilypsyyn puolestaan kuului vuonna 2022 jo 52,4 % tuotosseurannassa mukana olevista lehmistä ja liki kolmannes karjoista. Tuotosseurannan kiistaton etu on mitatun datan kautta tehtävä tavoitteiden asettelu ja toteutuksen tarkka seuranta. Mutta miten tuotosseurantatieto eroaa robotin tuottamasta datasta ja kuinka niillä tiedoilla voi parhaiten johtaa tilan toimintaa?

Henkilo pesemassa lypsyrobottia

Robottilypsäjä saa haltuunsa valtavan määrän tietoa karjastaan, kun robottilypsy alkaa. Yhtäkkiä tietoa on joka ikisestä tapahtumasta navetassa, oli se sitten lypsykerta, syöntikerta, erilaisten porttien läpikulku tai maidon laadusta saatava mittaus. Lisävarusteilla tiedon määrää voi entuudestaan lisätä. Reaaliaikaista tietoa voi saada karjan terveydentilasta, kuntoluokasta, märehtimisen ja yleisen aktiivisuuden tasosta ja niin edelleen. Asiantuntijoiden tuella opetellaan hyvät päivittäiset rutiinit arjen pyörittämiseen, hyvän hygienian ylläpitoon ja perusraporttien tulkintaan, jotta osataan tehdä päätöksiä eläinten hoidosta, siemennyksistä ja ruokinnasta.

Kun päivittäinen työ navetan ja tilan askareissa vie aikansa, usein vähemmälle huomiolle jää se lypsyrobotin hienovaraisempi tiedon ja asetusten toimivuuden tulkinta. Robottilypsyn oma erikoisuus on, että valtavaan tietomäärään voi jopa turtua, jolloin käyttöön valikoituu vain pienempi joukko arkipäivän työskentelyä tukevia raportteja, graafeja ja mittareita. Hyväksi ja pääosin toimiviksi havaituilla työrutiineilla jatketaan jopa vuosia, ja ehkä jokin kriittisen raja-arvon ylittävä poikkeustilanne saa havahtumaan, että nyt voisivat olla kyllä asiat paremminkin.

Usein havahtumisia tulee, kun jostain syystä työ robottinavetassa vaikeutuu. Tämän vuoden alkusyksyn selkeä trendi on ollut ruokintojen hiominen niin, että lehmät kävisivät robotilla ahkerasti. Ensimmäisen sadon energia- ja sokeripitoiset säilörehut ovat aiheuttaneet päänvaivaa lukemattomissa navetoissa lehmien köllötellessä tyytyväisinä parsissaan, mahat täynnä erinomaisen väkevää säilörehua tai seosrehua, jonka rehunhyötysuhde on paljon toivottua alhaisempi hurjista energiapitoisuuksistaan huolimatta. Yrittäjien itse tekemälle navettatyölle on moni haluton laittamaan hintalappua, mutta työn määrän karatessa käsistä, on helppo huomata, että hintalappu on suurempi kuin halutaan myöntää. Jokaisen vapaa-aika on arvokasta, samoin aika, jonka voisi käyttää tehokkaasti muihinkin töihin kuin lehmien kävelyttämiseen lypsylle.

Paranna tulosta lypsyrobotin tietojen avulla

Työllistävät vaikutukset ja robottilypsyn sujuvuuden ailahtelut ovat usein toki paljon hienovaraisempia kuin lehmien lypsykierron liki totaalinen pysähtyminen navetassa. Arjessa ja lehmän lähiympäristössä tapahtuu paljon asioita, jotka suoraan vaikuttavat sen käyttäytymiseen ja sitä kautta tuottavuuteen. Tähän robotin kautta saatu, vähemmän käytetty data, onkin suorastaan tirkistelytyökalu ja realityohjelma samassa paketissa! Mitä navetassa tapahtuu tiedon valossa askareiden aikana ja erityisesti niiden ulkopuolella, kun lehmät elävät omaa salattua elämäänsä? Kuinka karjaan tulevat ensikot kokevat robottilypsyn miellyttävyyden? Kuinka nopeasti ne sosiaalistuvat uuteen laumaan ja oppivat syömään rehuannoksiaan? Voisiko ensikoiden tuotosta parantaa jotenkin? Miksi tuntuu, että aamukuuden aikaan lypsyllä on ruuhkaa, vaikka rehua on kyllä ruokintapöydällä ympäri vuorokauden? Voisiko sähkönkulutuksessa pesupiikkeihin hyödyntää tarkasti yön halvimmat tunnit? Vaikuttaako lehmien lypsykäynteihin houkutusruokinnan taulukoiden muutokset?

Vaikka robottilypsy aloituksensa jälkeen muodostaa rutiinit ja raamit karjanhoidolle, on reunaehtojen eli asetusten muokkaaminen ja toimivuuden tarkistaminen aika-ajoin hyvin tärkeää. Taloudellisuus muodostuu pieninä puroina esimerkiksi lehmien tasaisesta ja hyvin kehittyvästä rehuannoksen syönnistä, sopivasta houkutus- tai kioskirehuannoksesta, lypsyasetusten toimivuudesta kyseiseen hetken robotin kapasiteettiin nähden, mahdollisimman tasaisista lypsykäyntimääristä ympäri vuorokauden ja hienosäätönä jopa lehmän viettämästä ajasta lypsyboksissa.

Monen edellä mainitun asian parantelu ja hienosäätö näkyy taloudellisena hyvänä sekä työnsäästönä että robotin lypsykapasiteetin vapautumisena. Tällöin voidaan lisätä tasaisena määränä jopa muutamallakin lehmällä per robotti lypsyssä olevien määrää. Ketoosin varhaiseen havaitsemiseen ja sen juurisyihin puuttumiseen voidaan löytää robottidatasta avaimia, ja näin päästä välttämään lisäkulu, jonka jokainen ketoositapaus tuo tullessaan maitotuotoksen menetyksenä ja tiinehtyvyyden heikkenemisenä. Asetusmuutokset ja hienosäätö voivat näkyä samalla lehmämäärällä suoraan tankkimaitomäärässäkin, jos onnistuneesti saadaan korjattua lypsykäyntien tasaisuutta, määrää tai esimerkiksi soluttavien lehmien ongelmia.

Tuotosseuranta robottitiloilla

Robottilypsykarjoissa pohditaan aika-ajoin tuotosseurannan hyötyjä. Tämä onkin aiheellista, kun robotti antaa, merkistä riippumatta, paljon enemmän tietoa karjasta ja tuotoksista, kuin mikään muu lypsyjärjestelmä. Yhdessä tuotosseurannan kanssa robottitilalla onkin käytössä varsinainen tiedon kultasuoni – mutta hieman erilaisiin tarkoituksiin. Tuotosseurantaan kuuluva tila saa käyttöönsä suuren määrän valmiiksi analysoitua, standardoitua tuotos- ja terveysdataa, jota on helppo käyttää aputyökaluna tilan toimintojen johtamisessa, suunnittelussa ja tavoitteiden asettelussa. Tavoitteille voidaan laskea taloudellisia lukuja, ja niiden avulla voidaan johtaa tilan toimintoja ja kehitystyötä.

Karjan sisällä tapahtuvaan hoidon, ruokinnan ja rutiinien hienosäätöön robotin ohjelma antaa sen sijaan oikean informaatioähkyn. Tämän vuoksi robottidatan avulla johtaminen onkin hieman haastavampaa, ja se soveltuukin parhaiten päivittäisten päätösten tueksi.

Tilan toimintoja voidaan johtaa robottilypsyn tuottamalla tiedolla taloudellisempaan suuntaan navetasta käsin, mutta sen vaatiman lisätyön vuoksi tuntemattomampien raporttien ja asetusten aikaa vievämpää tulkintaa ei ehkä niin usein jakseta tehdä. Kannustan siihen kuitenkin ahkerasti, yksin tai yhdessä asiantuntijan kanssa, sillä niistä pienistä puroista ja toiminnallisten ongelmatilanteiden ratkaisuista löytyy usein suuriakin avaimia robottilypsyn parempaan kannattavuuteen!