Johto-hankkeet luotaavat tulevaisuuteen

3 min lukuaika

Johtotehtävissä

ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja ProAgria Keskusten Liitto ovat yhdessä edistäneet maatalousyrittäjien johtamis- ja talousosaamisvalmiuksia Etelä-Pohjanmaalla.

Matti Ryhanen 9362 kuvaaja Tuovi Pulkkanen

Kuva: Tuovi Pulkkanen

Johtamistaidon ja yritystoimintaosaamisen merkitys korostuu maatalousyrittämisessä. Perinteinen tuotanto-osaaminen ei yksin riitä. Tarvitaan talouden hallintaa ja yrittäjäasennetta. Tiedot, taidot ja kyky hankkia ja omaksua uutta tietoa nousevat keskeisiksi menestystekijöiksi. Uudet toimintatavat ja -mallit mahdollistavat parantaa maatalousyritysten tuottavuutta, kilpailukykyä ja kannat-tavuutta.

ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja ProAgria Keskusten Liitto ovat yhdessä edistäneet maatalousyrittäjien johtamis- ja talousosaamisvalmiuksia Etelä-Pohjanmaalla. Johto-kehittämishankkeessa maatalousyrittäjät tutustuivat laaja-alaisesti maatalousyrityksen kokonaisvaltaiseen johtamiseen. Hankkeen aikana heitä kannustettiin hakemaan tietoa ja kehittämään analysointiosaamista niin, että kyky vastata tulevaisuuden haasteisiin paranee.

Hankkeen aikana maatalousyrittäjät kehittivät johtamisosaamistaan pienryhmissä. He laativat strategian, toimintamallin ja toimintasuunnitelman yritykselleen hyödyntämällä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston luomaa kokonaisvaltaisen johtamisen mallia. Strategian valmistuttua, se muunnettiin käytännön toimiksi toimintamallilla. Toimintamallin pohjalta laaditulla toimintasuunnitelmalla ohjataan käytännön töiden tekemistä. Tällöin strategia toteutuu työtehtävissä, jolloin tehdään oikeita asioita oikein. Hankkeen aikana maatalousyrittäjät kannustivat toisiaan ja jakoivat kokemuksiaan avoimesti. Johto-kehittämishankekokonaisuuden toteuttaminen on esitetty kuviossa 1.

Kuva 1 Johto-kehittämishankkeen toteutusKuvio 1. Johto-kehittämishankkeen toteuttaminen.
Ryhänen, Matti, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Pajula, Timo, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Morri, Sari, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Sipponen, Antti, ProAgria Keskusten Liitto

Kokonaisvaltaisen johtamisen mallin hyödyntäminen maatalousyritysten kehittämistyössä

Kokonaisvaltaisen johtamisen mallilla autamme maatalous- ja maaseudun yrittäjiä hahmottamaan tulevaisuuttaan. Panostamme yhdessä heidän kanssaan johtamisen kehittämiseen. Luomme strategian ja mietimme, miten se muutetaan käytännön toiminnaksi sekä varmistetaan, että arki sujuu ja pitkän aikavälin tavoitteet saavutetaan. Konkreettisesti se tarkoittaa johtamis- ja talousosaamisen parantamista. Kyse on kokonaisuuden johtamisesta.

Maatalousyrittäjät ovat kokeneet ProAgrian järjestämissä kokonaisvaltaisen johtamisen valmennuksissa ”statuksensa” nousevan perinteisen maataloustuottajan sijaan maatalousyrityksen johtajaksi. Pienryhmätapaamisten aikana maatalousyrittäjät kertoivat saaneensa uusia oivalluksia, ja heille heräsi ajatuksia kilpailukyvyn parantamiseen.

He kokevat yhteistyön ProAgrian johtamisen asiantuntijoiden kanssa avartavan ajattelumalliaan kohti tulevaisuuden menestymistä. Maatalousyrittäjät arvostavat yhteistyötä ProAgrian kanssa etenkin, kun se perustuu luotettavaan, tutkittuun tietoon. Lisäksi maatalousyrittäjät tiedostavat, että tavoitteellista johtamista varten tarvitaan hyvä tietojärjestelmä.

Maatalousyrityksen johtamiseen tarvitaan riittävästi aikaa, sitä ei voi tehdä töiden ohessa. Johto- hankkeessa hyödynnettiin pienryhmätoimintaa, mikä osoittautui hyväksi menetelmäksi osaamisen kasvattamiseen. ProAgria panostaa tulevaisuudessa voimakkaasti maatalousyrittäjien johtamis-valmiuksien kehittämiseen. Toimimme aktiivisessa yhteistyössä asiakasyritystemme kanssa eri puolilla Suomea. Olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että aktiivinen yritystoiminnan kehittäminen lisää maatalousyrittäjien motivaatiota ja tuo heille taloudellista hyötyä. Palautteissaan he nostivat esille seuraavia asioita:

  • ”Matka on herättänyt paljon ajatuksia, ”out of the box”, ja suunnitelmia sekä syvempiä keskustelujakin on käyty muiden pienryhmäläisten kanssa. Pienryhmässä on ollut hyvä henki.”
  • ”Hyvää pöllytystä. Hyvä, että kaiken aikaa näitä asioita palautellaan mieleen. Maatalousyritystä pitää todella johtaa. Johtamiseen pitää siis olla aikaa ja asioiden pitää olla myös paperilla.”
  • ”Kirja on mahtava opus maitotilallisille johtamisoppaaksi ja jokaisen maitotilallisen pitäisi saada se käsiinsä. Kohtuullisen pieneen sivumäärään on mahdutettu erittäin kova paketti olennaista ja keskeistä tietoa. Kirja on todella hyvä!”
  • ”Kaikkineen pidin todella paljon tästä tyylistä ja jäsentelystä. Sisältö oli jaettu hyvin eri osa-alueisiin ja esimerkein avattu aihepiiriä, mikä selkeyttää todella paljon.”


Vierailevana kirjoittaja yliopettaja Matti Ryhänen, Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Kysy lisää johtamisen asiantuntijoiltamme!