Maatalouden ympäristösopimuksia voi hakea keväällä 2024

3 min lukuaika

Maa- ja kotitalousnaiset· Neuvo· Uutinen

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimukset sekä kosteikkojen hoitosopimukset ovat haettavissa keväällä 2024. Haussa ovat kokonaan uudet sopimukset, lisäalat keväällä 2023 haettuihin sopimuksiin sekä 1-vuotiset kunnostustoimenpiteet sopimuskohteille.

Ylamaankarja Katri Eriksson
Katri Eriksson
CAP27 -tukijärjestelmästä voi hakea hoitosopimusta perinnebiotooppien, eli ketojen, niittyjen, hakamaiden ja metsälaidunten sekä luonnonlaitumien ja luontoarvoiltaan monimuotoisten reuna-alueiden tai metsäsaarekkeiden laidunnus- tai niittohoitoon sekä kosteikkojen hoitoon. Tällä kaudella pelkästään raivaamalla hoidettavia kohteita ei hyväksytä ympäristösopimuksen piiriin, vaan kohteiden tulee olla pääosin laiduntamalla tai niittämällä hoidettavia kohteita.

Kokonaan uusi maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus tai kosteikon hoitosopimus

 • Tilalla ei ole voimassa olevaa sopimusta vuodelta 2023.
 • Vuonna 2023 haettu sopimus on peruttu tai lohkot hylätty katselmuksessa ja ne on sen jälkeen kunnostettu vaatimusten mukaisiksi.
 • Sopimusta haetaan peltotukien haun yhteydessä, liitteeksi vaaditaan hoitosuunnitelma sekä mahdollinen vuokrasopimus.
 • Kosteikon hoitosopimukseen tarvitaan liitteeksi rakennesuunnitelma.

Lisäala olemassa oleviin sopimuksiin

 • Jos tilalla on voimassa oleva hoitosopimus vuodelta 2023, voi hakea lisäalana uusia alueita olemassa olevaan sopimukseen. Huom. lisäala lisätään olemassa olevaan sopimukseen ja se päättyy vuonna 2023 haetun sopimuksen kanssa samaan aikaan.
 • Vuonna 2023 haetut ja hylätyt lohkot, jotka on myöhemmin kunnostettu sopimukseen kelpaaviksi.
 • Lisäala haetaan peltotukien haun yhteydessä. Lisäalat vaativat sopimuksen liitteeksi hoitosuunnitelman sekä mahdollisen vuokrasopimuksen.

Hae sopimusta 18.6. mennessä

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimukset ja kosteikkojen hoitosopimukset ovat 5-vuotisia sopimuksia. Sopimusta haetaan 18.6. mennessä Vipu-palvelusta (tai mahdollisesti paperisesti) peltotukihaun yhteydessä. Hoidettavan alueen tulee olla kooltaan vähintään 0,05 ha ja koko sopimusalueen pinta-alan vähintään 0,3 ha. Tukitaso on 460 €/ha/vuosi ja valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaista perinnebiotoopeista voi saada korotettua hoitotukea, joka on 610 €/ha/vuosi. Sopimuksen saaneille kohteille haetaan sopimusaikana vuosittain maksatusta Vipusta. Maksatuksen hakemisesta tulee lisätietoa sopimuspäätöksen mukana.

1-vuotinen kunnostustuki

Tälle kaudelle on tullut mahdollisuus hakea 1 –vuotista kunnostustukea, jota haetaan samaan aikaan hoitosopimuksen kanssa. Kunnostustoimenpiteinä voivat olla peruskunnostusraivaus, jota voi hakea vain täysin uusille kohteille, sekä aitaamistuki, jota voi hakea uusille kohteille, että vanhoille kohteille, joiden aidat vaativat uusimista. Peruskunnostusraivauksen korvaus on 450 €/ha ja aitaamiskorvaus on 1500 €/ha. Kunnostustuen hakemisesta kerrotaan hoitosuunnitelmassa ja toimenpide rastitaan Vipu-palvelussa tukihaun yhteydessä. 1 –vuotisen toimenpiteet katselmoidaan hakuvuonna, jolloin varmistetaan alueen tukikelpoisuus.

Tärkeitä päivämääriä

 • Aitaustoimenpiteen tulee olla tehtynä keväällä 2024 haettavilla kohteilla 31.12.2024.
 • Aitaustoimenpiteen voi perua keväällä 2024 haettavien kohteiden osalta viimeistään 15.1.2025.
 • Kunnostusraivaustoimenpiteen pitää olla tehtynä keväällä 2024 haettavilla kohteilla 30.4.2025.
 • Kunnostusraivaustoimenpiteen voi perua keväällä 2024 haettavien kohteiden osalta viimeistään 15.5.2025.

Muutoksia voi tehdä

Laidunnuksesta on mahdollista pitää sopimuskauden aikana vuoden tauko esim. loispaineen pienentämiseksi tai uhanalaisen lajin säilymisen edistämiseksi. Välivuodesta ilmoitetaan kirjallisesti ELY-keskukseen ja ilmoitetaan laidunnusvapaa lohko kasvikoodilla “tuen peruminen”. Laidunnusvapaasta vuodesta ei saa myöskään hoitokorvausta.

Lohkon voi poistaa sopimuksesta, jos ei voi jatkaa sopimuksen hoitoa hyväksytyllä lohkolla hoitosuunnitelman mukaisesti. Asiasta ilmoitetaan ELY-keskukseen vapaamuotoisella hakemuksella peltotukien haun yhteydessä. Lohkon perumisesta ei aiheudu takaisinperintää, mutta ympäristösopimuksesta kaikkien sopimuslohkojen osalta voi luopua ainoastaan ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi.

Tällä kaudella myös ympäristösopimuksiin voi tehdä muutoksia Vipu -palvelussa 2.10. saakka. Muutosvaiheessa tuenhakija voi mm. perua tuen tai toimenpiteen, lisätä toimenpiteen tai pienentää kasvulohkon rajoja.

Ota yhteyttä

Jos kaipaat apua hoitosuunnitelman päivittämisessä tai laatimisessa, niin ota yhteyttä alueesi asiantuntijaan. Vuoden 2023 alusta alkaen hoitosuunnitelman laadinnassa on voinut hyödyntää Neuvo -palvelua. Viljelijä voi saada EU-maaseuturahastosta rahoitettavaa neuvontaa 10 000 euron edestä vuosina 2023–27.

Hoitosuunnitelmaa varten tehdään maastokäynti hoitosopimukseen suunnitelulla alueella mieluusti asiakkaan kanssa. Olethan siis riittävän ajoissa yhteydessä, jotta sopiva yhteinen ajankohta kalentereista löytyy.

Lisätietoa voit lukea Ruokaviraston sivuilta.

Tämä uutinen on kirjoitettu Ruokaviraston 5.3.2024 "Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimukset sekä kosteikkojen hoitosopimukset 2024" pitämän sopimuskoulutuksen pohjalta.