Euroopan rohkeat ilmastotavoitteet myös ProAgrian pöydällä

2 min lukuaika

Uutinen

20230530 170803

Eurooppa pyrkii johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja olemaan ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Tavoite perustuu Euroopan vihreän siirtymän ohjelmaan (Green Deal), jossa tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta.

ProAgria Keskusten Liitto ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa ovat mukana huhtikuussa 2023 alkaneessa ClimateSmartAdvisors-hankkeessa, jossa pyritään vahvistamaan maatalousasiantuntijoiden osaamista osana ilmastoratkaisuiden jalkauttamista maatiloilla.

”Maatalouden osuus EU Green Dealin mukaisista kasvihuonekaasupäästöistä on 10,1 prosenttia, mutta hiilensidonnan ja päästöjen vähentäjänä maatalouden rooli voi olla paljon tuota osuutta suurempikin. Kasvinviljely tarjoaa valtavat mahdollisuudet hiilen varastointiin maaperään ja eläintiloilla esimerkiksi lannan käsittelyllä voidaan vähentää päästöjä huomattavasti. Haasteena on löytää keinoja päästöjen minimoimiseksi vaarantamatta kannattavuutta ” toteaa hankkeen projektipäällikkö Maria Suomela, ProAgria Keskusten Liitosta.

Ilmastonmuutokseen sopeutumista pidetään maatalousalalla tärkeänä, mutta se edellyttää erilaisten uusien hillitsemis- ja sopeutumisratkaisujen testaamista ja soveltuvuuden arviointia erilaisilla tiloilla ja alueilla sekä eri maissa.

”Maatilojen asiantuntijat ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. He nopeuttavat ilmastoviisaiden innovaatioiden käyttöönottoa tiloilla vuorovaikutuksessa viljelijöiden kanssa ja turvaavat näin osaltaan maatalouden kestävää tulevaisuutta” jatkaa Suomela.

Ilmastotietoisen maatalouden edistämistä
ClimateSmartAdvisors-hankkeen tavoitteena on saada liikkeelle EU:n maatalousasiantuntijoiden yhteisö ja edistää ilmastoälykkään maatalouden käytäntöjen jalkauttamista maatiloille kaikkialla Euroopassa. Hankkeessa pyritään vahvistamaan asiantuntijoiden ammattitaitoa lisäämällä heidän teknistä ja menetelmällistä osaamistaan räätälöityjen palvelujen tarjoamiseksi. ClimateSmartAdvisors pyrkii toteuttamaan ja jakamaan sisarhankkeessa ClimateFarmDemo kerättyjä innovatiivisia lähestymistapoja ja välineitä ja edistämään ilmastotavoitteiden saavuttamista kaikissa jäsenmaissa.

Hankkeen aikana Suomessa koulutetaan 25 ilmastoasiantuntijaa eri puolilta maata kaksi vuotta kestävissä vertaisryhmissä, joista vähintään neljä saavat valmiudet Climate Smart Coaches -valmentajiksi. Koulutetut ilmastoasiantuntijat välittävät osaamista alueillaan hankkeen aikana luotujen Euroopan laajuisten verkostojen kautta. Kasvintuotannon asiantuntija Henna Latvala ProAgria Etelä-Pohjanmaalta on Suomen ensimmäinen Climate Smart -valmentaja.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ClimateSmartAdvisors-hanke, jota koordinoi ILVO Belgiassa, kokoaa yhteen 73 partneria 27 maasta. Hankepartnereiden kautta tehdään yhteistyötä vähintään 1 500 eurooppalaisen maatalousasiantuntijan kanssa, joista 140 koulutetaan Climate Smart -valmentajiksi. Valmentajat puolestaan kouluttavat edelleen muita asiantuntijoita Climate Smart Advisors -asiantuntijoiksi. Asiantuntijoille tarjotaan kohdennettua koulutusta heidän tietojensa ja taitojensa vahvistamisessa ja heitä tuetaan vertaisvalmennuksen ja tiedonvaihdon keinoin keräämällä yhteen työkaluja ja käytäntöjä asiantuntijatyön tueksi.