Työkaluja talouden johtamiseen

3 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

Maitoyrittäjille on tarjolla paljon erilaisia laskelmia. On budjetti,likwilaskelma, maidon tuotantokustannuslaskelma... mitä ne ovat?

Rahat pinossa tilipalveluihin muok 3 0

Erilaiset talouslaskelmat voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri kategoriaan: tuotantoa kehittävään, kassavirran riittävyyttä tarkastelevaan ja strategista päätöksentekoa tukevaan laskelmaan. Nämä laskelmat tukevat toinen toisiaan, mutta jokaisen tarkastelunäkökulma on erilainen. Laskelmia kannattaa käyttää apuna maitotilan johtamisessa, mutta on kyettävä erottamaan, millaista tietoa eri laskelmat antavat.

Budjetilla kassavirta kuntoon

Maitotilan kuukausibudjetti tai investoinnin budjettilaskelma on kassavirran riittävyyttä kuvaava laskelma. Budjettilaskelma on puhtaasti kassavirtaan perustuva, johon vaikuttavat tilan valinnat muun muassa kausiveroilmoituksen antamisesta, sovitut lainanlyhennysaikataulut ulkopuolisten rahoittajien kanssa, yksityistalouden rahankäyttö, investointien rahoituksien suunnittelu.

Budjetin konkreettinen tunnusluku on riittävätkö tilan tulot ja kassavarat kaikkien velvoitteiden maksuun esimerkiksi kuukausitasolla vai ei. Jos rahat eivät riitä, tulee tilan toimia niin, että lisäkuluilta vältytään esimerkiksi viivästyskorkojen osalta.

Budjetti on täysin kassaperusteinen, joten se ei kerro tilan kannattavuudesta ollenkaan. Konkreettisesti siis tila voi olla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna todella kannattava, mutta olla silti kassakriisissä johtuen lainojen lyhyistä maksuaikatauluista tai väärin suunnitelluista ostoista.

Tuotantoa kehitämään tuotantokustannuslaskelmien kautta

Maitoyrityksen tuotantoa kehittäviä laskelmia ovat maidon tuotantokustannuslaskelma, tulosanalyysi sekä viljan ja nurmen tuotantokustannuslaskelmat. Näillä laskelmilla tila voi konkreettisesti tarkastella, kuinka tilan eri prosessit toimivat ja kuinka niitä voitaisiin vielä kehittää. Esimerkiksi nurmen tuotantokustannus antaa tiedon siitä, minkä hintaista tilan oma säilörehu tai vilja on. Laskentaperiaatteet ovat kaikille samat, joten laskelmia voidaan verrata eri tilojen välillä. Mikäli tuotantokustannus on korkeampi kuin mitä se on keskimäärin, nähdään kustannuserittelyn avulla heti, mistä korkeampi kustannus johtuu. Tämän jälkeen voidaan miettiä, millä toimenpiteillä muutos parempaan saadaan aikaiseksi. Käytännössä nurmen tuotantokustannusta on helpoin alentaa nostamalla nurmen satotasoa. Viljan tuotantokustannuslaskelmalla voidaan määrittää kannattaako tuottaa itse rehuviljaa vai ostaa suoraan markkinoilta.

Maitotilan tulosanalyysi on kaikkien eri prosessien yhdistetty laskelma, jossa on korjattu tilalle kuuluvat tulot ja menot suoriteperusteisesti. Esimerkiksi tuet, jälkitili sekä varastojen arvojen ja hintojen muutokset on korjattu sille vuodelle, mihin ne kuuluvat. Tulosanalyysissä poistot ovat vakioitu ja myös tässä laskelmassa laskentaperusteet ovat kaikille samat, joten laskelmia voidaan vertailla eri tilojen välillä esimerkiksi lehmämäärän mukaan. Tässä laskelmassa maidontuotannon sivutuotot vähennetään 1/1 periaatteella eli sivutuotoista yrittäjä saa tavoitteen mukaisen palkan. Sivutuottoja ovat esimerkiksi teuraseläinten myynti ja pinta-alaperusteiset tuet. Loput tuloista ja menoista kohdistetaan maidolle.

Mikäli maitotuotot ylittävät maidolle kohdistetut kustannukset, yrittäjä on saanut tavoitteen mukaisen palkan ja kaikki kustannukset on saatu katettua, voidaan osoittaa, että maidon tuotantokustannus on pienempi kuin maidosta saatu hinta.

Likwillä suunnitellaan tulevaisuutta

Likwilaskelma on strategisen suunnittelun apuväline. Laskelmalla voidaan arvioida kuinka tila selviää nykyisistä velvoitteista ja korvausinvestoinneista pitkällä aikavälillä. Laskelman konkreettinen tulos vuosittainen yli-/alijäämä, joka kertoo selviääkö yritys kaikista velvoitteistaan.

Ylijäämä voidaan muuttaa esimerkiksi muotoon, millä maidon hinnalla kaikista velvoitteista selvitään, mutta kassaylijäämää ei kerry. Investointitilanteessa pankit vaativat yleisesti, että pitkällä aikavälillä tilan pitää kestää alle 40 c/l maidon hintaa, jotta myönteistä rahoituspäätöstä investointiin tehdään.

Mikäli likwi näyttää pitkällä aikavälillä alijäämää, on syytä tarkastella tilan rahoitusrakennetta ja tarvittaessa neuvotella lainojen maksuohjelmat pankin kanssa uudelleen. Likwi ei kerro sitä, onko yrityksellä vuoden sisällä kassavajetta vai ei.

Mihin kaikki perustuu?

Niin budjettia, likwiä kuin tuotantokustannuslaskelmia tehdessä tulee olla ajantasainen, hyvän kirjanpitotavan mukainen aineisto kahdelta vuodelta. Budjetin päivityksessä tarvitaan ajantasaista kirjanpitoaineistoa, joten kuukausikirjanpito on suositeltavaa.

Hyvän kirjanpitoaineiston lisäksi laskelmat perustuvat yrittäjän tulevaisuuden näkymiin ja tavoitteisiin, tukiratkaisujen muutoksiin, vertailuaineistoihin sekä yrittäjän ja asiantuntijan näkemyksiin markkinoiden kehityksestä.

Tuomo Rissanen

Markkinointi- ja myyntijohtaja

040 563 8749

tuomo.rissanen@proagria.fi