Häng med, trädgårdsproduktionen är på väg uppåt!

3 min lukuaika

Puutarhayrittäjän saappaissa

Mat, hälsa och klimat har varit mycket under senaste tid på tapeten.

Beetroot 687251 1920 0

Mat, hälsa och klimat har varit mycket under senaste tid på tapeten. De livliga diskussionerna påverkar efterfrågan av trädgårdsprodukter och ökar värderingen av grönsaker och bär. Samtidigt får trädgårdsföretagen nya möjligheter att specialisera sig och växa. Produktion av nya odlingsväxter eller specialgrönsaker och bär kan påbörjas i liten skala och man kan sälja skörden via närmat- och Rekoringar eller direkt till restauranger. Samarbete med närområdets producenter är en styrkekälla som kunde användas mer effektivt. En gemensam marknadsföring, logistik och vidareförädling skulle underlätta försäljning av produkterna. Hantering av växtföljden kunde förenklas och odlingen skulle bli mångsidigare om man kunde byta odlingsjord med en producent i närheten. Införskaffning av gemensamma maskiner kunde befrämja ibruktagning av ny teknik.

Vi får inte heller glömma husdjursproduktionen och vallodlingen. Båda är viktiga för trädgårdsodlingen, både för recirkulerandet av näring och upprätthållandet av jordens struktur och organiska materialhalt. Trädgårdsproduktionen kräver bördig jord för att skörden ska vara av kvalitet trots svängningar i vädret eller utmaningar i växtskyddet. Med en bra odlingsplan kan producenten till en del svara på utmaningarna.

Trädgårdsproduktionen i Finland är liten med har en stor betydelse i landets ekonomi. Enligt Naturresursinstitutets statistik är endast ca 1 % av hela lantbrukets produktionsareal i trädgårdsproduktion. Däremot är värdet på trädgårdsprodukterna t.o.m. 10 % av hela lantbrukets värde.

I Faktagaffeln som utges av Föreningen Matinformation rf. framgår att den inhemska grönsaksproduktionen år 2018 uppnådde 257 miljoner kilo, vilket är ca 8 miljoner kilo mer än året 2015. Den inhemska bär- och fruktproduktionens areal har stigit och skörden har ökat med nästa en miljon kilo mer än året 2015. Då man ännu beaktar att det räcker ett par år innan frukt- och bärplantan når huvudskörd så stiger skördemängden ännu.

Importen av grönsaker uppnådde år 2018 till 135 miljoner kilo, vilket är en ökning med 12 miljoner kilo sedan 2015. Den inhemska trädgårdsproduktionens framtid diskuterades på REVI-projektets slutseminarium våren 2019. I sitt öppningstal sade Sirkka Jaakkola, lektor på Lepaa, att ”Vi har potential i den inhemska löken, då man ser hur mycket som importeras till Finland och hurdana de är, kan man fråga sig varför har vi inte vi inte utvecklat nya produkter och tagit vår del av utlandsimporten”? Det är så sant, vi måste vara aktiva och reagera snabbt på efterfrågan för att kunna erbjuda konsumenterna nya upplevelser genom att producera och utveckla nya matprodukter.

Trädgårdsföretagaren bör ha många talanger. Förutom att man ska behärska odlingen och förstå sig på ekonomi, borde man kunna marknadsföra och vara aktiv på sociala medier samt sköta logistik och personalresurser. Få av oss är en sådan mångsysslare men alla har vi starka sidor i vilka man bör satsa och lyfta fram. I de områden där man har mindre kunskap lönar det sig att fråga efter hjälp och råd av en sakkunnig.

I den här bloggen berättar vi trädgårdsrådgivare om vårt arbete, om våra iakktagelser och tjänster som vi erbjuder till Er kunder. Vi lyfter också aktuella ämnen inom trädgårdsproduktionen och vill gärna ta del av Era åsikter och kommentarer. Välkomna med och följ oss!

Annika Wickström, Utvecklingschef för trädgård, Svenska lantbrukssällskapens förbund