Yhteistyö voimavarana ja kilpailuetuna

2 min lukuaika

Uutinen

Tulevaisuusvalmennuksissa olemme katsoneet yrittäjien kanssa kohti tulevaa. Tulevaisuus haastaa maatalousyrittäjiä. Voittajia ovat ne, jotka pystyvät tuottamaan kiloja ja litroja edullisimmin. Usein tarvittavat investoinnit tulevat liian kalliiksi saavutettuun tuotannon määrään nähden. Yleensä suurempi yksikkö on tehokkaampi, koska kiinteät kustannukset saadaan jaettua suhteessa suuremmalle tuotosmäärälle. Miten siis kasvaa ja kehittyä kannattavasti riittävään kokoluokkaan? Yhteistyön, verkostojen ja yhteisyritysten tarjoamia mahdollisuudet voivat olla vaihtoehtona kannattavan kasvun perustaksi ja seuraavien kehitysaskelien ottamiseksi.

Sari ja Timo konepelti
Sari Morri ja Timo Pajula valmentavat asiakkaitamme johtamiseen ja strategiaan liittyen.

Mitä yhteistyön vaihtoehtoja on olemassa, johtamisen ja strategian osaajat Sari Morri ja Timo Pajula?

”Yhteistyö voi lähteä pienestä liikkeelle ja olla kevyimmillään vaihtotyötä, keskinäistä urakointia, yhteisiä koneita. Yhteistyön syventyessä voidaan lähteä miettimään yhteisen yrityksen muodostamista. Yhteinen yritys on askel uudelle tasolle, jossa yhteistyölle luodaan juridiset puitteet ja kestävät pelisäännöt. Yhteisyrityksessä on helpompi sopia kustannusten ja tuottojen jakautumisesta sekä jakaa riskiä ja turvata toiminnan jatkuvuutta.”

Kuinka hyvä yhteistyö syntyy?

”Toimivan yhteistyön tärkeä perusta on luottamus, joka saa yhteistyön rattaat pyörimään ongelmitta. Luottamus yhteistyössä perustuu keskinäiseen rehellisyyteen ja avoimuuteen. Yhteistyökumppanuutta vahvistaa kunnioitus sekä arvostus osaamista ja työtä kohtaan. Luottamus tarkoittaa myös sitä, että olet toisen edessä haavoittuvainen. Luottamuksellisessa yhteistyössä on kuitenkin valmius luovuttaa itseä koskevaa toimintaa ja päätösvaltaa toiselle henkilölle”, kertoo Timo Pajula.

”Aluksi on hyvä selvittää itselleen, miksi tarvitsen yhteistyötä ja mitä hyötyjä itse tavoittelen? Ketkä ovat kumppaneita, jotka täydentävät toisiaan? Avoimen keskustelun kautta yhteistyötä rakennettaessa yritysten tavoitteet sovitetaan yhteen sekä sovitaan tekemisistä ja toimintatavoista. Onnistunut yhteistyö toimii, kun osapuolet jakavat keskenään yhteisen tahtotilan ja tavoitteet”, sanoo Sari Morri.

Miten organisoida yhteistyötä?

”On hyvä sopia selkeät roolit ja vastuunjaot osapuolien välille. Asioiden päätöksentekotavoistakin on tärkeä keskustella. Näitä keskusteltavia asioita kannattaa kirjata sopimuksen muotoon, joka yhdessä hyväksytään. Ajan kuluessa kirjattuihin sopimuksiin voidaan palata kertaamaan, mitä olemme sopineet ja mitä alun perin ajattelimme. Hyvin tehdyt sopimukset auttavat ratkaisemaan asioita mahdollisten ristiriitojen ilmetessä”, opastaa Sari Morri.

”Sopivien kumppanien, yhteisen edun ja yhteisten tavoitteiden löytäminen vaatii usein pidempää kypsyttelyä. Yhteistyön kehittäminen on tavoitteellista johtamista, johon pitää käyttää aikaa. Kestävässä yhteistyössä kaikkien osapuolten hyödyt ovat niin suuret, että yhteistyö on kannattavampaa kuin yksin tekeminen”, tuumaa Timo Pajula.

Sari Morri ja Timo Pajula ovat olleet tulevaisuusvalmentajia Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuusvalmennuksessa keväällä 2023. Heidän vastuullaan oli Johtaminen ja strategia-polku.

Tämä artikkeli pohjautuu ajatuksiin, joita on esitetty julkaisussa: Ryhänen, M. & Laitila, E. (toim.) 2014. Yhteistyö- ja verkostosuhteet – Strateginen tarkastelu maidontuotantoon sovellettuna. [Verkkojulkaisu]. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisu. [Viitattu 5.12.2019]. Saatavana: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/81894/A19.pdf;jsessionid=60EB4ED0A7F19322E46D4D067D57FE83?sequence=1