Maisema ja luonto

4 min lukuaika

Hankkeet

Maatalousympäristön hoidettu luonnon monimuotoisuus ja maisema ovat tärkeä osa niin luonnon kuin ihmisen hyvinvointia.

Lampaat Virkaniemen laitumella 2017

Ymppi -hankkeessa maiseman- ja luonnonhoito oli yksi kolmesta kehitettävästä asiasta. Kehittämistyötä eli pilotointeja ja toimintamelleja tehtiin erityisesti luonnonlaidunnuksen mahdollisuuksien lisäämisessä ja maisemanhoidon kehittämisessä.

LAIDUNPANKKI -VERKKOPALVELUN UUDISTAMINEN

Laidunpankin kehittämistarpeista tehtiin kysely keväällä 2016. Puhelimitse toteutettuun kyselyyn osallistui 10 alan toimijaa eri järjestöistä ja maatiloilta. Kyselyn pohjalta palveluun tehtiin mm. seuraavia uudistuksia:

  • HAKUPALVELU LAAJENTUI! Hakupalveluun lisättiin laidunnukseen liittyvien töiden ja palveluiden haku kuten eläinten valvonta, aidan rakentaminen, vieraslajien torjunta, lihan suoramyynti ja paimenlomat.
  • Vanhojen ilmoitusten poistuminen automaattisesti määräajan jälkeen.
  • Vanhojen ilmoitusten poisto manuaalisesti sekä linkkien ja sisältöjen päivitys.
  • Facebookin hyödyntäminen tiedotuskanavana; Luonnonlaitumet -ryhmä, jossa on nykyisin 365 jäsentä.

Laidunpankki -verkkopalvelu uudistui maaliskuussa 2017. Aiheesta tiedotettiin runsaasti, ja se näkyi myös Laidunpankin kävijämäärissä. Palvelun kävijämäärä lisääntyi yli 5 000 kävijällä. Keskimääräinen kävijämäärä on noin 13 000, mutta vuonna 2017 kävijöitä oli lähes 19 000. Tavoitteena oli myös uudistaa laidunnuksen sopimusmalleja, mutta tarkasteluissa ja palautteissa todettiin, että mallit ovat toimivat toistaiseksi sellaisenaan.

Lisää tietoa: Laidunpankki-verkkopalvelusta.

VIERASLAJIEN TORJUNTA LAIDUNTAMALLA

Toimintamalli Vieraslajit laidunnuksessa 7/9, 2018

Vieraslajipilotit: Pirkkalan Virkaniemi ja Nokian Pitkäniemi

Vieraslajien torjuntaan on haettava vauhdilla uusia torjuntakeinoja. Ymppi –hankkeen piloteissa keskityttiin komealupiinin torjuntaan. Sopiva alue löytyi Pirkkalan kunnan omistuksessa olevasta Virkaniemestä. Lampuriksi yhteistyöhön tuli mukaan Tikanmäen tila Lempäälästä. Kunta ja lampuri tekivät hoidosta kahden vuoden sopimuksen. Pirkkalan kunta hoiti alueen aitaamisen ja valvonnan. Toinen kohde oli Nokian Pitkäniemessä. Maan omistaa Nokian kaupunki ja lampurina on Ala-Uotilan Lammastila Nokialta. Tämän alueen hoitoon on solmittu maatalouden ympäristösopimus.

Hankkeen kautta laidunnuksen aikana Virkaniemeen koottiin asiantuntijaryhmä, joka piti alueella työpajoja. Tavoitteena oli seurata alueen kasvillisuuden kehittymistä, eläinten hyvinvointia ja muita sopimuslaidunnukseen liittyviä käytännön töitä. Asiantuntijaryhmään kuului kunnan edustaja, lampuri, lammaseläinlääkäri ja ProAgria Etelä-Suomi ry:n maisema-asiantuntija ja lammasasiantuntija.

Tulokset olivat hyvin positiivisia. Kahden vuoden aikana lupiini hävisi molemmilta alueilta lähes kokonaan. Syksyllä 2018 esimerkiksi Virkaniemestä laitumelta löytyi vain muutama ruusuke, kun lähtötilanne oli kuitenkin hyvin lupiinivaltainen. Lampaat kasvoivat hyvin ja olivat hyväkuntoisia. Eli lupiini ei aiheuttanut niille ongelmia. Täytyy muistaa, että laitumilla oli paljon muutakin syötävää ja laidunnus alkoi aikaisin eli lupiini ei ehtinyt kukkimaan.

Lisää tietoa kokemuksista:

Pirkkalan Virkaniemen, työpajat 2017-2018

Nokian Pitkäniemen yhteenvedot 2017-2018

RANTA-ALUEIDEN LAIDUNNUS JA YHTEISTYÖ

Toimintamalli Rannat laitumiksi 8/9, 2018

Rantalaidunnuspilotti: Lylyjärven ranta, Juupajoki

Maassamme on paljon luonnontilaisia rantoja, jotka ovat ennen olleet laidunalueita. Ilman laidunnusta nämä alueet kasvavat umpeen, ne sulkevat maisemat ja rehevöittävät vesistöjä. Haasteena rantalaidunnuksessa on pirstaloitunut maanomistus ja ”joutomaaksi” luokitellun maan epämääräisyys.

Koska luonnonlaidunnus voisi etenkin luonnon tai maiseman kannalta arvokkailla paikoilla olla todella tärkeää, kehitettiin Ymppi-hankkeessa toimintamalli ranta-alueiden laidunnuksen hoidon toteuttamiseen.

Kohde löytyi Juupajoelta Lylyn kylästä. Alue tuli esiin kylän maisemanhoitosuunnitelman yhteydessä. Alue on erityisesti maiseman kannalta arvokkaalla paikalla kylätien varrella. Alueen hoitajaksi tuli Punaisen Pässin lammastila Juupajoelta. Alueen hoitoon on solmittu maatalouden ympäristösopimus.

MAISEMAKASVIEN VILJELY

Toimintamalli Maisemakasvien viljely 9/9, 2018

Maisemapeltopilotit: Ikaalisten Sarkkilan ja Sastamalan maisemapellot

Tavoitteena on, että toimintamallia hyödynnetään peltojen, avoimien viheralueiden ja joutomaiden maiseman ja luonnon monipuolistamiseksi. Maisemapeltojen viljely säilyttää ja elävöittää kulttuurimaise­maa. Monipuolinen viljely lisää myös luonnon monimuotoisuutta, rikastuttaa maisemaa ja tuottaa elämyksiä asukkaille. Hankkeen pilotointi toteutettiin yhteistyössä Ikaalisten kaupungin, Sastamalan kaupungin ja paikallisten urakoitsijoiden kanssa. Maisemapeltojen siemeniä sponsoroivat Malmgård Riistasiemen sekä Naturcom. Hyvien kokemusten innoittamina molemmat kaupungit aikovat jatkaa maisemapeltojen viljelyä myös tulevina vuosina.

Ikaalisten Sarkkilan maisemapellot sijait­sevat Ikaalisten keskustan tuntumassa Sarkinrannan alueella. Alueelle on rakentumassa uusi asuinalue. Pellot muodostavat merkittävän avoimen maisematilan Sarkkilanjärven läheisyydessä. Kohteen pinta-ala on yhteensä noin kaksi hehtaaria. Pellot jakautuivat seitsemään koe­alaan, joista jokaisessa viljeltiin eri maisema­kasviseosta. Ymppi-hanke huolehti viljelysuunnittelusta, tiedotuksesta ja opastauluista. Lisäksi Ikaalisissa järjestettiin Maisemapelto -infotilaisuus. Käytännön viljelytyöt toteutti paikallinen urakoitsija. Pellot onnistuivat hyvin poikkeuksellisen kuivasta kasvukaudesta huolimatta.

Ikaalisten maisemapeltosuunnitelma

Kustannustiedot, Ikaalinen

Kasvustohavainnot, Ikaalinen

Sastamalan maisemapelloista kaksi sijaitsee keskustan tuntumassa ja kolmas Mouhijärven taajamassa vilkasliikenteisen tien varressa. Kohteet toimivat vertailualoina Ikaalisten pelloille, käytössä oli siis kolme samaa maisemaseosta. Viljelytyöt toteutti paikallinen viljelijä. Sastamalan kaupunki järjesti maisemapellolla kukkien keruu -tapahtuman, ja tiedotti pelloista aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Sastamalan maisemapeltosuunnitelma

YHTEISTYÖVERKOSTO
Laadittiin yhteistyöverkosto luonnonlaidunnuksen toimijoista Pirkanmaalla 2016-2017. Työ säilytetään hankkeen toteuttajalla (tietosuojauudistus 2018).

Laidunnus ja maisema -seminaari 11.1.2018, materiaalit hankkeen materiaalit -otsikon alla (rullaa alaspäin).