EU:n laajuinen ilmastoviisas pilottitilaverkostotyö käynnistyi

2 min lukuaika

Hankkeet· Uutinen

Uutinen Alfoeldi CFD Kick Off Paris Nov2022 142

Lokakuussa alkaneen Climate Farm Demo -projektin partnerit eri puolelta Eurooppaa kokoontuivat marraskuussa Ranskassa sopimaan, miten edistetään yhdessä ilmastoviisaan maataloustuotannon laajenemista Euroopassa. Suomesta ilmastoviisaasta viljelystä kiinnostuneita tiloja haetaan mukaan vuoden 2023 aikana yhteensä 25. ProAgria Keskusten Liitto ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa ovat mukana projektissa yhdessä 72 muun partnerin kanssa.

- Tulevan seitsemän vuoden aikana tavoitteena on luoda Euroopan laajuinen 1500 pilottitilan ja asiantuntijoiden verkosto, joka toimii edelläkävijänä vuorovaikutteisien ilmastotoimien edistäjänä, sanoo projektipäällikkö Maria Suomela ProAgria Keskusten Liitosta.

Ilmastonmuutosta hillitsevillä toimenpiteillä ja väistämättömällä sopeutumistarpeella muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin on kiire. Maataloudessa on siirryttävä nopeammin ilmastoviisaisiin ratkaisuihin ruoantuotannon eri näkökulmista. EU on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2050 ja välitavoitteena vähentää kasvihuonepäästöjä 2030 mennessä 55 % verrattuna vuoteen 1990.

- Maataloudella on olennainen rooli paitsi päästöjen vähentämisessä myös hiilensidonnan edistämisessä, sanoo Suomela.

Vähemmän jarruttelua, enemmän vauhtia

Ilmastoviisaasta maataloudesta on puhuttu pitkään. Käytännön toteutusta jarruttaa edelleen tiedon ja osaamisen puute. Myös tuki tilallisille muutoksien toteuttamiseksi on ollut Euroopassa edelleen vajavaista. Projektissa pyritään poistamaan jarruttavia tekijöitä vahvistamalla kansallisia ja kansainvälisiä maatalouden verkostoja ja tukemalla ilmastotyön juurruttamista suoraan tiloilla. Hankkeen onnistumiseksi tarvitaan pitkäjänteistä sitoutumista erityisesti mukana olevilta maatilojen ja niiden kanssa yhteistyötä tekeviltä asiantuntijoilta.

- Jokaiselle mukana olevalle tilalle laaditaan suunnitelma ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiksi, joita tullaan seuraamaan ja arvioimaan projektin ajan, täsmentää Suomela.

Poikkeuksellisen pitkä toteutusaika mahdollistaa vakuuttavan seurannan, josta voidaan tunnistaa toimenpiteiden vahvuuksia ja heikkouksia ja kehittää niitä parempaan suuntaan. Keskiössä on pitkäjänteisen yhteistyön rakentaminen viljelijän ja asiantuntijan välillä luottamuksen ja yhteisten tavoitteiden vahvistamiseksi.

Moninaisuudesta rikkaudeksi

Marraskuun tapaamisessa luotiin pohja projektipartnereiden väliselle yhteistyölle, asetettiin yhteiset tavoitteet ja tunnistettiin projektia koskevat riskit. Eurooppa on maatalousalueena monimuotoinen ja lähtökohdat sekä toteutustavat ilmastoystävälliseen viljelyyn vaihtelevat laajalti jo eri maiden sisällä. Vertailukelpoisen tiedon kerääminen näin laajalta alueelta tulee olemaan haasteellista ja yhteisten käytäntöjen toteuttaminen vaatii joustavuutta.

- On kuitenkin selvää, että tilalliset ympäri Eurooppa painivat yhteisen asian äärellä: kuinka tuottaa ruokaa myös tulevaisuudessa kannattavasti ja ympäristöystävällisesti. Moninaisuus voi tämän haasteen ympärillä toimia ratkaisijana, kun erilaiset lähtökohdat tuodaan saman pöydän ääreen yhteisten haasteen eteen, kiteyttää Suomela.