Voimaa vesistöistä

Voimaa vesistöistä -hankkeen tavoitteena on neuvoa ja ohjata eri toimijoita vesien- ja ympäristönhoitoon liittyvissä hankkeissa, niiden suunnittelussa ja rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisessa.
 
Hanke haluaa nostaa vesiympäristöjen arvostusta ja hyödyntää vesistöjen hyvinvointia edistäviä vaikutuksia.
 
Hankkeessa aktivoidaan toimijoita käytännönläheisten vesien- ja ympäristönhoidon työnäytösten ja talkootapahtumien kautta. Tapahtumien pääteemana on kotimaisen kalan käytön edistäminen ja monipuolinen hyödyntäminen.
 
Hankealueella toimivien yritysten vastuuta vesien- ja ympäristönhoitoon halutaan myös nostaa esiin.
 
Oulun kaupungin vesialueilla, jotka ovat osakaskuntien tai kaupungin omistuksessa, kehitetään ja testataan niin sanottua vesistötalkkaritoimintaa, johon kuuluvat talkoiden ja työnäytösten järjestäminen sekä pienimuotoiset vesien- ja ympäristönhoitotoimet.
 
Hankkeen tuloksena vesistötalkkarin toimenkuva selkiintyy ja vakiintuu. Mallia voidaan hyödyntää myös muilla alueilla.
 
Hankkeen tulosodotuksena on monipuolisten alueellisten vesien- ja ympäristönhoidon hankkeiden lisääntyminen ja toimijakentän laajentuminen. Hanke vaikuttaa vesien tilan parantumiseen ja edistää vesienhoidon toimenpideohjelman toteutumista.
 
Aikataulu: 1.5.2019–31.12.2020
 
Hankealue: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 
Hallinnoija ja toteuttaja: ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun Kalatalouskeskus
 
Rahoitus: 
Hankkeen kokonaiskustannus 113 280 euroa, avustus 73 %.
Harkinnanvarainen valtionavustus vesistö-, vesitalous- ja kalataloushankkeisiin: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kuntaraha: Oulun kaupunki
Muu yksityisrahaosuus: ProAgria Oulu, osakaskunnat, yhdistykset, yritykset

 


Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.