Strategia – sodankäynnin suunnitelma, pakollinen dokumentti vai punainen lanka?

2 min lukuaika

Talouden ruorissa

Onnistunut strategian jalkauttaminen päivittäiseen työhön sitouttaa työntekijät yritykseen.

Selkeä ja ymmärrettävä strategia näkyy arjessa. Toiminnan ydin ja johtoajatus on helppo kertoa tiivistetysti myös yhteistyökumppaneille. Strategia voidaan laatia koko tilan näkökulmasta, tai voidaan laatia esimerkiksi henkilöstöstrategia, joka on osa koko tilan strategiaa. Strategian jalkauttaminen päivittäiseen työhön sitouttaa myös työntekijät yritykseen. He kantavat vastuuta osana rooliaan, koska se on palkitsevaa taloudellisesti ja henkisesti. Yhteisten tavoitteiden nimeäminen ja keinojen luominen sitouttaa ihmisiä.

Kenen strategia ja miksi?

Yhteiset keskustelut auttavat löytämään yrityksen tavoitetilan ja keinot millä siihen päästään. Strategian työstäminen ulkopuolisen asiantuntijan kanssa auttaa vastauksien etsinnässä nopeisiin päätöksiin ja yllättäviin tilanteisiin. Asioita lähestytään arvojen, lukujen ja toimintaympäristöstä tulevien muutosten kautta.
Kun puhutaan tavoitteista, täytyy ensin tunnistaa, kenen tavoitteista puhutaan. Ovatko kyseessä yrittäjän omat, useamman yrittäjän yhteiset vai koko henkilökunnan yhteiset tavoitteet? Mitkä niistä ohjaavat toimintaa käytännön tasolla? Ulkopuolisen konsultin rooli on olla peili ja ajatusten herättelijä yrittäjien pohdinnoille. Samalla voidaan muodostaa neutraali keskusteluympäristö ja koota luonnokset selkeämmäksi kokonaisuudeksi, kaikkien osallistujien ääni huomioiden.

Tiedostatko oman brändisi?

Yrityksen kannattaa rakentaa itsestään uskottava mielikuva ulkoisille sidosryhmille, koska tiivis kuvaus yrityksen toiminta-ajatuksesta ja tavoitteista tukee erityisesti vaikutelmaa vahvasta yrittäjäosaamisesta. Esimerkiksi rahoittaja arvioi omassa päätöksenteossaan yrittäjäominaisuuksia.
Jos yrityksen toiminta-ajatus on muotoilematon ja vaikeasti tartuttava, eikä aiempien tilikausien toteuma anna ratkaisevaa lisäinformaatiota tulevaisuuden suunnitelmien tueksi, riski ”ajopuuksi” leimaantumiseen on todellinen. Mielikuva ennakoivasta ja aktiivisesta toimijasta sen sijaan voi olla ratkaiseva elementti neuvotteluissa sidosryhmien kanssa.

Miten strategian laatiminen eroaa muusta suunnittelusta?

Vuosittain yrityksessä tehdään erilaisia suunnitelmia esimerkiksi tuotantoon, talouteen ja arjen hallintaan liittyen. Strategian laatiminen on pidempi prosessi ja se pilkotaan pienempiin osakokonaisuuksiin. Työstämisen aikana pysähdytään kuuntelemaan omaa sisäistä ääntä ja tarkastellaan, mitä kukin oikeasti haluaa tehdä isona. Samalla huomioidaan muut ihmiset, jotka liittyvät tämän hetken ja tulevaisuuden ratkaisuihin.
Linjauksia ja periaatepäätöksiä tehdessä on olennaista huomioida myös henkilökohtainen ja yrityksen historia. Strategiatyö on luonteeltaan jatkuvaa ja kokonaisvaltaista – siksi se vaatii osallistujilta ponnistelua ja voimavaroja. Vaakakupin toisella puolella on kuitenkin asiakaskokemusten perusteella hyvin palkitseva lopputulos ja tehokkaammin johdettu yritys.
Marika Joensuu, Talouden ja johtamisen asiantuntija, Strategia+ konsultti
Joakim Pitkälä, Talouden erityisasiantuntija, Strategia+ konsultti