Navetan rakentamisen lyhyt oppimäärä – toteutus

3 min lukuaika

Talouden ruorissa

Miten navetan rakentaminen etenee, kun myönteinen investointiavustuspäätös on saatu?

Myönteisen investointiavustuspäätöksen saavuttua Ely-keskuksesta, kannattaa järjestää toinen yhteistapaaminen eri sidosryhmien kanssa. Näin kaikki saavat saman näkemyksen projektin aikataulusta ja etenemisestä.

Rakentamiseen liittyviä sitovia sopimuksia ja hankintoja saa tehdä vasta myönteisen investointiavustuspäätöksen saatuaan. Navetan pihateitä saa kuitenkin rakentaa ja tonttia tasata jo etukäteen.

Rahoittajapankin kanssa pitää sopia rakentamisaikainen rahoitus. Rakentamisaikaisen stressin vähentämiseksi on paras rahoitusjärjestely saada pankilta rakentamisaikainen rahoitus koko hankkeelle pankkilainana. Lainaa nostetaan erilliselle rakentamistilille sitä mukaa, kun rakentaminen edistyy. Usein rahoittajapankki vaatii kuukausittain raportin töiden edistymisestä ja kustannusarvion pitävyydestä. Vasta navetan valmistuttua nostetaan myönnetyt investointiavustukset ja korkotukilainat, joilla maksetaan pois rakentamisaikaiset pankkilainat.

Varaa kilpailutukseen aikaa kolmesta kuuteen kuukauteen

Rakennussuunnittelijan kanssa linjataan rakennuttamispalveluiden tarve ja kilpailutuksen järjestelyt. Kilpailutukseen kannattaa varata aikaa kolmesta kuuteen kuukauteen. Virallinen ns. Hilma-kilpailutus on pakollinen hyvin harvoissa tapauksissa, mutta normaali hyvän tavan mukainen kilpailuttaminen ja hintojen selvittäminen etukäteen on tehtävä kaikissa investointiavustusta saaneissa navettaprojekteissa.

Jos hankkeen toteutus siirretään kilpailutuksen tuloksena yhdelle toimijalle, laatii valittu toimija usein lopulliset piirustukset, hoitaa tarvittavan kilpailutuksen ja vastaa urakointipalveluista. Myös ns. pakettiratkaisussa on perusteltua yrittäjän itsensä mukanaolo rakennustyömaalla säännöllisesti, esim. viikoittaisten työmaakokousten muodossa.

Jos viljelijä hoitaa rakennuttamisen omatoimisesti, vastaa hän myös edellä mainituista tehtävistä itse. Tällöin on suositeltavaa järjestää maitotilalle lisätyövoimaa pelto- ja navettatöihin, koska navetan rakennuttaminen on yrittäjälle kokopäivätoiminen tehtävä.

Navetan valmistuessa rakennus kannattaa ottaa vastaan vasta sitten, kun se on lopullisesti valmis. Tehokas keino asian järjestämiseksi on sopia työmaan viimeinen maksuerä maksettavaksi vastaa vastaanottotarkastuksen jälkeen.

Uusi navetta mahdollisimman nopeasti tehokkaaseen käyttöön

Navetan valmistuttua on sen tehokkaaseen käyttöön saaminen hoidettava mahdollisimman nopeasti. Usein on perusteltua ostaa ja kasvattaa lehmävasikoita jo kaksi vuotta ennen navetan valmistumista, jotta uusi navetta saadaan nopeasti täyteen eläimiä. Tämä on tarpeen navetan lämpimänä pitämiseksi marraskuun pakkasissa, mutta myös ennen kaikkea, jotta saadaan kassavirtaa syntymään, jolla voidaan maksaa uuden entistä laajemman tuotannon laskuja. Poikivien lehmien ostaminen on suhteellisen suuri investointi, varsinkin juuri silloin, kun maitotilan talous on muutoinkin kireällä navetan valmistuttua.

Taloussuunnittelulla isoja säästöjä

Lähes aina on tarpeen ottaa pankista lyhytaikaista lainaa tuotantotalouden kustannusten kattamiseen ensimmäisen tuotantovuoden aikana. Tähän on syytä varautua jo alkuvaiheen taloussuunnittelussa.

Navetan valmistumista seuraavassa helmikuussa on tärkeää suunnitella navetan rakentamiskustannusten vienti tuloverotukseen. Hyvällä suunnittelulla saattaa säästää kymmeniä tuhansia euroja tulo- ja kiinteistöveron maksuissa. Jo pelkästään rakentamiskulujen jaottelulla rakennus-, tai konekustannukseen on merkittävä vaikutus tuleviin poistomahdollisuuksiin.

Maaliskuussa on myös perusteltua laatia verokirjanpidon pohjalta jälkilaskenta navetan toteutuneista kustannuksista, ja niiden pohjalta esitys rahoittajapankille nostettujen navettalainojen lopulliseksi takaisinmaksuohjelmaksi. Lyhennysten määrä on yleensä hyvä olla hieman pienemmät pari ensimmäistä vuotta, ja vasta tuotannon saavutettua täyden tason, aletaan velkoja lyhentämään tosissaan. Näiden asioiden hoitamiseen löytyy pakallisesta ProAgriasta kokenut talous- ja veroasiantuntija.

Uuden navetan tuotannon vakiinnuttua, ja maitomäärän ylitettyä tason 9 500 litraa maitoa meijeriin vuodessa lehmää kohden, voidaan jo hetki huokaista. Uuden navetan rakentaminen järkevällä lehmäpaikan hinnalla ja riittävällä tuotostasolla on lähes aina kannattava investointi. Matka kuitenkin jatkuu – tämä oli vain väliaikarasti.

Jarmo KeskinenJarmo Keskinen
johtava talousasiantuntija
ProAgria Etelä-Suomi