Maidon yksikkökustannuksen voi laskea helposti

2 min lukuaika

Ruokintapöydällä

Mitä maitolitran tuottaminen maksaa, mihin kannattaa satsata ja mistä voi säästää? Luotettavaa tietoa pohdintojen ja valintojen tueksi antaa maidon yksikkökustannuslaskelma.

Katse maitoeuroihin 2

Kannattavan maidontuotannon perusteena on maidosta saatavan myyntihinnan ja yksikkökustannusten suhde. Tuotannossa tuotantopanokset pyritään muuttamaan mahdollisimman tehokkaasti tuotokseksi. Mikäli maidosta saatava tuotto on suurempi kuin maidon tuotantokustannus, päästään kannattavaan tuotantoon.

Jos tila ei ole laskenut omaa maidon tuotantokustannustaan, se on hyvä selvittää. Näin voidaan pienentää kustannuksia ja kehittää toimintaa oikeista kohdista. Kehitettävien osa-alueiden tulisi palvella koko yrityskokonaisuutta.

Tuotot maksimiin, kustannukset minimiin

Maitotilayrittäjän on aktiivisesti etsittävä keinoja, joilla alentaa maidon yksikkökustannusta. Keskeinen keino on vaikuttaa tuottavuuteen ja tehokkuuteen, joiden välillä on todettu olevan selkeä yhteys. Maidon yksikkökustannukseen vaikuttavat tuoteyksikköä kohden käytettyjen panosten määrä ja hinta. Tärkeää on kohdistaa panokset oikeisiin asioihin ja varmistaa niiden oikea suhde saatavaan hyötyyn.

Joidenkin asioiden muuttaminen voi näkyä vasta pidemmällä aikavälillä. Mitä pikemmin muutostarpeisiin reagoi, sitä nopeammin myös tulokset alkavat näkyä. Tärkeiden prosessien tulee olla sujuvia. Yleensä sujuvoittaminen ja järkevöittäminen lisää tuottoja ja vähentää hukkaa ja kustannuksia. Kyse on siitä, että panostetaan oikeisiin asioihin.

Omien kustannusten kartoittaminen

On hyvä keskittyä kartoittamaan niitä asioita, joihin tila voi itse vaikuttaa ja suunnata katse myös hieman pidemmälle. Maidon yksikkökustannuksen laskeminen tilakohtaisesti varmistaa, että päätöksenteon pohjana ovat oikeat ja luotettavat tiedot, jolloin kehittämistoimenpiteet osataan kohdistaa juuri kullekin tilalle oikeisiin asioihin. Tämä luo myös paremmat edellytykset onnistua. Minun Maatilani- ohjelmasta löytyy maitotilayrittäjien käyttöön tarkoitettu helppokäyttöinen maidon yksikkökustannuslaskelma, jonka avulla yrittäjä tai tilan asiantuntija voi laskea tilan maidontuotannon tuottoja ja kustannuksia. Laskuri on ilmainen tuotosseurantatiloille ja Valiolaisille tiloille.

Oikea tieto auttaa varautumaan

Maidon yksikkökustannuslaskelma tehdään vuositasolla ja laskelman avulla yrittäjä saa selville, mitä maitolitran tuottaminen hänen tilallaan maksaa ja kattavatko toiminnasta saadut tulot kyseessä olevat kulut. Maidon yksikkökustannuslaskelmassa otetaan huomioon maidontuotannon, maidontuotantoon liittyvien eläinten kasvatuksen ja hoidon ja niihin liittyvän rehuntuotannon tuotot ja kulut. Tällöin €/lehmä ja snt/litra -muodossa olevia tunnuslukuja voidaan vertailla eri tilojen kesken. Sen lisäksi, että tila voi vertailla omia tuloksiaan eri vuosilta, hän voi tehdä helposti myös vertailua muihin tiloihin karjakoon ja lypsyjärjestelmän perusteella. Lisäksi laskelma kertoo maidon nettokustannuksen, joka kuvaa hintaa, joka maidosta täytyy vähintään saada, jotta kaikki kulut tulevat katetuksi.

Laskuri antaa mahdollisuuden myös skenaroida tulevaa. Ennakointi ja muutoksiin varautuminen on helpompaa, kun on voinut tehdä erilaisia skenaarioita ja miettiä niiden pohjalta erilaisia vaihtoehtoisia toimintamalleja ja ratkaisuja. Mittaamalla tuloksia vuosittain, saadaan tärkeää tietoa siitä, miten prosesseissa on edistytty.