Strategin anger företagets riktning och är kärnan i handlingen

3 min lukuaika

Puutarhayrittäjän saappaissa

Även ett litet företag behöver strategin för att hämta målmedvetenhet och effektivitet för sin verksamhet.

Strategiaplusartikkelitekstilla

Strategiarbetet har en viktig roll för att säkerhetsställa företagets framgång. Även ett litet företag behöver strategin för att hämta målmedvetenhet och effektivitet för sin verksamhet. En bra strategi hämtar konkurrensfördelar åt företaget och engagerar i verksamheten. Den behövs även för att ett företag skall kunna förnya sin verksamhet, hitta nya affärs- och tillväxtmöjligheter samt konkurrensfördelar. I strategiprocesserna är det fråga om verktyg med hjälp av vilka verksamheten utvecklas och riktas. Tyngdpunkten ligger på företagets framtid. Den ständigt föränderliga verksamhetsmiljön hämtar med sig nya och varierande utmaningar som kräver en fungerande strategi för att företaget skall förbli framgångsrikt. Hur bygger man då upp en strategi så den leder till framtidens affärsverksamhet? Att inleda en ny process kräver erfarenheten att man med den nuvarande strategin inte kan nå de framtida målen.

Det viktigaste för en lyckad strategiprocess är att man lyckas skapa en enhetlig syn och önskan om vad man vill bli. Strategins viktigaste uppgift är att beskriva den önskade framtiden samt de åtgärder som behövs för att komma dit.

Företagets strategi måste grunda sig på företagarens värden och värdegrunder. Strategiarbetet är bra att börja med att identifiera dessa. Vilka är de saker du inte är beredd att förhandla om och vilka är de saker du är beredd att göra massor av uppoffringar för att nå? De identifierade värden är verksamhetens stenfot och de inverkar på framtida affärslösningar och framtida val och är samtidigt företagets viljemål och strategiska avsikt. För att komma vidare med strategiarbetet gör man en analys av nuläget samt verksamhetsmiljön.

Hur skulle du svara på följande frågor

  • Vart vill vi komma med vår verksamhet?
  • Hur når vi våra mål?
  • Hur försäkrar vi oss om kontinuitet även i framtiden?

Eller hur skulle du svara på frågorna vad, varför och hur? I nyckelposition är enkelhet, sammanfattningar och klarhet. För att man i det dagliga arbetet skall kunna verka enligt strategin är det viktigt att den är lätt att förstå.

Genom nutidsanalysen får vi en noggrannare bild av företagets situation gällande såväl verksamheten, ekonomin som försäljning, kundrelationer och ledningen av hela företaget. Genom att analysera verksamhetsmiljön försäkrar vi oss om att kunna dra nytta av de yttre möjligheterna samt att förbereda oss för identifierade hot och möjliga risker.

Vad, hur och hur mycket och åt vem producerar företaget och vilka är företagets konkurrensfaktorer? Genom att ta ställning till dessa frågor börjar vi bygga upp en vision. Analysen bör vara realistisk och visionen bör vara möjlig att förverkliga under en viss tidsperiod. Strategins färdplan sätter upp delmål och tidsbestämmer göromålen och på så sätt får företaget en färdplan mot framtiden. För att målen som satts upp tillsammans inte endast skall bli goda föresatser bör man kunna mäta målen. Förverkligandet följs upp med mätare som gjorts upp under processen. Genom en konkret åtgärdsplan för företaget en klar förståelse för med vilka åtgärder man uppnår visionen.

Strategin har inte någon större betydelse ifall man inte förbinder hela organisationen till den. För att lyckas behöver strategin en välgenomtänkt plan för hur den skall förankras i organisationen.

Som stöd för ditt företag när du inleder eller förnyar en redan befintlig strategi erbjuder ProAgria sina sakkunniga i sitt nationella Strategi+ konsultteam. I samarbetet med konsulten får du både en tydlig riktning och en färdplan för hur du skall utveckla ditt företag. Erfarenheter och uppnådda mål är mycket uppmuntrande. Tag kontakt!

Företagssakkunnig, Pro-Agria Etelä-Suomi