Muista mukauttaa tai uusia ympäristösopimuksesi

2 min lukuaika

Maa- ja kotitalousnaiset

IMG 20220823 142936

Maatalouspolitiikan uudistus on parhaillaan käynnissä ja se vaikuttaa myös ympäristösopimuksiin, koska jokainen vähintään 30.4.2024 asti jatkuva sopimus vaatii toimenpiteitä. Voit joko mukauttaa sopimuksen uuden kauden ehdoille tai voit sopia kokonaan uuden sopimuksen. Mahdollista on myös irtisanoa sopimus ennen sopimuksen päättymistä ilman sanktioita tai takaisinperintöjä.

Voit sopia edellä mainitun sopimuksen esimerkiksi perinnebiotoopeista, luonnonlaitumista, luontoarvoiltaan monimuotoisista peltojen reuna-alueista sekä pellon ja tien tai pellon vesistön välisistä reuna-alueista tai peltoalueiden metsäsaarekkeista. Perinnebiotoopit ovat erilaisia ketoja, niittyjä, rantaniittyjä, lehdesniittyjä, hakamaita, metsälaitumia tai nummia, jossa on nähtävissä selviä merkkejä aiemmasta laidunnuksesta tai alueen käytöstä karjan rehuntuotantoon.

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimukset ovat 5-vuotisia sopimuksia. Jos sopimuksesi päättyy 30.4.2023, ei se vaadi sinulta toimenpiteitä. Mutta jos sopimuksesi jatkuu, täytyy se mukauttaa uuden kauden ehdoille tai voit esimerkiksi tehdä kokonaan uuden sopimuksen. Mukauttamalla et voi mm. lisätä sopimusalaa, mutta uusimalla ja sopimalla uuden 5-vuotisen hoitosopimuksen pystyt niin tekemään.

Tämänhetkisen CAP-luonnoksen merkittävimmät muutokset em. ympäristösopimusten osalta tulevat koskemaan mm. pelkästään raivaamalla hoidettavia kohteita sekä alkuinvestointien ja -kunnostusten korvaamista. Jos sinulla on ollut pelkästään raivaamalla hoidettavia kohteita, ei niitä enää jatkossa hyväksytä ympäristösopimuksen piiriin. Jatkossa hoitokohteiden tulee olla pääosin esim. niittämällä tai laiduntamalla hoidettavia kohteita. Toinen muutos edelliseen kauteen on peruskunnostusraivaamisen sekä aitaamisen tuki, mitkä on mahdollista saada kertakorvauksena osana ympäristösopimusta. Peruskunnostusraivauksen korvaus on 450 €/ha ja aitaamiskorvaus 1500 €/ha. Näille ei siis enää haeta erikseen investointitukea, vaan ne kirjoitetaan osaksi hoitosuunnitelmaa. Itse hoitotyöstä (esim. niitto tai laidunnus) maksetaan korvausta jatkossa 460 €/ha ja valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaista perinnebiotooppikohteista 610 €/ha.

Jos kaipaat apua maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisen tai kosteikkojen hoitosuunnitelmien päivittämisessä tai laatimisessa, niin ota yhteyttä.