Luonnonlaidun-päivässä tutustuttiin monimuotoisuuteen

3 min lukuaika

Blogit

Inventointimenetelmiä ja uutta tietoa esittelevä Luonnonlaidunpäivä keräsi perinnebiotooppien äärelle runsaan kuulijajoukon.

Luonnonlaidunpäivää vietettiin maastossa

Lumolaidun verkosto -hanke kerää uutta tutkimustietoa luonnonlaidunten monimuotoisuudesta verkostotiloilla tehtävillä inventoinneilla. Mielenkiinnon kohteina ovat kasvit, linnut, sienet ja maaperän eliöstö. Inventointien avulla voidaan parantaa juuri näiden laidunalueiden lajiston elinympäristöä, ja täsmentää hoitotoimia havaittujen lajien tarvitsemalla tavalla.
Inventointimenetelmiä ja uutta tietoa esittelevä Luonnonlaidunpäivä keräsi perinnebiotooppien äärelle runsaan kuulijajoukon. Tarjolla oli uutta tietoa Lumolaidun-hankkeen hyönteiskartoituksista sekä maaperän monimuotoisuuden tutkimisesta, kun Tampereen Hyönteistutkijain seura ja LUKE pääsivät ääneen. Kuulimme myös isäntätilojemme, Kankaanpään ja Lahisten kartanon, kokemuksia luonnonlaiduntamisesta, perinnebiotoopeista ja monimuotoisuudesta.

Rotaatiolaidunnus tukee perinnebiotooppien hoitoa

Kankaanpään tilalla on 15 hehtaaria perinnebiotooppeja. Ilari Rasimus Tampereen hyönteistutkijain seurasta on kartoittanut Lumolaidun verkostotilojen lajistoa jo kahtena kesänä. Kankaanpäässä, kuten muillakin tiloilla on havaittu lukuisia huomionarvoisia lajeja.

Ilari Rasimus kertoi Kankaanpään tilan perinnebiotoopeilta tavatusta hyönteislajistosta

Hyönteiset, kovakuoriaiset ja perhoset hyötyvät monimuotoisesta ja mosaiikkimaisesta maisemasta. Lajeilla on vaihtelevia tarpeita elinympäristönsä suhteen. Isäntäkasvit, ravintokasvit, sorkkien sotkema kostea maa ja paljaaksi kalutut laikut ovat kaikki tarpeellisia. Lähekkäin sijaitsevilla perinnebiotoopeilla, jotka on jaettu useaan laidunlohkoon, on mahdollista säätää ketterästi laidunpainetta ja siirtää laumaa lohkojen tarvitseman lepovaiheen ja syöntivaiheen mukaisesti. Kankaanpään tilalla pitkään harjoitettu rotaatiolaidunnus sopii erinomaisesti yhteen perinnebiotooppien laidunkierron kanssa.

Lierojen määrä kertoo maaperän monimuotoisuudesta

Laidunmaiden monimuotoisuus ulottuu maaperään saakka. Hyvinvoivassa maaperässä voi esiintyä 1000 kg lieroja hehtaarin alalla. Lumolaidun-hankkeessa maaperän monimuotoisuutta tutkitaan muun muassa Peltomaan laatutestillä ja maaperän mikrobitoimintaa ns. teepussitestillä.

Kolmen kuukauden jälkeen PET-muovista valmistetut teepussit ovat yhä ehjiä. Niiden löytymistä helpottaa maahan kokeen aloittamishetkellä asetetut rautaputken palaset, jotka voi löytää metallinpaljastimella.

Teepussitestillä arvioidaan maaperän mikrobitoimintaa. Teepussien lähtöpainosta vähennetään se paino, joka on jäljellä 3 kuukauden kuluttua kokeen aloittamisesta. Hyvinvoivassa maassa mikrobitoiminta on vilkasta ja teen lehdet hajoavat nopeasti. Monimuotoinen maaperä on hyvä myös hiilensidontakyvyltään. Lumolaidun verkosto -hankkeessa verrataan verkostotilojen luonnonlaitumien maaperäävieressä sijaitsevien peltolohkojen viljeltyjenaaperään. Teepussitesti on osa kansainvälistä kansalaistiedehanketta, joka näin jalkautui myös Pirkanmaalle.

Luonnonvarakeskuksen tutkijat Ansa Palojärvi ja Marleena Hagner esittelivät Lahisten kartanon perinnebiotooppialueella ns. lierotestin suorittamista. Sinappiliuos kaadetaan 50 cm x 50 cm suuruiselle koealalle. Liuoksen ärsyttämät lierot nousevat maan pinnalle, jolloin ne on helppo poimia talteen. Koealalta kaivettiin vielä maata 25 syvyyteen saakka, ja seulottiin maa-ainekseen jääneet lierot. Myöhemmin lierot luokitellaan ja niiden kokonaismassa punnitaan laboratoriossa.

Marleena Hagner teki lierotestin Lahisten kartanon luonnonlaitumella.

Katso video teepussitestin asettamisesta 16.6.2020 ja niiden esille kaivamisesta 16.9.2020

Tavoitteena monimuotoinen maatalousympäristö

Maatalousympäristö on merkittävä luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjä. Erityisesti luonnonlaitumet ovat monien uhanalaisten lajien elinpaikkoja. Perinnebiotoopit ovat uhanalaisimpia elinympäristöjämme ja niiden säilymisen turvaavilla käytännöillä ja hoitomuodoilla on jo kiire. Lumolaidun verkosto -hanke kartuttaa tutkimukseen perustuvaa tietoa maanomistajille ja muille perinnebiotooppien parissa työskenteleville. Tutkimustiedolla tavoitellaan ketteriä ja tutkimusalueilta tavatun lajiston kannalta suotuisia hoitotoimia. Monimuotoisuuden ylläpitäminen on jatkuvaa erilaisten tarpeiden yhteensovittamista. Lajiston lisäksi on huomioitava ainakin laiduntavan karjan tarpeet, sääolosuhteet, maaperä, vuodenaikojen rytmin vaihtelu kasvukausien välillä, maalaji, alueen pinta- ja pohjavedet sekä puustoisuuden säätely laitumilla.

Hankkeessa kehitetään hoidon tueksi itsearviointiin perustuvaa laitumen hoidon seurantatyökalua. Tutkijoiden ja viljelijöiden verkostoituminen, suorat kohtaamiset ja siitä seuraava sosiaalisen oppimisen prosessi on myös oleellinen osa monimuotoisuuden dynamiikan ymmärtämistä.

Hanke järjestää opintoretkiä myös vuonna 2021.

Ilmoitamme niistä hankkeen verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissamme. Seuraa meitä ja ole kuulolla!

#lumolaidun #MKNmaisema #monimuotoisuus

Facebook https://www.facebook.com/ESMKN...

Instagram https://www.instagram.com/mkne...

Tarvitsetko maillesi laiduntavia eläimiä, tai tarvitsevatko eläimesi lisää laidunta? Laidunpankki auttaa.

https://www.instagram.com/laid...