Kyyveden valuma-aluetalkkari -pilottihankkeessa edistetään maa- ja metsätalouden vesienhallintaa

2 min lukuaika

Hankkeet· Ilmastoratkaisut· Uutinen

Kangasniemen, Pieksämäen ja Mikkelin alueille ulottuvalla Kyyveden valuma-alueella tehdään yhteistyötä maanomistajien ja paikallisten toimijoiden kanssa ja edistetään valuma-aluelähtöisellä suunnittelulla maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden toteutumista.

Kyyvesitalkkari kuva Paivi Purhonen

Hankkeessa toimiva Kyyveden valuma-aluetalkkari neuvoo, opastaa ja tukee valuma-alueen maanomistajia ja esimerkiksi osakaskuntia, ojitusyhtymiä, yhdistyksiä ym. toimijoita suunnitelmien ja toimenpiteiden edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Talkkari järjestää yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja maanomistajien kanssa työnäytöksiä, muita infoja ja tapaamisia, joissa havainnollistetaan käytännönläheisesti erilaisten maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden ja teknisten ratkaisujen toteutusta sekä kerrotaan niiden merkityksestä vesienhoidon ja vesiensuojelun tavoitteiden saavuttamiseksi. Pilottihankkeessa kokeillaan valuma-aluetalkkarin toimintatapaa ja kehitetään sen pohjalta vesienhoidon toimintamalli, jota voidaan soveltaa muillakin alueilla.

Metsistä ja pelloilta vesistöihin karkaavat ylimääräiset ravinteet, kiintoaine- ja humuskuormitus aiheuttavat rehevöitymistä ja muita ongelmia vesistöissä. Valuma-aluelähtöisen vesienhallinnan avulla huolehditaan sekä vesiensuojelusta että maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksistä samanaikaisesti. Kestävä vesienhallinta auttaa sopeutumaan myös muuttuvaan ilmastoon, kuten tulviin ja kuivuuteen sekä varjelemaan luonnon monimuotoisuutta. Hankkeen rahoituksella toteutetaan vähintään kaksi vesienhallinnan rakennetta kohdealueelle sekä edistetään muiden vesiensuojelurakenteiden toteutumista hankkeessa koottavan suunnittelutyöpakin avulla.

– Kokeilemme Kyyvedellä valuma-aluetalkkarin toimintamallia, jolla voidaan ehkäistä tai vähentää vesistökuormitusta erilaisissa ympäristöissä. Maanomistajat ja valuma-alueiden toimijat pääsevät tutustumaan myös yhteistyökumppaniemme suunnittelemiin valmiisiin ratkaisuihin, kertoo huhtikuun 2023 alussa Kyyveden valuma-aluetalkkarina aloittanut ympäristöasiantuntija Eeva Lahtinen ProAgria Etelä-Savosta.

Pilottihankkeet osana vesiensuojelun tehostamisohjelmaa

Kyyveden valuma-aluetalkkari on yksi neljästä valtakunnallisesta ELY-keskusten koordinoimasta valuma-aluepilotista, jotka edistävät valuma-aluelähtöistä vesienhallintaa etsimällä parhaita käytäntöjä tunnistettuihin haasteisiin yhdessä maanomistajien kanssa. Pilottihankkeet on rahoitettu ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Kyyveden pilottihankkeen budjetti on yhteensä 250 000 euroa. Hankkeen toteuttaja on ProAgria Etelä-Savo ja toteutusta valvoo Etelä-Savon ELY-keskus. Talkkaritoiminta jatkuu syksyyn 2024 saakka.


Lisätietoa:

Eeva Lahtinen, Kyyveden valuma-aluetalkkari, ProAgria Etelä-Savo, p. 050 470 3884, eeva.lahtinen@proagria.fi

Juho Kotanen, johtava asiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192, juho.kotanen@ely-keskus.fi

Kyyveden valuma-aluetalkkari -pilottihanke

Maa- ja metsätalouden vesienhallinta

Ympäristöministeriö
Vesiensuojeluohjelma
Ely-keskus