WATERDRIVE – Maatalouden kokonaisvaltaista vesienhallintaa

ProAgria Etelä-Suomi

Kansainvälisen hankkeen tavoitteena oli parantaa maatalousvaltaisten alueiden vesien laatua ja ilmastonmuutoksen resilienssiä Itämeren valuma-alueella. Hankkeessa toteutettiin kestäviä menetelmiä maatalouden valumavesien hallinnassa. Hanke aktivoi paikallistason toimijoita ja kehitti toimintamalleja ja keinoja paikallistason työn vauhdittamiseksi.

Kuva Mikko Ortamala
Waterdrive interreg eu logo

Keskeistä maatalouden vesistökuormituksen vähentämisessä ja tuotantotalouden kehittämisessä on vesitalouden toimenpiteiden ja maanrakenteen sekä kasvukunnon yhdenaikainen edistäminen luonnon monimuotoisuus ja vesistöjen ekologia huomioiden. ProAgria Etelä-Suomi ja Etelä-Suomen Salaojakeskus toimivat hankkeessa linkkinä käytännön viljelyn, maatalouden toimenpiteiden ja kansallisen sekä EU-tason poliittisen työn välillä.

Alueellisten ongelmatilanteiden tunnistaminen ja ratkaisujen hakeminen vesienhallinnan tilan parantamiseksi maanomistajalähtöisesti oli hankkeessa keskeistä. Hankkeessa annettiin neuvontaa esimerkkialueella Porvoossa (Gammelbacka, Karjalaiskylä), jonka painopiste oli hyvien menetelmien käytäntöön vieminen kuivatushankkeessa. Hankkeessa sovitettiin yhteen kalataloudelliset kunnostukset, vesitalouden parantaminen viljelyn kannalta sekä hulevesien hallinta, jolloin kokonaisvaltainen vesienhallinta valuma-alueella korostui. Alueellinen tavoite oli myös uusien toimintatapojen kehittäminen kaivun aikaisen kuormituksen ja kaivun aikaisten ympäristöhaittojen vähentämiseksi (kalatalous, pohjaeläimet) yhdessä sidosryhmien kanssa. Lue lisää hankeaktiviteeteista projektin omilta nettisivuilta.

Kansainväliseen WATERDRIVE-hankkeeseen (Water driven rural development in the Baltic Sea Region) osallistuivat Itämeren maista Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola ja Saksa. Suomesta hankkeessa ovat mukana SYKE, Salaojayhdistys ry, ProAgria Etelä-Suomi ry / Etelä-Suomen Salaojakeskus, BSAG ja LUKE.

Hanketta koordinoi: Ruotsin maatalousyliopisto SLU

Hankevetäjä ProAgrian osalta: Mikko Ortamala

Rahoittaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus / Euroopan Unionin Interreg Itämeriohjelma (2,1 milj. euroa)