Saarenjärven ravinteiden keräämisen yhteistyö- ja ylläpitohanke

ProAgria Länsi-Suomi

SAAVI - Saarenjärven ravinteiden keräämisen yhteistyö- ja ylläpitohanke 2017-2019

Kuva: Katri Salminen
Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ProAgria Länsi-Suomi ry / Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ovat aloittaneet yhteisen SAAVI-hankkeen Salon ja Raaseporin rajalla sijaitsevan Saarenjärven tilan parantamiseksi.

Kaksivuotisessa SAAVI-hankkeessa tähdätään ravinteiden keräämisen ja kierrättämisen tehostamiseen Saarenjärvellä parantamalla järven kosteikkoluonnetta ravinteiden kerääjänä. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on Saarenjärven tilan parantaminen. Samalla hanke täydentää myös vuosina 2016–2022 toteutettavan valtakunnallisen Freshabit LIFE IP -hankkeen toimenpiteitä ja tavoitteita parantaa Kiskonjoen vaelluskalakantojen ja uhanalaisten simpukoiden tilaa. SAAVI-hankkeessa yhteensovitetaan järvelle kohdistuvia käyttöpaineita siten, että järven kosteikkoluonne ja luonnon monimuotoisuus voidaan turvata ja niitä voidaan lisätä huomioiden samalla alueen käyttö esimerkiksi virkistyskäytössä. Alueelle tuotetaan Maa- ja kotitalousnaisten toimesta toimenpiteitä ohjaava luonnonhoitosuunnitelma, jossa tarkennetaan hoitotoimenpiteitä Kiskonjoen Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen aikana käynnistetään käytännön toimenpiteiden toteutus talkoilla ja työnäytöksillä. Hankkeen aikana alueella tehdään esimerkiksi vesikasvillisuuden poistoa, niittomassojen biohiiltämiskokeiluja, lajistoinventointeja ja rantojen kunnostuksia. Lisäksi Saarenjärven lähivaluma-alueelle tehdään kosteikkosuunnitelma sekä etsitään rahoitusmahdollisuuksia kosteikon toteuttamiseen. Käytännönläheistä hanketta toteutetaan yhteistyössä paikallisten kanssa. Hankkeessa hyödynnetään Maa-ja kotitalousnaisten Rannat kuntoon -toimintamallia, jonka lähtökohtana on, että rantojen kunnostusta lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa.

SAAVI-hanke on yksi hallituksen vesien- ja merenhoidon kärkihankkeista, joissa edistetään Suomen tavoitetta saavuttaa vesien ja meren hyvä tila. Hankkeissa pyritään erityisesti vähentämään ravinteiden ja haitallisten aineiden päästöjä Itämereen, sisävesiin ja pohjavesiin. Ympäristöministeriö on rahoittanut SAAVI-hanketta 154 000 eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.

"SAAVI-hanke on hallituksen kärkihanke parhaimmillaan, eli konkreettisia tekoja ja yhteistyötä vesien tilan ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Niittomassan biohiiltämiskokeilu tuottaa uutta tietoa kiertotalouden vauhdittamiseksi. Yhteistyö FRESHABIT LIFE IP -hankkeen kanssa on fiksua resurssien käyttöä ja auttaa suojelemaan alueen luontoarvoja", asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kiteyttää.

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Maria Yli-Renko,
puh. 029 502 3020, maria.yli-renko@ely-keskus.fi

Maisema- ja ympäristösuunnttelija Terhi Ajosenpää,
puh. 043 825 1221, terhi.ajosenpaa@maajakotitalousnaiset.fi