Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Länsi-Suomi

Tavoitteena on tuottaa tietoa ja ohjeistusta rakennekalkin käytöstä maatalouden vesiensuojelukeinona Suomen oloissa.

Rakennekalkki 1 sakari malmilehto logolla

Ajankohtaista

Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona

Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona –hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ja ohjeistusta rakennekalkin käytöstä maatalouden vesiensuojelukeinona Suomen oloissa. Hankkeen tuloksena syntyy käytännön opas viljelijöille ja neuvojille rakennekalkituksen toteutukseen erilaisilla savimailla.

Rakennekalkki on savimaille soveltuva maanparannusaine, jossa savipitoinen peltomaa käsitellään reaktiivista, sammutettua tai poltettua kalkkia, sisältävällä kalkitusaineella. Oikein toteutettuna ja kohdennettuna menetelmä parantaa pitkäaikaisesti maan mururakennetta ja vedenläpäisevyyttä pienentäen eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin.

Rakennekalkituksesta on saatu hyviä kokemuksia Ruotsissa. Suomessa rakennekalkituksen käyttöä rajoittaa tiedon ja ohjeistuksen puute siitä, kuinka paljon rakennekalkkia tulisi käyttää erilaisilla savimailla.

Hankkeessa tutkitaan, kehitetään ja edistetään rakennekalkin käyttöä vesiensuojelukeinona. Tavoitteena on selvittää tarkemmin rakennekalkin:
• vaikutukset kokonais- ja liukoisen typen ja fosforin huuhtoumaan
• vaikutukset maaperän hiileen ja eroosioon
• vaikutuksia maaperän biologiaan tai happamuuteen
• paras ainesosien seossuhde, optimaaliset käyttömäärät ja levityksen parhaat ajankohdat viljelytekniikan ja vesiensuojeluvaikutusten kannalta

Hankkeessa tutkitaan rakennekalkin vaikutuksia monipuolisesti laboratorio- ja kenttäkoeolosuhteissa sekä laajemmalla valuma-aluetason pilottikokeella Eurajoella, jossa rakennekalkkia tullaan syksyllä 2020 levittämään vajaan 200 hehtaarin peltoalalle. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun.

Laajaa yhteistyöhanketta vetää Turun ammattikorkeakoulu ja toteuttajina siinä ovat mukana Pyhäjärvi-instituutti, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus, Turun kaupunki ja ProAgria Länsi-Suomi. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö osana Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa, jossa tavoitteena on muun muassa vähentää maatalouden ravinnepäästöjä vesistöihin uusilla innovatiivisilla keinoilla.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Juha Kääriä, Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi, puh. 050 598 5776
Hankkeen viestintävastaava, Terhi Ajosenpää, etunimi.sukunimi@proagria.fi, puh. 043 825 1221

Vesiensuojelun tehostamisohjelma

Ympäristöministeriön käynnistämä Vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä.