OPAL-Life – Maatalousmaankäytön optimointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona

ProAgria Keskusten Liitto

Kansainvälisen OPAL-Life -hankkeen tavoitteena oli maatalouden ilmastopäästöjen vähentäminen kestävän tehostamisen periaatetta noudattaen. Tällä tarkoitetaan maatalouden kehittämistä suuntaan, jossa ympäristöhyödyt, tilan kannattavuus ja tuottavuus sekä sosiaaliset näkökulmat tukevat toisiaan.

Hernekasvustoa pellolla
OPAL Life oma hankelogo

Maatalous ja ruoantuotanto toimivat monimutkaisessa ympäristössä, jossa on huomioitava pellon, sään ja infrastruktuurin lisäksi myös laaja joukko taloudellisia ja poliittisia tekijöitä. Euroopan unionin ja Suomen kansallinen maatalouspolitiikka vaikuttavat suuresti siihen, mitä viljellään, missä laajuudessa ja miten tämä kaikki on kannattavaa. Maatalouden tuet ovat tärkeä osa lähes jokaisen suomalaisen viljelijän arkea.

OPAL-Life -hankkeessa tutkittiin, miten pellonkäyttöä voidaan optimoida kohdentamalla tuotantopanokset oikein eli tarvittaessa lisäämällä niitä korkeatuottoisilla lohkoilla ja taas vähentämällä heikkovasteisilla lohkoilla. Tämä mahdollistaa paremman sadon parhailta peltolohkoilta, jolloin huonommin tuottavat lohkot on mahdollista siirtää muuhun käyttöön. Näillä toimilla voidaan saavuttaa mm. ilmastohyötyjä, kun voimakkaasti muokattavan peltoalan osuus vähenee ja ympärivuotisen kasvillisuuden osuus kasvaa.

Jotta hankkeen tuloksia voidaan soveltaa mahdollisimman laajasti Suomessa ja myös muilla vastaavanlaiset tuotanto-olosuhteet omaavilla alueilla Euroopassa, OPAL-Life jalkautui neljälle alueelle Suomessa. Alueet valittiin edustamaan Suomen erilaisia maaperätyyppejä sekä tuotantosuuntia mahdollisimman kattavasti. Valmiiksi käytettävissä olevien tietojen ja tutkimustulosten olemassaolo oli myös alueiden valinnassa tärkeää, samoin kuin aktiivinen neuvontaverkosto. ProAgria toimi OPAL-Life -hankkeessa erityisesti viljelijäyhteistyön edesauttajan ja tiedon välittäjän roolissa.