Digitalisaatio maatilan arjessa, liiketoiminnan osaamisen kehittäminen digitalisaation avulla

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Suomi, ProAgria Oulu

Hankkeessa rakennettiin digitaalisia ratkaisuja viljelijöiden kanssa Pirkanmaalla, Uudellamaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Digitaalisuusmaatilanarjessahankekuva
Maatalouden digitalisaatio puhututtaa maailmanlaajuisesti. Keskusteluissa korostetaan monilähteistä tiedonkeruuta ja tiedon analysointia. Euroopan komissio on tunnistanut maatalouden lähitulevaisuuden merkittävimmäksi haasteeksi päätöksentekoprosessit. Komissio luokin tulevalla ohjelmakaudella toiveikkaita katseita digitalisaatiota ja tietotekniikkaa hyödyntävien innovaatioiden suuntaan.

Sähköiset palvelut ja sovellukset ovat tiiviisti sidoksissa komission asettamiin tavoitteisiin edistää työllisyyttä, kasvua ja investointeja, hyödyntää tutkimustietoa käytännössä ja kytkeä maatalous digitaalisuuteen.

Digitalisaatiosta on apua kasvaville tiloille

Tämän päivän teknologian avulla voidaan ratkaista uudella tavalla tiedon käsittelyyn ja jakamiseen liittyviä haasteita. Maataloussektori on hyvin mukana tietotekniikan hyödyntämisessä. Laitevalmistajat kehittävät kone- ja laitetekniikkaan edelläkävijäratkaisuja. 

Maatalousneuvonnan järjestelmät hyödyntävät laajasti alkutuotannosta kerättävää tietoa tuotannon seurantaan ja ennustamiseen. Viranomaiset panostavat voimakkaasti mm. asiointipalvelujen kehittämiseen. Lisäksi on suunnitteilla julkisrahoitteisia digitaaliseen asiakaspalveluun liittyviä kehityshankkeita maaseudun yritysten palvelemiseksi.

Maatalousalan toimijoilla on yhteinen tahtotila, vaikka valmiudet ovat hyvin eriäväiset. Tiedon hyödyntämisellä halutaan vaikuttaa viljelijän kilpailutilanteen ja liiketoiminnan parantamiseen sekä tukea maatilayrityksen johtamista. Tulevaisuuden tilakoko mahdollistaa digitaalisten ratkaisujen nykyistä laajempaa hyödyntämistä. Tilakoon kasvaessa tiedon hyödyntäminen automaation ja digitalisaation keinoin tulee entistä suurempaan rooliin. Toimintaansa kehittävän tilan on saatava online-tietoa järjestelmistä päätöksenteon ja johtamisen tueksi sekä pystyttävä optimoimaan maatilan tuotantoprosesseja teollisia prosesseja vastaavalla tavalla. Tämä haastaa maatalousalaa kokonaisuudessa uudistumaan.

Talouspalvelut ja kasvintuotanto keskiössä

Digitalisaatio maatilan arjessa, liiketoiminnan osaamisen kehittäminen digitalisaation avulla -hanke keskittyi erityisesti maatilayrittäjän talouspalveluiden ja kasvintuotannon digitalisointiin. Tavoitteena oli kehittää maatilojen liiketoimintaedellytyksiä yhdessä viljelijöiden kanssa. 

Hankkeessa rakennettiin ja testattiin digitaalisia ratkaisuja kolmen työpaketin avulla:
1. Liiketoimintaosaamiseen liittyvien digitaalisten tarpeiden syventäminen ja ratkaisujen löytäminen maatilaympäristössä.
2. Liiketoimintaosaamiseen liittyvien digitaalisten ratkaisujen ja toimintamallien käyttökokeilujen suunnitteleminen ja pilotointi maatilaympäristöissä. Erityisesti pyritään löytämään toimivat ratkaisut tietovirtojen yhdistämiseksi.
3. Liiketoimintaosaamiseen liittyvien digitaalisten ratkaisujen ja toimintamallien käyttöönotto ja hyötyjen varmistaminen.

Toteutustapoina olivat mm. digikävelyt, työpajat, käyttökokeilut ja käyttöönotto. Tietoa kerättiin myös kohderyhmäanalyyseilla ja benchmarking-vertailujen kautta.

Hanketta toteuttivat ProAgria Keskusten Liitto yhdessä ProAgria Oulun, ProAgria Kainuun ja ProAgria Etelä-Suomen kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Pirkanmaan ELY-keskus.