Ympäristöviisaan viljelijän työ tuottaa tulosta

2 min lukuaika

Ilmasto muutoksessa

”Luonto antaa meille toimeentulon”, totesi Siikajoen varressa maata viljelevä Tapani Yrjänä uuden kasvukauden kynnyksellä. Tuohon lauseeseen kiteytyy paljon.

Kasviasiantuntijat pellolla blogi

Viljelijä on yrittäjä, jonka tulojen määrä riippuu suoraan luonnon monimuotoisuudesta, veden puhtaudesta ja riittävyydestä sekä säästä ja sen muutoksista. Ympäristön huomioiminen maatilan toiminnassa onkin välttämätöntä, jotta toimeentulolle on varma pohja myös tulevina vuosina.

Ilmastonmuutos luo aiempaa enemmän haasteita viljelijän arkeen. On vaikea ennakoida muutoksen lopputulosta ja tulevia olosuhteita. Rinnalla kulkee myös energiakriisi, joka on herättänyt meidät kaikki pohtimaan energian ja raaka-aineiden käyttöä ja säästömahdollisuuksia.

Tarpeet tarkentaa viljelyä kasvavat. On huomioitava kunkin pellon ominaisuudet ja kasvupotentiaali aiempaa paremmin. Ennen kaikkea on parannettava peltojen kykyä toimia ja tuottaa satoa vaihtelevissa olosuhteissa, optimoiduilla panoksilla. Näin viljelijä luo hyvää sekä yrityksensä taloudelle että ympäristölle.

Ympäristökioskista eväitä viljelijän arkeen

Vaatimukset viljelijän ympäristöosaamiselle kasvavat huimaa vauhtia, vaikka monelta osin sitä jo löytyykin. Muutoksesta selviämiseen ja kotimaisen ruuantuotannon varmistamiseen viljelijät tarvitsevat uusia työkaluja ja toimintatapoja sekä yhteistyötä ja tutkimustiedon soveltamista käytäntöön.

Hyvä esimerkki viljelijän työtä helpottavista sähköisistä työkaluista on Ympäristökioski. Sovellukseen on koottu runsaasti tietoa muun muassa luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä ja vesistöjen tilan parantamisesta. Se myös suodattaa tietomassasta kullekin peltolohkolle suositeltavat toimenpiteet. Maksuton sovellus säästää viljelijän työaikaa, kun omalle tilalle soveltuva sekä omia tarpeita vastaava tieto löytyy helposti yhdestä paikasta.

Samaan aikaan Ympäristökioski parantaa myös tarvittavien ympäristönhoitotoimien kohdentumista, mikä on jo pitkään ollut tavoitteena EU:n vesipuitedirektiiviä toteuttavissa vesienhoitosuunnitelmissa.

Yhteistyötä, monipuolista viljelykiertoa ja vesien hallintaa

Suuri osa maatiloista tekee yhteistyötä toisten tilojen kanssa. Kanssakäynnin lisääminen ja syventäminen voisi hyödyttää tiloja monella tavalla – tuoda taloudellista hyötyä mutta myös henkistä pääomaa, osaamista ja kokemusta. Viljelijöiden käyttöön on tuotettu maatilojen välisen yhteistyön opas, joka sisältää helposti käyttöön otettavia sopimusmalleja ja käytännön esimerkkejä pohjoispohjalaisilta maatiloilta.

Viljelijän työtä tukee myös havainnollinen materiaali, johon on koottu tietoa monipuolisen viljelykierron hyödyistä ja positiivisista vaikutuksista ravinnekuormitusriskeihin. Panostukset viljelykiertoon parantavat maan multavuutta ja vesitaloutta sekä vähentävät muokkaustarpeita. Valuma-aluetason vesienhallinnan käytännön esimerkkejä on koottu Ohtuanojan valuma-alueelle laadittuun suunnitelmaan. Vesienhallinnan merkitys korostuu jo nyt kuivuusjaksojen ja rankkojen sateiden yleistyessä.

Tämän päivän ja tulevaisuuden ympäristöviisas viljelijä tuottaa muuttuvissa oloissa laadukasta ruokaa optimoiden tuotantopanosten käytön, vaalii luonnon monimuotoisuutta sekä huolehtii pinta- ja pohjavesien puhtaudesta taaten samalla oman toimeentulonsa. Kannatettavaa, kannattavaa ja tuloksellista sekä taloudellisesti että ympäristön näkökulmasta.