Pohjaveden nostolla turvemaiden päästöt kuriin?

2 min lukuaika

Ilmasto muutoksessa

Turvepeltojen vesienhallinta ja pohjavedenpinnan nostaminen ovat tutkitusti tehokkain keino hillitä suuria kasvihuonekaasupäästöjä. Käytännön toteutettavuudessa on kuitenkin vielä paljon kysymysmerkkejä.

Saatosalaojitus

Säätösalaojitusten kaivojen rakenteita, sijoittelua, asennuksia ja kaivojen vedenpidätyskykyä selvitettiin keväällä 2023 siitä näkökulmasta, onnistuuko veden pinnan nosto turvemailla esimerkiksi 30 senttiä maanpinnasta. Säätökaivoja tutkittaessa löytyi monia haasteita. Veden pintaa ei saatu nousemaan juuri missään haluttuun korkeuteen, eikä nykyisillä rakenteilla onnistutakaan.

Vähempipäästöiset nurmikierrot turvepelloilla (VÄPÄ) -hankkeen selvityksen perusteella toistaiseksi ei näyttäisi olevan hyvin toimivaa salaojituksen säätökaivoa. Myös kaivojen käytön ymmärryksessä oli puutteita. Joissakin tapauksissa oli vaikea nähdä, onko kaivo auki vai kiinni, jos ei ollut perusteellisesti perehtynyt kaivon rakenteeseen.

Salaojituksella on perinteisesti pyritty poistamaan vesi pellolta mahdollisimman tehokkaasti. Kun kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiksi ja toisaalta kuivuusjaksoihin varautumiseksi on nyt otettu tavoitteeksi veden pidättäminen pellolla, salaojitusten tekijöiden tulisi suunnittelussa ja toteutuksessa miettiä pellon vesienhallintaa uudesta näkökulmasta.

Kun kaivoja sijoitetaan esimerkiksi valtaojan viereen, kuivatuksen näkökulmasta se voi toimia hyvin. Veden pidättäminen valtaojan vieressä olevassa kaivossa vaatii jo selvästi enemmän paneutumista putkien tiivistämiseen, jotta vesi oikeasti pysyy kaivossa halutulla korkeudella.

Säätösalaojitus tarkasteluun uusin silmin

Havainnointimme jälkeen mietimme, mitä asioita pitäisi tehdä jatkossa paremmin, jotta veden pintaa saataisi nostettua turvepelloilla lähemmäs maanpintaa. Säätökaivot tulisi rakentaa sellaisiksi, että niistä selvästi ymmärtää, miten ne toimivat. Rakenteiden tulee olla sellaisia, että niillä voi nostaa vettä riittävän korkealle ja tehdä säätöjä ilman apuvälineitä kohtuullisella voimalla.

Onnistuneen säätösalaojituksen toteuttamiseksi suunnittelijoita ja varsinkin salaojitusten tekijöitä tulisi kouluttaa katsomaan asioita uudella tavalla eli huomioiden tarpeet pidättää vettä pellolla. Tärkein asia on kaivojen asentaminen sellaiselle korkeudelle, että niillä voi säätää veden halutulle korkeudelle.

Pohjavedenpinnan nostaminen totuttua korkeammalle on haasteellista ja riippuu erityisesti peltolohkon maalajista, pellon sijoittumisesta valuma-alueella ja olemassa olevasta ojitussysteemistä. Ilman toimivaa säätösalaojitusta ja ennen kaikkea lisävettä, joka on saatu vesistöstä pumppaamalla tai varastoitu valuma-alueelta, pohjavedenpinnan tasoa on vaikeaa nostaa halutulle tasolle.

Vähempipäästöiset nurmikierrot turvepelloilla (VÄPÄ) -hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni - ilmastotoimenpidekokonaisuutta (mmm.fi), jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.

VÄPÄ-hankkeen päätoteuttaja on Luonnonvarakeskus, osatoteuttajina Oulun yliopisto ja ProAgria Oulu. Hankkeen toteutusta tukevat omalla rahoituksellaan Valio Oy ja Osuuskunta Pohjolan Maito. Mukana ovat myös yhteistyöviljelijät.

Lue lisää