Kierrätyslannoitteet osana ilmastonmuutoksen hillintää

3 min lukuaika

Ilmasto muutoksessa

Tavoitteena on saada kierrätettyä kaikki maatalouden sivuvirrat.

Luomuvehna Anniina

Kiertotalous voi tarkoittaa maatiloilla montaa asiaa: esim. koneiden ja laitteiden korjaamista tai maatalousmuovien lajittelua kierrätykseen. Kiertotalous maatiloilla tarkoittaa myös ravinteiden kierrätystä, tällöin mm. tiloilla tuotettava lanta käytetään lannoitteena tai tuotetaan biokaasua tuotantoeläinten lannasta sekä peltobiomassoista ja hyödynnetään tämä uusiutuva energia maatiloilla. Tavoitteena on saada kierrätettyä kaikki maatalouden sivuvirrat. Ravinteiden kestävä käyttö perustuu ravinteiden kierrätykseen. Kierrätysravinteilla voidaan korvata epäorgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöä ja uusiutuvalla energialla fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Kiertotalouden toimenpiteet voivat hyödyntää myös taloudellisesti maanviljelijöitä.

Mitä kierrätyslannoitevalmisteet sisältävät?

Kierrätyslannoitevalmisteita on tarjolla lannoitukseen, maanparannukseen ja kalkitukseen. Ne voidaan jakaa orgaanisiin lannoitteisiin, epäorgaanisiin lannoitteisiin, kalkitusaineisiin sekä orgaanisiin maanparannusaineisiin. Kierrätyslannoitteita valmistetaan mm. jätevesiliete-, mädäte-, komposti- ja lantapohjaisista raaka-aineista sekä metsäteollisuuden tuhkista ja lietteistä. Ravinteiden kierrätyksessä lantaa, puhdistamolietettä, biojätteitä ja muita biomassoja käsitellään niin, että niiden sisältämät hyödylliset ravinteet kuten fosfori ja typpi saadaan hyödynnettyä lannoitteena. Myös vanhoista alkaliparistoista voidaan kierrättää niiden sisältämät ravinteet ja valmistaa niistä nestemäisiä lannoitteita. 

Maanparannusaineita käytetään maan peruskunnostukseen. Maanparannusaineet voivat sisältää mm. kompostoitua lantaa ja metsäteollisuudesta saatavaa puukuitua. Maanparannusaineena käytettävää biohiiltä valmistetaan pyrolyysillä orgaanisista materiaaleista, kuten puusta tai lannasta. Puhdistamolietteen yhtenä haasteena on kemiallisesti saostetun fosforin heikko käyttökelpoisuus kasveille ja haitalliset aineet, kuten raskasmetallit. Orgaanisia haitta-aineita ja lääkeaineita esiintyy pieninä pitoisuuksina puhdistamolietteiden lisäksi myös biojätteissä ja eläinten lannassa. Moni viljan ostaja ei myöskään huoli puhdistamolietteellä lannoitettua viljaa, vaikka viranomaiset sallivat sen käytön. Viljelijän tulisikin huomioida kierrätyslannoitteen rajoitteet, jotka koskevat puhdistamolietettä sisältävien lannoitteiden käyttöä. Lannoitevalmisteita, jotka sisältävät puhdistamolietettä, ei saa käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa.

Kotimaisten kierrätyslannoitevalmisteiden käyttö lisää omavaraisuuttamme

Suomessa tuotantoeläinten lannan muodostuminen on alueellista ja epätasapainossa ravinteiden tarpeen kanssa. Koko maan viljojen ja nurmien fosforin tarve voitaisiin tyydyttää yksistään lannan fosforilla. Lannan kestävän hyödyntämisen kannalta avainasemassa on lannan prosessoinnin lisääminen lantakeskittymäalueilla kuljetettaviksi kierrätyslannoitevalmisteiksi korvaamaan kasvintuotannon väkilannoitekäyttöä. Kierrätyslannoitteiden käytön lisääntyminen edellyttää, että niiden tulee olla hinnaltaan kilpailukykyisiä verrattuna epäorgaanisiin lannoitteisiin. Väkilannoitteiden korkeat hinnat saattavat osaltaan lisätä viljelijöiden kiinnostusta kierrätyslannoitteisiin. 

Kotimaisten kierrätyslannoitteiden käyttö ja ravinteiden tehokas kierrätys lisää myös omavaraisuuttamme. Vaikka kierrätyslannoitteiden käyttö aiheuttaa kuluja ja päästöjä niiden kuljetuksen kautta, on tutkimusten mukaan kierrätyslannoitteiden kuitenkin havaittu aiheuttavan mineraalilannoitetta vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä ja kuluttavan vähemmän energiaa. Kierrätyslannoitteiden tulee olla myös tasalaatuisia, riskittömiä ja niitä tulee olla saatavilla tarvittaessa. Kierrätyslannoitteiden levitys tiloilla jo olemassa olevilla lannanlevityskalustoilla helpottaa niiden käyttöä. Kierrätyslannoitevalmisteille on olemassa laatulannoitejärjestelmä, joka myöntää laatulannoite- sertifikaatteja korkean laadun tuotteille. Kierrätyslannoitteista on olemassa myös opas viljelijöille.

Esimerkkejä kierrätyslannoitetoimijoista:

-Soilfood Oy jalostaa metsä-, energia-, bioenergia-, elintarvike-, kaivos-, kemian ja ympäristöteollisuuden sivuvirtoja lannoitteiksi ja maanparannusaineiksi.
-Tracegrow Oy valmistaa nestemäistä hivenravinnelannoitetta murskatuista alkaliparistoista. Tuote on sinkki- ja mangaanipitoinen liuos, josta haitalliset metallit on poistettu. Tracegrowlle myönnettiin maatalousalan innovaatiopalkinto Agri-INNO 2021.
-Yara Eco Oy aikaisempi Ecolan Oy jalostaa teollisuuden sivuvirroista metsä- ja maatalouteen tuotteita ja luomutuotantoon soveltuvien kierrätyslannoitteiden pääraaka-aineena käytetään kotimaista lihaluujauhoa.
-Carbons Finland Oy maan rakennetta parantavia biohiilituotteita.
-Humuspehtoori valmistaa lannoitteet pääosin kompostoidusta broilerin -ja hevosenlannasta sekä metsäteollisuuden ravinnekuidusta.


LÄHTEET:

Blogin on pääosin kirjoittanut kiertotalouden harjoittelijamme Tiina Liukkonen Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hankkeessa (Keski-Suomi).