Aurinkosähkö maatilalla - suunnittelua ja turvallisuutta

4 min lukuaika

Ilmasto muutoksessa

Muistathan lupa- ja verkostovaatimukset, teettää energialaskelmat ja varmistaa vakuutusten kattavuus, kun lähdet suunnittelemaan aurinkoinvestointia yritykseesi. Myös kattorakenteiden kestävyyden ja turvallisuusseikkojen tarkastaminen sekä tärkeiden dokumenttien vaatiminen on tärkeää.

Aurinkopaneelit maatilalla

Aurinkosähköinvestointiin ryhtyvän muistilista maatiloille ja yrityksiin tarjoaa tietopaketin aurinkosähköjärjestelmien hankintaan ja asennukseen.

Tarkkana sähköasennuksissa

Sähköasennuksissa on tärkeää huomioida turvakytkinten sopivuus, invertterin asennusohjeet sekä DC-johtimien asianmukainen suojaus ja kannakointi. Ohjeistusten noudattaminen varmistaa aurinkosähköjärjestelmän toimivuuden ja turvallisuuden pitkällä aikavälillä.

On tärkeää varmistaa, että aurinkosähköjärjestelmä asennetaan ammattitaitoisesti ja noudattaa kaikkia säännöksiä ja ohjeita. Virheelliset asennukset aiheuttavat turvallisuusriskejä ja vakuutusyhtiöt voivat evätä korvauksia määräysten vastaisissa tapauksissa.

Oikein mitoitettu aurinkosähköinvestointi on kannattava ja ympäristöystävällinen ratkaisu maatilan tai yrityksen energiantarpeiden kattamiseen, kun asennus tehdään asianmukaisesti noudattaen annettuja suosituksia ja tarkastuksia.

Huomioitavaa aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa

 • Tarkista lupatarve oman kunnan rakennusjärjestyksestä tai kunnan rakennusvalvonnasta.

Lupamenettelyn tarve kannattaa selvittää etukäteen, koska sen tarve tai tarpeettomuus ilmoitetaan investointitukihakemuksessa. Jos lupa tarvitaan, olisi päätös hyvä olla valmiina liitettäväksi tukihakemukseen, sillä tukipäätöstä ei tehdä ennen luvan toimittamista.

 • Selvitä verkkoyhtiöltäsi sallittu tehomitoitus ja muut liittymisehdot.
 • Teetä asiantuntijalla energialaskelma, josta selviää maatalouden osuus vuosikulutuksesta ja hankinnan kannattavuus. Verottajan toimittama sähkön valmisteveron palautuspäätös on myös hyvä liittää tukihakemukseen.
 • Pyydä useampi vertailukelpoinen tarjous järjestelmästä.
 • Ole yhteydessä vakuutusyhtiöösi ja varmista vakuutusten kattavuus. Joillakin yhtiöillä sisältyy rakennuksen vakuutukseen, toisilla vakuutettava erikseen tai lisättävä rakenuksen vakuutussummaa.
 • Ota asennuksessa huomioon kattovalmistajan takuuehdot ja ohjeet, rakentamismääräykset, lumi- ja tuulikuormat ja pelastusviranomaisten ohjeet.
 • Mikäli kiinteistöllä on varavoimageneraattori, varmista sitä ohjaavan automatiikan yhteensopivuus.
 • Tee sopimus ylijäämäsähkön myynnistä.
 • Varmista, että paneelit asentavalla taholla on tarvittavat luvat sähköasennusten osalta.
 • Vaadi asennuksesta piirrokset ja asennuspöytäkirjat
 • Vaadi käyttöönottotarkastuspöytäkirja.
 • Varmennustarkastus vaaditaan, jos järjestelmässä on yli 35 A suojalaite eli voimalan tehona mitattuna noin 25 kW järjestelmä.
 • Vakuutusyhtiön edustajan kannattaa myös pyytää omalta osaltaan tarkastamaan asennus, ettei mahdollisessa vahinkotilanteessa tule epäselvyyksiä korvausten osalta.
 • Vaadi opastetarrat, käyttöohjeet ja käyttöopastus.

Vakuutusyhtiöt ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kiinnittänyt huomiota tapauksiin, joissa aurinkosähköjärjestelmiä on asennettu virheellisesti ja ammattitaidottomasti ja joissa on ollut huolimattomuutta sekä asennustöissä että käyttöönottotarkastuksissa. Vakuutusyhtiöt voivat myös evätä vakuutuskorvaukset, mikäli asennus on ollut määräysten ja ohjeiden vastainen.

Hyödyllisiä linkkejä

Tiivistelmä tärkeimmistä tarkastuksista

 • Aurinkopaneeli on CE-merkitty ja siitä löytävät vaatimustenmukaisuusvakuutus, datalehti, asennusohje ja takuuehdot
 • DC-liittimet liitoksen molemmilla puolilla ovat saman valmistajan saman tyypin liittimiä, ei pelkästään MC4-yhteensopivia.
 • DC-liittimet on katolla tuettu siten, ettei liitokseen jää vetoa.
 • Kiinnitysteline ja mahdolliset metalliset kaapelinsuojaputket ovat kiinni potentiaalintasauksessa vähintään 6 mm2 kevillä. Kiinnitystelineen kevin tulee kulkea samaa reittiä DC-kaapelin kanssa ja toinen pää tulee kytkeä potentiaalintasauskiskoon, ei invertteriin.
 • Järjestelmässä ei ole ylimääräisiä DC-turvakytkimiä, jos invertterissä on jo oma kytkin.
 • Invertteri ja turvakytkin on asennettu palamattomalle pinnalle tai riittävän ison palamattoman A1 paloluokan taustalevyn päälle.

Tiivistelmä tekniikasta ja asennuksista

Kiinnitysteline

 • Aurinkopaneeli tulee kiinnittää pitkältä sivultaan asennussuunnasta riippumatta
 • Kiinnitystelineen lujuusvaatimukset muodostuvat mm. tuuli- lumikuormavaatimuksista
 • Kiinnikkeiden tulee soveltua kullekin katemateriaalille ja asennustyössä pitää olla huolellinen

Invertteri

 • Aurinkovoimalasi dokumentaatiosta tulee löytyä laskelmat aurinkosähköpaneelien kytkennästä invertteriin ja tähän sovitukseen liittyvät sähköiset arvot, kuten virta ja eri lämpötiloissa esiintyvät jännitteet
 • aurinkopaneeleista muodostuvan ketjun jännitteiden tulee olla MPPT-ohjaimen sallittujen minimi- ja maksimijännitteiden välissä
 • jos aurinkopaneeliketjuja kytketään rinnakkain samaan MPPT-ohjaimeen niin tämän MPPT-ohjaimen maksimivirtaa ei saa ylittää

Sähköasennukset

 • Sähkökeskuksen nimellisvirran tulee olla vähintään pääsulakkeen + invertterin nimellisvirran summa
 • Invertteri asennetaan sähkökeskukseen 30mA vikavirtasuojakytkimen ja oikein mitoitetun johdonsuojakytkimen kanssa
 • Keskuksen ja invertterin väliin asennetaan lukittavissa oleva AC-turvakytkin, johon jakeluverkkoyhtiöllä on vapaa pääsy
 • Kaapelien taivutuksissa tulee huomioida kaapelityyppien ja kokojen minimi taivutussäteet, jotta vältytään kaapeleiden sisäisiltä vaurioilta

DC-johtimien suojaus

 • DC-kaapelit aurinkopaneelistolta invertterille suojataan suojaputkella, joka on ulkona alumiinia ja sisällä joissain tapauksissa muovia
 • DC-kaapelin suojaputki, tulee olla yhtenäinen ja se tulee maadoittaa / kytkeä potentiaalintasaukseen toisesta päästään
 • Aurinkopaneelien alla DC-kaapelit eivät saa heilua vapaasti, vaan niiden tulee olla kunnolla kiinnitetty telineen profiileihin tai aurinkopaneeleiden kehyksiin kaapelikiinnikkeillä, UV-suojatuilla nippusiteillä tai muilla sääolosuhteita kestävillä kiinnikkeillä

Herääkö kysymyksiä? Kysy lisää energia-asiantuntijoiltamme!

Jätä yhteydenottopyyntö