Hur skall markkarteringen utnyttjas då gödslingen planeras?

2 min lukuaika

Hösten är en bra tid för att ta jordprover och göra markkarteringar. Samtidigt är det bra att hålla i minnet varför proverna tas. Det är viktigt att noga gå igenom markkarteringens resultat och planera gödslingen enligt dem.

20221017 133718

Då gödslingen justeras att motsvara behovet av växtnäringsämnena är det vettigt ur ekonomins, miljöns och produktionens synvinkel. Dagens dyra gödselmedel bör användas effektivt. Växtnäringsämnen som är på en bra nivå enligt bördighetsklassen skall inte ges förgäves. Vanligtvis lönar det sig inte att endast fokusera på ett par huvudnäringsämnen utan ta i beaktande även de andra näringsämnena enligt den odlade växtens behov. Det är också ibland nödvändigt att kartlägga markens växtnäringsreserv, särskilt för fosfor och kalium, eftersom mängden lösliga näringsämnen ensamma inte säger allt om jordens bördighet.

Det är också bra att titta på jordens växtskick som en helhet, eftersom markens fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper påverkar upptagningen av näringsämnena. Att bestämma åkerns katjon-utbyteskapaciteten hjälper till att välja de mest lämpliga åtgärder för att förbättra användningen av näringsämnen, som till exempel rätt sorts kalkning eller jordförbättringsmedel. Om jordens pH-värde inte är på den önskade nivån kan inte alla näringsämnen utnyttjas optimalt.

Projektet Höjning av skördenivån i Nyland behandlar t.ex. hur produktionsinsatserna kan utnyttjas mer effektivt för att öka på skördarna. Det lönar sig att följa med projektets verksamhet och kommande evenemang på hemsidan:

proagria.fi/satotason-nosto