Ilmastotaitaja - tutkimustietoa ja hyviä käytäntöjä kuluttajille ja maaseudun yrittäjille kannustavasti ja pysyviin muutoksiin tukien

Ilmastotaitaja-hankkeen keskeisenä tavoitteena on tutkimustiedon jalkauttaminen ja rakentavan maaseutu-kaupunki-vuoropuhelun lisääminen

Ilmastotaitaja

Hanketta toteutetaan kahden pääteeman alla:

  1. Ruoantuotannon ilmastovaikutukset pellolta pöytään asti.
  2. Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden yhteydet sekä niiden kytkeytyminen ruoantuotantoon.

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus liittyvät toisiinsa

Ilmastonmuutos ja samalla myös luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat faktoja. Ne liittyvät myös oleellisesti toisiinsa. Luonnon monimuotoisuus on välttämätöntä muun muassa ruoan tuotannolle ja ihmisen hyvinvoinnille. Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi ekosysteemien toimintaan ja sitä kautta moniin ekologisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin hyötyihin, joita luonnon monimuotoisuus tuottaa ihmiselle. Samalla myös haitallisten vieraslajien aiheuttamat haitat luonnon monimuotoisuudelle lisääntyvät nopeasti ilmastonmuutoksen edetessä. Aggressiivisesti leviävät vieraslajit hyötyvät muuttuvasta ilmastosta suhteessa enemmän kuin alueen alkuperäinen lajisto.

Ahdistava tietotulva

Ilmastokysymykset ovat entistä voimallisemmin esillä, mutta mitä enemmän tietoa tulee, sitä haastavampaa meidän on ottaa sitä vastaan ja sisäistää. Julkisessa keskustelussa tiedon ja näkemysten polarisoituminen on myös tavallista. Tieto koetaan myös ristiriitaisena, koska ääripäät saattavat tarkoitushakuisestikin korostua. Emme aina tiedä, mihin voimme luottaa ja toisaalta suurien ympäristöhaasteiden valossa voimme kokea oman toimintamme vaikutukset merkityksettöminä. Tiedon tulvan on todettu aiheuttavan myös ilmastoahdistusta. Se lamauttaa meitä ja estää meitä tekemästä ilmastotekoja. 

Meillä voi olla myös erilaisia valmiuksia ja lähtökohtia ottaa tietoa vastaan. Teemaan  on tunnistettu liittyvän myös voimakasta oman toiminnan puolustamista. Ilmastoteemat saatetaan kokea jopa hyökkäyksenä omaa elämäntapaa ja jopa omaa ammattia kohtaan. Erityisen kärjistynyttä debatointi on lihantuotannossa ja sen kulutuksessa, metsäteemoissa sekä liikkumisen ympärillä. Torjuvat ajatukset estävät usein toiminnan muutoksen. Teemaan liittyy myös voimakasta maaseutu-kaupunki-vastakkainasettelua, jolloin kummassakin ryhmässä saatetaan vähätellä oman toiminnan merkitystä ja korostaa vastakkaiseksi koetun toiminnan haitallisuutta. Vastakkainasettelu on haitallista. Meidän kaikkien tulisi yhdessä ratkaista ongelmia ja aivan jokainen voi omilla toiminnoillaan ja valinnoillaan vaikuttaa niin ilmastonmuutoksen torjuntaan kuin luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. 

Tietoisuus aktivoi toimiin ja jokainen voi tehdä jotain

Tärkeitä toimia voi tehdä ahdistumatta eikä se tarkoita, että kaikesta itselle tärkeästä tarvitsisi silti luopua. Maaseudun yritystoiminnassa tulisi entistä tarkemmin pohtia toiminnan tulosten merkitystä ilmastonmuutoksen sekä luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. Maaseudun yritystoiminnan tuotteiden asiakaskunnan tulisi myös entistä selvemmin ymmärtää kestävän kulutuksen pelisääntöjä, sekä myös omilla valinnoillaan ohjata tuotantoa ympäristön kannalta entistä kestävämmäksi.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kuluttajat ja maaseudun maatalous- ja matkailuyrittäjät Uudellamaalla.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa jalkautetaan uusinta tutkimustietoa käytännön- ja käyttäjäläheisesti ja rakennetaan toimintamalleja erilaisten toimijoiden tavoittamiseksi ja aktivoimiseksi. Tietoa viedään ihmisten lähelle helposti omaksuttavassa muodossa. Kuluttajia ja erityisesti maatalous- ja matkailuyrittäjiä haastetaan sekä pohtimaan, mutta myös muuttamaan toimintatapojaan kampanjoilla ja kilpailuilla sekä seuraamaan muutoksen vaikutuksia. Yrittäjiä haastetaan myös pohtimaan tuotteitaan ja suuntamaan tuotekehitystä entistä kestävämmäksi ja ympäristöarvoiltaan kysyntää vastaavaksi. Hankkeen viestinnällä pyritään tavoittamaan päättäjiä ja mediaa, jotta kehitetyt hyvät käytännöt ja viestintä leviäisi mahdollisimman suurelle yleisölle. 

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus toteuttaa Ilmastotaitaja - ympäristö- ja ilmastotiedonvälityshanketta yhteistyössä tutkimuksen kanssa Uudellamaalla 1.1.2024 - 30.6.2026. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää viestintä- ja neuvontatyössä sekä päätöksenteossa myös muualla Suomessa. 

Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus Euroopan maaseudun maatalousrahastosta.  

Eu:n osarahoittama