EuroMaito

ProAgria Itä-Suomi

Päätavoitteena on parantaa kainuulaisten ja itäsuomalaisten maitotilojen kilpailukykyä kansainvälisessä kilpailussa.

Dsc00380

EuroMaito, hankenro 35097, kesto 1.11.2016 – 30.4.2019. ProAgria Pohjois-Savossa hankevastaavana toimii Marita Jääskeläinen.

Hankkeen hallinnoija: Luonnonvarakeskus (Luke), Maaninka. Osatoteuttajat Savonia-ammattikorkeakoulu ja ProAgria Pohjois-Savo.

Hankkeen päätavoite on parantaa kainuulaisten ja itäsuomalaisten maitotilojen kilpailukykyä kansainvälisessä kilpailussa huomioiden taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristön kestävyys.

Hanke koostuu neljästä toimenpidekokonaisuudesta:

TPK 1: Innovatiivisten maitotilojen etsiminen ja pilottimaitotilaverkoston luominen
TPK 2: Maatilan resurssitehokkuuden, biodiversiteetin ja eläinten hyvinvoinnin arviointi
TPK 3: Tiedonsiirto
TPK 4: Projektin koordinointi ja hallinnointi

Toimenpidekokonaisuudessa 1 (TPK1) etsitään Itä-Suomen ja Kainuun alueilta projektiin osallistuvia edistykselliset maitotilat, joista yhdessä Luken, Savonian ja ProAgrian kanssa muodostetaan pilottimaitotilaverkosto. Työpaketin keskeisimmät tehtävät ovat pilottitilojen välisen viestinnän tukeminen, bench mark -toiminta ja opintomatkojen järjestäminen.

TPK2:ssa on kolme eri kokonaisuutta, joista tiloilta kerätään tietoa. Kokonaisuudet ovat resurssitehokkuus, maatilan biodiversiteetti ja eläinten hyvinvointi. Resurssitehokkuudessa verrataan tuotantotoimintaan sijoitettujen tuotantopanosten ja tuotannosta saatavan lopputuloksen suhdetta. Pilottitilojen taloudellinen tilanne kartoitetaan European Dairy Farmers -formaatin mukaisesti. Ravinteiden käytön resurssitehokkuutta lasketaan ravinteiden porttitaseiden kautta. Taseiden laskentaan tarvitaan lähtötiedoksi maatilan nurmisadon mittauksen. Biodiversiteetti kartoituksessa selvitetään, kuinka maatilamittakaavassa luonnon monimuotoisuus voidaan parhaiten huomioida ja ylläpitää. Tilojen taustatiedoista selvitetään tiedot maalajista, rehevyydestä ja kasvinsuojeluaineiden käytöstä. Arvioinnissa hyödynnetään EuroDairy-päähankkeessa käytettävää BIOTEX-työkalua. Tilojen eläinten hyvinvointi arvioidaan kansainvälisellä WelfareQuality- arviointiprotokollalla. Työpaketissa kartoitetaan myös pilottitilojen vaihtoehtoisia eläintila ratkaisuja, joiden tarkoituksena on erityisesti parantaa lypsylehmien hyvinvoinnin tasoa. Työpaketissa tarkastellaan myös, millaisia laiduntamisratkaisuja pilottimaatiloilla on.

TPK 3:ssa osallistutaan EuroDairy-hankkeen jo valmiiksi luomaan koulutusfoorumiin, ja sosiaalisen median kanavat tukevat tilojen väistä viestintää. Muissa työpaketeissa aikaansaadut ideat ja innovaatiot jaetaan eteenpäin muille hankkeen toimijoille, kaikille innovaatioketjun osapuolille sekä laajemmalle kohderyhmälle ei muille maidontuottajille. Kaikki koulutusmateriaali kootaan yhteiselle palvelimelle, josta se on hyödynnettävissä myös hankkeen jälkeen.

TPK 4:ssa koordinoidaan hankkeen toimenpidekokonaisuuksia, millä varmistetaan asetettujen tavoitteiden toteuttaminen sekä tehokas tiedonsiirto.

Hankkeen tavoitteet tarkemmin:

1. Tunnistaa, kehittää ja testata käytännössä uusia maidontuotannon toimintamalleja sekä liiketoimintakonsepteja.

2. Syntetisoida tieteellinen ja käytännön tieto yhteen ja luoda niistä käyttäjäystävällisiä koulutusformaatteja sekä digitaalisia harjoitusmateriaaleja.

3. Levittää kerättyä tietoa pilottimaitotilaverkoston kautta sekä suomalisille että eurooppalaisille maidontuottajille ja luoda kestäviä kansainvälisiä verkostoja.

4. Kerätä uudet ideat yhteen ja viedä ne eteenpäin kehitettäviksi tutkimustasolle sekä maaseudun innovaatioryhmille.

Hankkeella on myös hankesivut Luonnonvarakeskuksen sivuilla, linkki sivuille:

https://www.luke.fi/projektit/euromaito/