Strategian pitää näkyä jokapäiväisessä toiminnassa

2 min lukuaika

Referenssit

Toimintaa suunnitellaan kokonaisvaltaisesti yrittäjien tahtotilan ja arvojen pohjalta. Arvoista ei tingitä.

Strategia

ProAgrioissa tomii strategiatyöhön erikoistuneiden asiantuntijoiden valtakunnallinen Strategia+ -konsulttiverkosto. Verkostossa on mukana asiantuntijoita niin johtamisen, talouden kuin tuotannon osa-alueilta.
- Suunnittelun tavoitteena on kirkastaa yrityksen visiota; mihin ollaan menossa ja miten sinne päästään. Tarkoituksena on selkiyttää yrityskokonaisuuden johtamista sekä varmistaa, että henkilöstöllä on yhteinen suunta. Omia valintoja ja päätöksiä tulee peilata isossa kuvassa toimintaympäristön muutoksiin nähden. Koska suunnitelmia tehdään tulevaisuuden toimintaympäristöön, on erittäin tärkeää tunnistaa sieltä syntyviä uusia mahdollisuuksia ja toisaalta valmiutta kehittää omaa yritystoimintaa.

Arvot ja tahtotila suunnittelun pohjana

Suunnittelussa lähdetään liikkeelle tilan nykytilanteen kartoittamisella. Kartoituksen myötä tunnistetaan yrityksen kilpailuedut ja kehitystarpeet sekä mahdolliset reunaehdot, jotka tulevat esimerkiksi käytettävissä olevista resursseista. Nämä asiat määrittelevät raamit tulevaisuuden suunnitteluun.
Toimintaa suunnitellaan kokonaisvaltaisesti yrittäjien tahtotilan ja arvojen pohjalta. Arvot ovat sellaisia, joista ei olla valmiita tinkimään, joten ne antavat lähtökohdat minkä pohjalle toimintaa voidaan rakentaa.

ProAgria mukana tilan kehittämisessä

Lapinlahdella Rastinlahden tilalla Mari ja Jarmo Niskasella tilan tulevaisuuden suunnittelua on tehty pitkäjänteisesti yhteistyössä Joakim Pitkälän kanssa. ”Pystymme tekemään nopeita yksittäisiä isompiakin päätöksiä, kun asioita on pohdittu etukäteen”, sanoo Jarmo Niskanen. Tulevaisuuden vaihtoehtoisia polkuja on käyty läpi ennakoiden ja samalla varauduttu yllättäviinkin muutoksiin. ”Juuri tämän takia haluamme olla ProAgrian kanssa tekemisissä”, Jarmo jatkaa.
Strategisen suunnittelun avulla tarkastellaan yrityksen tulevaisuuden vaihtoehtoja monesta eri näkökulmasta ennakoivasti ennen muutostöihin ryhtymistä. Eri vaihtoehtojen tarkastelu talouden näkökulmasta luo pohjaa strategiselle päätöksenteolle. Lopputulemana strategiaprosessissa yritykselle rakentuu konkreettinen tiekartta tulevaisuuteen. Sen avulla määritellään askelmerkit ja tavoitteet vision toteuttamiselle. Myös Niskasilla suunnittelu on tuonut näkökulmaa siihen, mihin tilalla on keskityttävä yrityksen eri kehitysvaiheissa. Usein luotu strategia ja pitkän aikavälin tavoitteet vaativat muutosta, minkä toteuttaminen vaatii niin yrittäjien kuin henkilöstön sitoutumisen ja monesti myös uuden omaksumista ja vanhasta luopumista. Strategian pitää näkyä jokapäiväisessä toiminnassa. Tavallinen arki on se, missä ratkaistaan menestyminen. Visio ja haaveet ovat tiloilla hyvin erilaisia, joten myös strategia on jokaisella yrityksellä omanlainen.
– Toiminnassa tulee olla ketteryyttä ja valmiutta muuttaa myös strategiaa, kun muutoksia tapahtuu. Sen vuoksi riittävän aktiivinen onnistumisen seuranta tavoitteisiin pohjautuvilla mittareilla on tärkeä. Strategiatyö lähtee pitkälti itsetutkiskelusta, luovasta ideoinnista ja faktojen läpikäynnistä. Ulkopuolinen asiantuntija auttaa strategiatyössä monella tasolla ja siksi olemme mielellämme mukana myös sinun yrityksesi tulevaisuuden suunnittelussa.

Marika Joensuu
talouden ja johtamisen asiantuntija

Joakim Pitkälä
talouden erityisasiantuntija