Produktionsuppföljning av får

6 min lukuaika

Mediapankki

Vi rekommenderar produktionsuppföljning för dig, när du vill ha värdefull information för utvecklandet av verksamheten på din gård. Genom att använda produktionsuppföljning håller du reda på raser, släktskapsförhållanden, och bagglinjer och kan utveckla djurmaterialet. Du erhåller information och nyckeltal för planeringen av skötsel och utfodring samt nyckeltal för uppskattning av lönsamheten.

Vid produktionsuppföljningen av får håller du bok över alla tackor, baggar och lamm, även för dem som bara varit en del av året i flocken. Från produktionsuppföljningens bokföring framgår verkliga identifikationsuppgifter (EU-koden), kön, ras, härstamning och födelsedatum för varje enskilt djur i flocken.

Följande uppgifter bör antecknas för djuren

  • födelseuppgifter (född/vid liv vid två veckors ålder, lammets dödsorsak)
  • vikter (3 dagar, 6 veckor, 4 månader, slaktvikt, vuxenvikt)
  • ryggmuskelns och fettlagrets tjocklek
  • Resultaten från bedömningen av lammets utseende
  • Information från ullbedömningen
  • slaktprocenten
  • Alla köp- och utmönstringsuppgifter för djuret samt andra eventuella händelser
  • Användningsändamålet för varje lamm
  • Om dräktigheten åstadkommits med embryoöverföring eller med någon annan bioteknisk metod.

Vi publicerar varje år i juni ett sammandrag av produktionsuppföljningen av får. I den nationella årsstatistiken presenteras resultaten från produktionsuppföljningen, medeltal, grafer över utvecklingstrender, rasvis enligt grupp av djur. Utöver detta publiceras en lista över de bästa fåren. I den finns de bästa baggarna och tackorna av varje ras. Listorna innehåller de centralaste förädlingsindexen.

Från ProAgria sida fårproduktionsuppföljning

Du hittar sammandrag från fårproduktionsuppföljningen på finska från sidan proagria.fi. Länk:https://www.proagria.fi/materi... (på finska)

Vår produktionsuppföljningstjänst

Till vår produktionsuppföljningstjänst hör bland annat de lokala fårtjänsterna, det årliga produktionsuppföljningsbesöket på din fårgård, information om aktuella ämnen och val av avelsfår. Du kan även diskutera med våra fårexperter via telefon eller på distans.

Reglemente för produktionsuppföljning av får

NettiKatras-programmet

Som redskap för produktionsuppföljningen rekommenderar vi NettiKatras-programmet, som även handhar den officiella stambokföringen för får och finska lantrasgetter.

Nettikatras är ett behändigt program för produktuppföljningen på får- och getgårdar. Utveckling av djurmaterial och uppföljning av produktionen är en väsentlig del av ledandet av en får- och getgård, oberoende av vilken prioritet produktionen har. NettiKatras-programmet är planerat som ett redskap för att administrera och dra nytta av gårdens information.

Det användarvänliga och smidigs NettiKatras-programmet innehåller får- och getstambokföringen och en högkvalitativ fårproduktionsuppföljning. Programmet flyttar automatiskt de lagrade uppgifterna till Livsmedelsverkets får- och getregister. Uträknandet av förädlingsindex görs fortsättningsvis i samarbete med Naturresursinstitutet och Mtech.

Programmet fungerar på smarttelefon, surfplatta samt dator. Du kan även mata in uppgifterna från fårhuset.

Mångsidiga egenskaper effektiverar arbetet

• Djurens släktinformation finns tillgänglig och kan sökas upp

• Grupperings- och sorteringsfunktioner

• Lagring och uppföljning av vägningar, nyttjande av index

• Kontroll av släktskap, och planering av parning går enkelt

• nödvändiga rapporter för erhållandet av stöd för lantraser

• Med en registrering går uppgifterna både till djurregistret och produktionsuppföljningen

• Jämförelse av nyckeltal mellan både år och med andra flockars resultat

• Spara åtgärderna utförda i din fårflock på surfplatta eller smarttelefon

• Digitala anteckningar

Nettikatras-programmets pris

Licensens pris är 170 € + moms 24 %. I fortsättningen betalar du en årsavgift enligt gårdsstorlek samt en graderad fåravgift

Årsavgiften för programvaran år 2022 är 85 € - 30 % (+ moms 24 %). Fåravgifterna faktureras som en del av fårtjänsterna av din regionala ProAgria central. Prislistan får du av din lokala fårspecialist.

Bruksanvisningen för NettiKatras-programmet hittar du här: https://www.proagria.fi/materi... 

Beställ Nettikatras-programmet

Beställ NettiKatras-programmet med blanketten nedan

Då din beställning behandlats i vår kundtjänst så får du en länk till din e-post. Från den kommer du åt att godkänna våra användarvillkor och att skapa ett lösenord. Din e-postadess fungerar som användarnamn. Efter det kan du logga in i programmet på adressen www.nettikatras.fi

Tilaus on sitova. Sopimus on voimassa kalenterivuoden loppuun asti, loppuvuodesta tilatut seuraavan kalenterivuoden loppuun asti.

Stambok för får och getter

Vår organisation arbetar för förädling av får och getter. Vi hjälper med utvecklingen av fårens välfärd, produktionsegenskaper och genetiska mångfald.

Vi för stambok över fårraserna finsk lantras, Kajanalands grå, suffolk, oxford, down, dorset, rygja, svenskt pälsfår, shropshire, dala och ostfriesiskt mjölkfår samt för finsk lantras get.

I Finland koncentrerar sig fårförädlingen på djurens välmående, och samtidigt på bevarande och utveckling av produktionsegenskaper och genetisk mångfald. Målet för utvecklingen av djurmaterialet är alltid en frisk och lättskött flock. Vanligen strävar man även efter förbättring av produktionens lönsamhet och produkternas kvalitet. En god kroppsstruktur, bra maternella egenskaper, kroppskonformation, tillväxthastighet, kvalitet på slaktkroppen, samt ull- och pälsegenskaper står i centrum för avelsarbetet.

Minimikravet för olika fårrasers avelsprogram är, att fåret uppfyller rasens egenskaper och att kroppsstrukturen är godtagbar. Inom långsiktig avel säkerställs att olika ursprungsraser, sällsynta släktlinjer eller olika färger bevaras.

Stambokföringen möjliggör utvecklandet av djurmaterialet

Stambiken är ett register över djur som används inom avel. För de renrasiga djur som används inom avel finns i stamboken djurens avelsvärde. De resultat som erhållits vid fastställandet av avelsvärdet och infrmation om djurens ärftliga egenskaper och brister. Fårens och finska lantrasgetens rasspecifika egenskaper och avelsmål är specificerade i stamboksdirektiv.

Alla renrasiga djur godkänns godkänns av avelsföreningen i stambokens grundklass. I direktiven för varje enskild ras stambok finns presenterat varje ras avelsmål. Beräkning av djurets avelsvärde görs åt djuret då det fått tillräckligt med produktionsresultat. Efter klassificeringen får djuret avelsklass 1,2 eller 3 beroende hur bra resultat den får eller hur bra kroppsstruktur den har.

På gården består avelsarbetet av antecknande av uppgifter och uppföljning

Förutom vägningarna under produktionsuppföljningen är i Finland i användning en bedömning av kroppsstrukturen och ultraljudsmätning av muskeln. Ullbedömningar görs närmast för får av ursprungsraser.

Från uppgifter antecknade i produktionsregistret räknar avelsföreningen en gång i veckan ut avelsbedömningarna, de så kallade BLUP-avelsindexen, som är en viktig del av avelsurvalsprocessen. Till exempel för beräkning av formindexet används lammets uppmätta vikt vid 4 månader.

Avelsurval görs utgående från både mätningarna och från kroppsstrukturbedömningarna för lammen, och från värdena uträknade BLUP-indexen. Våra utbildade fårmätare finns till din tjänst vid valet av avelsdjur.

Från stamboksuppgifterna görs individuella, gårdsspecifika, regionala och nationella sammandrag. Uppgifterna hjälper gårdsföretagare att utveckla sitt eget djurmaterial och förbättra företagets resultat. ProAgrias produktionsuppföljningssystem ger verktyg för insamlande av information för avel samt som underlag för operativt beslutstagande på fårgården.