Liharotuhiehojen käyttökoodeista

3 min lukuaika

Nautarekisterin tietojen tarkistus on nyt ajankohtaista.

Img 20190111 120343

Muis­ta tar­kis­taa nau­ta­re­kis­te­ri­tie­to­jen (mm. emo­leh­mä­hie­hon käyt­tö­tapa) oi­keel­li­suus tam­mi­kuun 2021 lop­puun men­nes­sä. EU:n nautapalkkion ja kansallisen nautapalkkion määräytymisjakso on 1.1.-31.12. Maitorotuisia tai alle 50 % liharotuisia hiehoja käyttökoodien muutokset eivät koske. Emolehmäpalkkion kerrytys alkaa hiehoilla 8 kk iästä ja päättyy 4 ikävuoteen, jos ei hieho tätä ennen poi’i. Emolehmien osalta palkkiokelpoisuus säilyy, kun eläin on poikinut tukivuonna tai vähintään kerran sitä edeltäneinä kahtena vuotena. Teurashiehopalkkio ja emolehmäpalkkio ovat toisensa poissulkevia valintoja. Hiehojen käyttökoodi kannattaa miettiä sen mukaan, mikä mahdollisen teurashiehon teurasikä on. Jos teurasikä on korkea, voi olla kannattavampaa ilmoittaa emolehmähieho koodilla 2 (emolehmä) koodin 3 (lihantuotanto) sijaan. Teurashiehopalkkion edellytys oikean koodin lisäksi on vähimmäisruhopaino 170 kg. Huomioitavaa on, että C-tukialueella teurashieholle ei makseta EU:n nautapalkkiota. Emolehmälle ja emolehmähieholle palkkio maksetaan samojen edellytysten mukaan kuin kansallinen tukikin.

Pohjoinen kotieläintuki vuonna 2020:

EU nautapalkkio vuonna 2020:

Esimerkkejä emolehmähiehon käyttötavan merkityksestä eri tilanteissa:

Esi­merk­ki 1. Nie­mi­sel­lä on emo­leh­mä­hie­ho, jon­ka käyt­tö­ta­pa­na on nau­ta­re­kis­te­ris­sä emo­leh­mä. Hie­ho on täyt­tä­nyt 8 kk 2.1.2020, jol­loin se on al­ka­nut ker­ryt­tää ruo­kin­ta­päi­viä. Nie­mi­nen myy hie­hon Lah­ti­sel­le 1.4.2020, joka pi­tää sen käyt­tö­ta­van edel­leen emo­leh­mä­nä → hie­hon käyt­tö­ta­pa­na on emo­leh­mä, kun tuen pe­rus­tee­na ole­vat tuki­kel­poi­suus­päi­vät nau­ta­re­kis­te­ris­tä poi­mi­taan. Vuon­na 2020 Nie­mi­nen saa tuen mää­räy­ty­mis­jak­son ai­ka­na hie­hos­ta ker­ty­neen eläin­yk­sik­kö­tuen ajal­ta 2.1.2020 – 1.4.2020 ja Lah­ti­nen ajal­ta 2.4.2020 – 31.12.2020.

Esi­merk­ki 2. Nie­mi­sel­lä on emo­leh­mä­hie­ho, jon­ka käyt­tö­ta­pa­na on nau­ta­re­kis­te­ris­sä li­han­tuo­tan­to. Hie­ho on täyt­tä­nyt 8 kk 10.7.2020. Nie­mi­nen muut­taa hie­hon käyt­tö­ta­van emo­leh­mäk­si 7.1.2021 → hie­hon käyt­tö­ta­pa­na on emo­leh­mä, kun tuen per­us­tee­na ole­vat tuki­kel­poi­suus­päi­vät tal­len­tu­vat nau­ta­re­kis­te­riin. Hie­ho ker­ryt­tää ta­kau­tu­vas­ti ruo­kin­ta­päi­viä sii­tä al­ka­en, kun se täyt­ti 8 kk eli aika­vä­lil­lä 10.7.2020–31.12.2020.

Esi­merk­ki 3. Vir­ta­nen os­taa Nie­mi­sel­tä 10 kk:n ikäi­sen liha­ro­tui­sen hie­hon teu­raak­si kas­va­tet­ta­vak­si. Hie­hon käyt­tö­ta­pa­na nau­ta­re­kis­te­ris­sä on emo­leh­mä. Vir­ta­nen ha­lu­aa tu­le­vai­suu­des­sa hie­hos­ta teu­ras­tuen, jo­ten hän muut­taa hie­hon käyt­tö­ta­van li­han­tuo­tan­nok­si. Myös Nie­mi­sen on muu­tet­ta­va nau­ta­re­kis­te­ris­sä hie­hon käyt­tö­ta­vak­si li­han­tuo­tan­to. Täl­löin Nie­mi­sel­le ei ole ker­ty­nyt hie­hos­ta ey-tu­kea ker­ryt­tä­viä ruo­kin­ta­päi­viä ja Vir­ta­nen ei me­ne­tä hie­hos­ta tu­le­vai­suu­des­sa mak­set­ta­vaa teu­ras­tu­kea. Jos Nie­mi­nen ei muu­ta hie­hon käyt­tö­ta­paa ja hä­nel­le mak­se­taan hie­hon hä­nen hal­lin­nas­saan ol­les­saan ker­ryt­tä­mä ey-tuki, Vir­ta­nen ei saa tu­le­vai­suu­des­sa hie­hos­ta teu­ras­tu­kea. Molempien tilojen on tehtävä muutos viimeistään ostoa seuraavana tammikuuna tai hieholle ehditään maksaa emolehmäpalkkiota.