Maisemat kuntoon - Kainuu

ProAgria Itä-Suomi

Kylämaisemia ympäri maan uhkaavat umpeenkasvu ja maankäytön muutokset. Paikallisyhteisöjen ja asukkaiden aktiivisuutta tarvitaan ympäristönhoitotöiden kohdentamiseen alueille, jotka paikallisesti koetaan tärkeimmiksi säilyttää. Maisemien hoito edistää kulttuuriperinnön ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä, lisää kylien houkuttelevuutta asuin- ja matkailukohteena ja tarjoaa mahdollisuuksia yritystoiminnalle.

Pistoaitaa
Pistoaitaa, Kuva: Tanja Airaksinen


Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on kylien viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden vahvistaminen yhteisen ympäristön hoitoa edistämällä. Tavoitteena on jakaa ajantasaista tietoa maisemanhoidosta ja sitouttaa kyläyhdistykset, kunnat, maanomistajat ja muut merkittävät tahot tekemään yhteistyötä maisemanparannuksen edistämiseksi alueen kylissä. Mukaan pyritään saamaan laaja pohja erilaisia toimijoita mukaan lukien virkistyskäyttäjät, kesäasukkaat ja alueen oppilaitokset.

- Hanketta valmistellessa olemme saaneet yhteydenottoja useilta alueen kyliltä ja yksittäisiltä asukkailta maisemanhoidon ja asukkaiden aktivoinnin tarpeesta, kertoo hankkeen hankevastaava, ympäristöasiantuntija Tuuli Mäkinen MKN Maisemapalveluista. ProAgria Itä-Suomen yhteydessä toimiva Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset on muutenkin havainnut, että maisemien vaalimisen tärkeys on toistuvimpia ja laajaa kannatusta nauttivia aiheita kylätilaisuuksissa.

Aiemmissa maisema- ja ympäristöhankkeissa on havaittu, että yhteiskunnan rajallisten resurssien puitteissa asukkaiden oman aktiivisuuden tukeminen nousee entistä tärkeämmäksi tekijäksi yhteisen ympäristön kehittämisessä. Ikärakenteen ja elinkeinojen murros maaseudulla ja kustannusten nousu luovat tarvetta kokonaan uusien toimintatapojen kehittämiselle.

- Hankkeen aikana etsitään uusia ympäristöyrittäjyyden toimintamuotoja ja liikeideoita ja lisätään palveluiden tarjontaa uusien ja nykyisten yrittäjien tunnettuutta ja palvelutarjontaa kehittämällä, kertoo yritysasiantuntija Tiina Kuittinen MKN Yrityspalveluista roolistaan hankkeessa. Maisema-alueiden ja raivausjätteen paikallista, ilmastokestävää hyödyntämistä edistetään. Yrittäjille tarjotaan tarvittaessa koulutusta erilaisten kohteiden hoitoon ja tuotteistamiseen.

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2023-31.12.2024. Hanketta toteuttavat Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten MKN Maisema- ja Yrityspalvelut. Toimimme osana ProAgria Itä-Suomea.

Lisätiedot:
hankevastaava Tuuli Mäkinen, tuuli.makinen@maajakotitalousnaiset.fi, 0438272308;
yritysasiantuntija Tiina Kuittinen, tiina.kuittinen@maajakotitalousnaiset.fi, 0438272314