Miten teillä puhutaan?

3 min read

Johtotehtävissä

Esimiehen rooli sisältää erilaisia vaatimuksia; esimiehen tulisi ymmärtää strategiaa ja osata olla hyvä ihmisjohtaja.

Paula antikainen

Ihmisten välillä tapahtuu vuorovaikutusta aina, kun kaksi ihmistä kohtaa toisensa. Vuorovaikutus, kommunikointi ja viestintä ovat ihmissuhteiden peruspilari. Eri kommunikoinnin muodoista puhumista pidetään yleensä tärkeimpänä. Puhuessa läsnä ovat myös eleet, ilmeet ja äänenpainot. Ne luovat sanoille merkityksiä ja saavat kuulijan tulkitsemaan tilanteen tunnelmaa ja puhujan mielialaa. Erilaisia ihmissuhteita kohtaamme niin kotona kuin työelämässä.

Työelämässä kyse voi olla esimies-alaissuhteesta, toisaalta perheyrityksissä voi olla kyse myös äiti-lapsi- tai miniä-anoppisuhteesta. Kaikissa näissä ihmissuhteissa on tärkeää, että kommunikointi toimii ja toisaalta taas osataan erottaa erilaiset roolit; nuori miniä voi olla anoppinsa esimies, jolloin työhön liittyvässä keskustelussa tämä rooli tulisi osata erottaa muista rooleista. Kun yritys kasvaa isommaksi, ja yrityksessä on useita työntekijöitä tai osakkaita, yhteistyön merkitys korostuu. Mitä isommasta yrityksestä on kyse, sitä enemmän kommunikoinnin ja viestinnän merkitys korostuu.

Esimiehen rooli sisältää erilaisia vaatimuksia; esimiehen tulisi ymmärtää strategiaa ja osata olla hyvä ihmisjohtaja. Maatalousyrityksessä esimies osallistuu yleensä myös päivittäiseen työhön, jolloin käytännön osaamisen tulee olla kunnossa. Esimiestaitoja, mukaan lukien ihmissuhdetaitoja, voi opetella koko ajan lisää. Muutos ja halu oppia lähtee itsestä; ensin on tunnistettava omat heikkoutensa, jotta niitä voidaan kehittää. Toisaalta on tiedettävä myös omat vahvuutensa. Esimiehenä toimiva henkilö saattaa olla erinomainen työvuorosuunnittelija, mutta palautteen antajana hänellä olisi kehittämisen varaa. Stressaavat tilanteet saattavat ajaa sanomaan mitä sattuu – tai sulkeutumaan kokonaan. Myös sanaton viestintä välittyy sekä hyvässä että pahassa ihmisten välillä. Ristiriitatilanteet sekä selvittämättömät tilanteet tulehduttavat työyhteisöä pikkuhiljaa. Lopulta tilanne voi eskaloitua puolin ja toisin ja päättyä esimerkiksi työntekijöiden irtisanoutumiseen.

Kommunikointia ja viestintää voi parantaa esimerkiksi yhteisillä viikkosuunnittelun hetkillä. Valkotaulun kautta voidaan viestiä kaikille yhteisiä asioita ja viikkopalaverin kulttuurilla pyritään positiiviseen ”me yhdessä” – ajatteluun ja fiilikseen. Valkotaululla voidaan myös vahvistaa puheviestinnän sanomaa ja tuoda visuaalinen näkymä puhutuille asioille, esimerkiksi viikon töitten luettelolle.

Kommunikointi ja viestintä kannattaa pitää avoimena. Jos asioista ei voida puhua avoimesti, mitään ei pystytä aidosti kehittämään ja viemään eteenpäin. Avoimuus tarkoittaa välillä suoruutta, mutta suora puhe ei tarkoita toisen loukkaamista, alistamista ja nöyryyttämistä. Positiivisen työilmapiirin luominen ei kuitenkaan voi olla pelkästään esimiehen vastuulla, vaan se koskee koko työyhteisöä. Yhteiset pelisäännöt ja esimerkiksi kommunikoinnin käytänteet parantavat työilmapiiriä. Hyvinvoiva työyhteisö on isoin voimavara ja yksi suurimmista tekijöistä yrityksen menestyksessä.

Paula Antikainen
Työterveyshuollon ja johtamispalveluiden asiantuntija
ProAgria Itä-Suomi

Paula Antikainen työskentelee johtamisen ja työhyvinvoinnin asiantuntijana. Toimenkuvaan kuuluvat niin henkilöstöjohtamisen suunnittelu, lean-työkalut, pienryhmätoiminta kuin työterveyshuollon tilakäynnit. Paula toimii myös osana ProAgrian valtakunnallista henkilöstöjohtamisen asiantuntijoiden verkostoa osaamisalueenaan strategialähtöinen henkilöstösuunnittelu, perehdyttäminen, arjen henkilöstöhallinto ja työhyvinvoinnin johtaminen.