Vet du hur mycket tjänster som marken erbjuder oss?

3 min read

Puutarhayrittäjän saappaissa

Markens ekosystemservice är en viktig del av trädgårdsproduktionen.

Img 20190901 142931 3peruna 0

Har du någon gång tänkt på alla tjänster som marken erbjuder åt oss? Vi kanske ibland tar de för givet eftersom processerna sker så omärkbart. Dessa processer som marken utför kallas för ekosystemservice och tjänsterna är viktiga för både åkerns kulturtillstånd och för trädgårdsproduktionen.

Odlingsjorden består av ungefär 50 % fast substans av vilket ca 5 % är organiskt material. Den andra delen består av hälften luft och vatten. De olika delarna är i mycket stark samverkan med varandra. Om någon del försvagas påverkas hela systemet, vilket bidrar till allt mer utmaningar i odlingen.

Markens vattenhållningskapacitet erbjuder växterna vatten. Då det regnar filtreras vattnet i markens pornätverk. En del flödar via stora porer och sprickor ner till dräneringsrören och grundvattnet. En del binds hårt till markens mikroporer så att växterna inte kan använda det. Men den del av vattnet som binds till markpartiklar och till medelstora porer kan i ett senare skede användas av växterna. Därför förbättras vattenhållningskapaciteten av en ökad mullhalt.

Markens stora porer och pornätverk är viktigt för luftutbytet. I luften rör sig syre och koldioxid snabbare än i packad eller våt jord. Växternas rötter behöver syre för att kunna växa och mikroberna behöver syre för att kunna nedbryta organiskt material till näring åt växterna. En luftig jord bidrar också till att odlingsjorden värms snabbare upp.

Marken är ett hem för miljoner av småkryp. I marken bor maskar, tusenfotingar, kvalster, svampar, bakterier och många andra nyttiga organismer som vi inte ser med bara ögat. Varje organism har sitt eget krav på lämplig livsmiljö och en liten förändring, t.ex. en odlingsåtgärd, kan vara för en organism fördelaktig eller ödesdiger. Tänk vilken överlevnadstävling det råder i jorden då du håller en handfull med jord i handen.

Mikroberna nedbryter organiskt material varav en del av näringen är direkt tillgängligt för växterna. Men den näring som inte genast används binds till markens partiklar och humus. På så sätt förser marken växterna med näring och förhindrar näringsläckage.

I jordbearbetningen har vi hjälp av bl.a. maskar, som gräver gångar djupt i marken samtidigt som de flyttar organiskt material från ytan ner i jorden. Bakterierna, maskarna och växternas rötter utsöndrar sekret, som limmar ihop små markpartiklar till större jordaggregat. Jordaggregaten är tåliga mot regn, förhindrar erosion och igenslamning av jorden samt förbättrar jordens vattenhållningskapacitet och bördighet.

Marken erbjuder också annan ekosystemservice. Förutom att marken är en plats där växterna kan fästa sig vid så erbjuder den oss byggnadsmaterial, rent vatten och påverkar klimatet omkring oss. Trädgårdsodlingen skulle vara utmanande utan all dessa ekosystemstjänster.

Det lönar sig att sköta om att satsa på markens kulturtillstånd. Börja med att sensoriskt utvärdera markens struktur. Kontrollera dräneringens funktion, rengör nack- och kantdiken regelbundet. Undvik överflödig jordbearbetning och kör inte på åkern då jorden är blöt. Ta jordprov med jämna mellanrum och på basis av resultaten gödsla, kalka och utför andra åtgärder. Tillför organiskt material till jorden och kom ihåg att planera in gröngödslingsväxter och vall i växtföljden, så att åkern också får vila ut.

Med spadtest kan du snabbt utvärdera åkerns kulturtillstånd. I en bra jord finns både stora och små porer, runda aggregat och klumpar samt rötter fördelat i hela provet.

Daggmaskarna kan i jorden gräva gångar, som är nästan lika stora som ett finger.

Annika Wickström, Utvecklingschef för trädgårdsproduktion, SLF