Det exceptionella vädret under växtsäsongen ledde till utmaningar

4 min read

Puutarhayrittäjän saappaissa

En extremt varm och regnfattig högsommar!

Jordgubbar nikkari
Växtsäsongen var igen en gång ganska exceptionell, dessa speciella växtsäsonger verkar att bli det nya normala. Vårens lokala skyfall störde delvis sådderna och den långa torra och heta perioden efter midsommaren inverkade på både skörd och kvalitet för många odlingsväxter. Ett flertal gårdar fick även problem med tillgången på bevattningsvatten i slutet av juli månad. I augusti var regnmängderna igen högre än normalt medan temperaturerna å sin sida var rätt normala. Trots det var temperatursumman i början av september ännu betydligt över det normala.
Nina Sevelius, SLF, Utvecklingschef för trädgårdsproduktion
Det exceptionella vädret under växtsäsongen ledde till utmaningar även för bärproducenterna i Norra-Karelen. Förra växtsäsongen utsattes bärodlarna för stora regnmängder i slutet av skördesäsongen vilket ledde till att skörden mjuknade på åkrarna. Denna växtsäsong blev en del av skörden på åkrarna på grund av hettan, jordgubbarna mognade så snabbt att man inte hann skörda dem med den tillgängliga arbetskraften. Detta tillsammans med den av hettan orsakade mindre bärstorleken ledde till en lägre skörd än normalt. Även om man hade tillgång till droppbevattning och bevattningsvatten hela säsongen så fick man inte på alla ställen den önskade bärstorleken. Väderleken denna säsong gynnande speciellt växthus- och jordgubbsspinnkvalster populationerna.
Skördesäsongen började för alla bärväxter rekordtidigt och skördesäsongen var kort. Sällan har man skördat alla vinbär och krusbär inom augusti månad. Vinbärsskörden, förutom röda vinbär, blev även under toppårens skörd, men trots det fick man överraskande stora bär även utan bevattning. Områdets friska moåkrar visade än en gång i dessa utmanande förhållanden sin lämplighet för bärodling. I hallonodlingarna var skörden god och inte ens på friland försämrade regnet kvaliteten.
Päivi Turunen, sakkunnig inom trädgårdsodling, ProAgria Itä-Suomi
Våren på Åland var fuktig och kall. Sättning och plantering drog ut på tiden och fick göras i förhållanden som inte var optimala. Sedan kom värmen och torkan. Detta gjorde det till en av de mest utmanade växtsäsonger vi haft de senaste åren. Även detta år visade sig att det inte går att odla utan bevattning men även utan bra dränering fungera det inte. De som har allting i skick med växtföljd, dränering och bevattning så har uppnått bra skördar. Vissa grödor har trots det lidit av den höga värmen.
Dennis Grönroos, Specialodlingsrådgivare, ÅHS
Västra-Finlands kalla och regniga försommar försenade sådder och planteringar för grönsaksodlare. Plantbildningen var långsam och på vissa områden åstadkom de kraftiga regnen kort efter sådden skorpbildning speciellt på morotsåkrarna. På grund av den långsamma och svaga plantbildningen var bestånden känsligare än vanligt för angrepp av skadegörare. Det förekom rikligt med skadegörare hela växtsäsongen. Speciellt de höga temperaturerna i juli månad ledde till att skadegörarpopulationerna steg till rekordhöga nivåer.
Juli månads gassande solsken tillsammans med de höga skadegörarpopulationerna var problematiska för de flesta grönsaksåkrarna. Växtbestånden led på många håll svårt av vattenbrist. Trots detta var skörden av grönsaker god så länge man skött om bevattningen och lyckats i bekämpningen av skadegörare. Lagringsgrönsakernas skördeförväntningar steg betydligt i augusti tillsammans med regnen och skördeförväntningarna är åtminstone måttliga.
Michaela Kontu, Sakkunnig inom trädgårds- och specialodling, ProAgria Länsi-Suomi
Juni månads varma vänder ledde till en mycket snabb utveckling av bären. Jordgubbssäsongen började i Mellersta-Finland redan före midsommaren. I år blev tunnelbären färdiga för skörd endast en kort tid före de bär som vuxit under fiberduk och på friland. Endel av huvudskörden blev oplockad på grund av att plockningen inte hann med i den takt som bären blev skördefärdiga. Jordgubbsstockningen syntes även i tidsvisa specialerbjudna partier. Även skörden av vinbär börjades rekordtidigt. Vinbärsskörden blev lite mindre än normalt.
Även grönsaksbestånden utvecklades i snabb takt i det varma vädret. Det stora bevattningsbehovet ledde dock till ökade arbetstimmar och -kostnader.
Marjo Marttinen, sakkunnig inom specialväxtodling, ProAgria Keski-Suomi