Pohjois-Karjala

Toimintamme perusta

Toimintamme perusta

Toimintamme perusta

Missio

Parannamme asiakkaittemme ja kumppaneidemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme maaseudun kestävää kehitystä ja kilpailukykyä. 

Keskeiset visiotavoitteet ja strategiset valinnat

Visiotavoite: Olemme avainasiakkaittemme strateginen kumppani

Strateginen valinta: Kehitämme avainasiakastoimintaa ja tehostamme myyntityötä tuoden palveluista saatavat hyödyt esille

Visiotavoite: Palvelujamme on helppo käyttää

Strateginen valinta: Panostamme yhteisiin palvelualustoihin ja erilaistamme palvelut eri asiakasryhmille

Visiotavoite: Pystymme ketterästi ja ennakoiden vastaamaan muuttuviin johtamis- ja osaamisvaateisiin

Strateginen valinta: Luomme tehokkaat, toimivat ja ketterät organisaatiorakenteet, selkeät tehtäväroolit ja urapolut

Visiotavoite: Kasvava liikevaihto

Strateginen valinta: Kehitämme palveluitamme aktiivisesti ja kartoitamme samalla uusia liiketoiminta-alueita 

Visiotavoite: Tuloksemme mahdollistaa tarvittavat panostukset henkilöstön osaamiseen ja palvelukehitykseen

Strateginen valinta: Karsimme tuote- ja palvelupalettia ja uudistamme sisäiset palveluprosessit

Visiotavoite: Olemme avaintoimialoillamme haluttu yhteistyökumppani

Strateginen valinta: Rakennamme yhteistyökumppaneidemme kanssa ratkaisu- ja businessmalleja, joista molemmat  hyötyvät

Edellä kuvatut strategiset valinnat puretaan sisäisiksi kehitysprojekteiksi, jotka toteutetaan osin keskuskohtaisesti, osin valtakunnallisena yhteistyönä.

ProAgria Pohjois-Karjala on sitoutunut ProAgria-ryhmän tavoitteisiin ja sen mukaiseen yhteistyöhön. Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaiset toimivat osana ProAgriaa, ja heillä on omat, toimintaan soveltuvat ja kokonaisuutta tukevat avaintulosalueensa.

ProAgria Pohjois-Karjala tuottaa laadukkaita kalanpoikasia kahdella kalanviljelylaitoksella. Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus toimii ProAgria Pohjois-Karjalan rinnalla itsenäisenä kehittämisorganisaationa. 

Toiminnan painopistealueet perustuvat kansallisesti hyväksyttyihin arvolähtökohtiin ja toimin¬ta on Pohjois-Karjalan kehittämisohjelman ja maaseutuohjelman kanssa sopusoinnussa. Siksi työ tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan useinkin hankeyhteistyönä eri sidosryhmien kanssa ympäristön tarpeet ja yhteiskunnan muutokset huomioiden.

 

ProAgria Pohjois-Karjalan toimintaa ohjaavat arvot ovat

asiakaslähtöisyys

toisilta oppiminen

tavoitteellisuus 

eettinen ja kestävä toimintatapa

aktiivinen kumppanuus