Länsi-Suomi

Maanparannusaineet vesiensuojelukeinona

Maanparannusaineet vesiensuojelukeinona

Maanparannusaineet vesiensuojelukeinona
Yhteistyössä viljelijöiden kanssa levitetään Saaristomeren valuma-alueen pelloille kipsiä sekä tutkitaan ja kokeillaan rakennekalkin käyttöä vesiensuojelussa.

Kipsi ja rakennekalkki ja kuituliete ovat maanparannusaineita, joiden avulla voi vähentää nopeasti maatalouden ravinnepäästöjä vesistöön ja siten parantaa vesien tilaa. Kun peltomaan rakenne paranee, pysyy maa-aines ja siihen sitoutunut fosfori paremmin pellolla. Näitä aineita käytetään vesiensuojelun tehostamisohjelmassa, jonka tavoite on tuoda lisää tehoa vesien ja Itämeren suojeluun.

Kipsinlevitys Varsinais-Suomessa

KIPSI-hankkeen tavoitteena on levittää Saaristomeren valuma-alueen pelloille kipsiä 50 000  hehtaarille vuosien 2020 - 2022 aikana ja vähentää valuma-alueelta Saaristomereen tulevaa kuormitusta. Tavoitteena on myös tehdä kipsikäsittely ja sen mahdollisuudet tunnetuksi sekä muutoinkin tiedottaa maatalousalueilla tehtävistä vesiensuojelutoimista sekä tutkia kipsin vaikuttavuutta. Tavoitteisiin kuuluu myös yhteistyön vakiinnuttaminen vesien hyvän tilan aikaansaamiseksi. Annamme viljelijöille neuvontaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoimassa hankkeessa.

Hankkeen ensimmäisestä vuodesta saatiin hyviä kokemuksia. Lähes 400 varsinaissuomalaista viljelijää haki kipsikäsittelyä yhteensä 10 500 ha:n peltoalalle ja kipsiä levitettiin noin 9 000 hehtaarin peltolalle. Palautekyselyssä viljelijöiltä saatiin myönteistä palautetta.

Rakennekalkkia savimaille

Rakennekalkki on pitkävaikutteinen savimaiden maanparannus- ja kalkitusaine. Se sisältää tavallisen kalkin lisäksi reaktiivista eli sammutettua tai poltettua kalkkia. Hyödyt saavutetaan parhaiten, kun rakennekalkki muokataan maahan heti levityksen jälkeen.

Rakennekalkki-hankkeen (2019-2021) tavoitteena on tuottaa tarkempaa tietoa ja ohjeistusta rakennekalkin käytöstä Suomen oloissa. Työhön kuuluu laboratorio- ja peltotutkimuksia Länsi-Suomen alueella. Tulosten perusteella julkaistaan käytännönläheinen opas rakennekalkituksen toteutukseen. Laajaa yhteistyöhanketta vetää Turun ammattikorkeakoulu.  Vastaamme hankkeen ulkoisesta viestinnästä.

Hankkeet ovat osa Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa

Molempia hankkeita rahoittaa ympäristöministeriö osana Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa, jossa tavoitteena on muun muassa vähentää maatalouden ravinnepäästöjä vesistöihin uusilla innovatiivisilla keinoilla.

Olemme myös aktiivisesti mukana kehittämässä maatalouden vesiensuojelutyötä ja siihen liittyvää yhteistyötä mm. työryhmissä ja hankkeiden ohjausryhmissä (esim. vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä, V-S vesistökunnostusverkoston ohjausryhmä, Maveka-ohjausryhmä, rannikkokunnostusverkoston yhteistyöryhmä).