Keskusten Liitto

Talouspalvelut ja yrityskokonaisuus

Talouspalvelut ja yrityskokonaisuus

Talouspalvelut ja yrityskokonaisuus
Talouspalvelujen merkitys korostui yrityskokonaisuuden johtamisessa.
Talouspalvelujen kysyntä jatkui vilkkaana, ja Neuvo 2020 -palvelun kilpailukykyosion palvelut olivat suosittuja. Teimme palvelulla 3 679 asiakkaalle muun muassa strategista suunnittelua, talouden simulointia, talouden hallinnan kehittämistä, riskianalyysiä sekä talouteen liittyvien erityiskysymysten ratkaisua. Palvelun kysyntä ja määrä kasvoi merkittävästi siitäkin huolimatta, ettei ennakkoilmoituksia voinut tehdä enää marraskuun lopusta eteenpäin. Kaikkiaan Neuvo 2020 -palveluja tehtiin 7198 asiakkaalle vuoden aikana. 
 
Konsultoimme maatilayrityksiä laajasti talouden johtamisessa ja tilipalveluissa. Maatilojen investointiaktiivisuus jatkui vilkkaana. Kaikilla investointituen hakukierroksilla teimme runsaasti laskelmia, riskianalyysejä ja liiketoimintasuunnitelmia. Esimerkiksi omistajanvaihdospalveluita tehtiin 850:lle, liiketoimintasuunnitelmia 804:lle ja yhtiöittämispalveluita 81 asiakkaalle.  
 
Havainnollistimme Neuvo-palveluna tehtyjen laskelmien lisäksi noin 130 asiakkaalle tuotannon ja talouden yhdistämistä kasvin- ja kotieläintuotannon tuotantokustannuslaskelmien, budjetointi- sekä Maatilan Tulosanalyysi -palvelujen avulla. 
 

Talousjohtaminen tärkeä osa-alue valmennuksissa

Koulutimme talousjohtamista useiden hankkeiden pienryhmissä sekä S-ryhmän kanssa yhteisessä tulevaisuusvalmennuksessa. Siipikarjaliiton kanssa toteutimme yhteistyössä kananmunantuottajien strategiavalmennuksen, jossa painottui talouden näkökulmaa. Koronan takia valmennukset toteutettiin pääosin etäyhteyksillä. 
 
Jatkoimme talouskonsultointiyhteistyötä Atria Oyj:n kanssa. Pidimme taloudesta ja johtamisesta monipuolisesti asiantuntijapuheenvuoroja sidosryhmien tilaisuuksissa.
 
Olimme vahvasti mukana BSAG:n Uudistuvan viljelyn e-opiston materiaalin ja koulutusalustan tuottamisessa. Uudistuvan viljelyn kokonaisuudessa talouden rooli on merkittävä. Tähän kokonaisuuteen tuotimme kattavan talouden johtamisen sisällön harjoitustehtävineen.
 

Tavoitteena alan paras ja arvostetuin tili- ja talouspalveluiden tuottaja

Edellisenä vuonna alkanutta tili- ja talouspalveluiden kehitysohjelma jatkui aktiivisesti monella osa-alueella. Kehitysohjelman tavoitteena on olla alan paras ja arvostetuin tili- ja talouspalveluiden tuottaja sekä ottaa markkinajohtajuus maatilayritysten ja maaseudun pienyritysten tili- ja talouspalveluiden tuottajana. 
 
Kehitysohjelma kestää vuoteen 2022 saakka. Sen osa-alueita ovat osaamisen kehittäminen ja varmistaminen, palveluiden uudistaminen sekä palveluita tukevien järjestelmien uudistaminen (vuonna 2021).  
 
TalousVisio, uusi laskentaohjelmamme, eteni maatilan, maatilaosakeyhtiön ja yritysten laskennassa. Järjestimme maatilan laskennasta asiantuntijoillemme useita peruskoulutuksia. Maatilaosakeyhtiön laskenta otettiin prioriteettilistalle, ja sille tehtiin alustavia suunnitelmia. Yritysten osalta työryhmä teki määrittelyjä ohjelmointityötä varten. Myös rajapintoja rakennettiin, mm. Procountor-kirjanpito -ohjelmaan.
 
Kehitimme tilinpäätösanalyysi-palvelua yhteistyössä Digitalisaatio maatilan arjessa -hankkeen kanssa. Ohjelmointityön tuloksena saimme analyyseille tunnuslukumittariston TalousVisioon. Hankkeessa pilotoimme hyvin tuloksin asiakkaiden kanssa sekä palvelua että tunnuslukuraporttia.
 
Tulosanalyysin uudistaminen aloitettiin loppuvuodesta kehitysryhmässä, johon kuuluu sekä Keskusten Liiton että ProAgrioiden asiantuntijoita. 
 

Henkilöstön osaaminen kartoitettiin kyselyllä

Taloustietovaraston uudistus käynnistyi vaiheittain loppuvuonna, jolloin pääsimme nopeasti kiinni konkreettiseen tekemiseen. Ensimmäisenä saimme joulukuussa Tilinpäätösanalyysin tunnusluvut asiakaskohtaisesti Taloustietovarastoon, jonka tietoja tullaan hyödyntämään jatkossa vertailutietoina ja asiakaskohtaisesti Bisnes+:n talousnäkymässä.
 
Tilipalveluiden kehittäminen edistyi vuoden aikana merkittävästi. Järjestelmätyöryhmä teki keväällä kyselyn, jolla selvitettiin tilitoimiston palveluita tekevien asiantuntijoiden osaamista eri näkökulmista, urakehitystoiveita sekä muita tilipalveluihin liittyviä asioita. Erityisesti tavoitteena oli antaa tukea keskusten varahenkilöjärjestelmän rakentamiseen. 
 
Järjestelmätyöryhmän työ jatkui kesällä markkinoilla olevien järjestelmien perinpohjaisella kartoittamisella. Työn tuloksena valittiin työryhmän esityksestä ProAgrian kumppanijärjestelmiksi WebWakka ja Procountor. Procountorin käyttöönotto alkoi syksyllä keskuksittain ja valtakunnallisesti. Työ jatkuu vuonna 2021. Tavoitteena on saada kehitysohjelman ja ProAgrian strategian mukainen kansallisesti ja verkostomaisesti toimiva, laadukas ja sähköinen tilitoimisto. 
 

Talouden ruorissa -blogisarjasta buustia talouspalveluille

Työstimme talouspalveluiden brändiä ja imagoa yhteistyökumppanin kanssa. Tavoitteena on, että sekä sisäinen että ulkoinen viestintä tukevat uudistuvaa Talouspalvelua.
 
Käynnistimme Talouden ruorissa -blogisarjan, johon ovat kirjoittaneet pääosin talouspalveluiden osaamisvastaavat sekä Keskusten Liiton asiantuntijat. Blogisarja käsittelee sekä talouspalveluidemme uudistumista että ajankohtaisia talouden aiheita. 
 
Terästimme talouspalveluiden osaamisvastaavatoimintaa keskuksissa. Osaamisvastaavat ovat erittäin tärkeässä roolissa palveluiden uudistamisessa ja toimivat asian sisäisinä viestijöinä ja tukihenkilöinä keskuksissa. He ovat tärkeä lenkki asiantuntijoiden osaamisen varmistamisessa ja toimintatapojen uudistamisessa. Osaamisvastaavat kokoontuvat valtakunnallisesti joka toinen viikko.