Kainuu

Kainuun Maa- ja kotitalousnaiset

Kainuun Maa- ja kotitalousnaiset

Kainuun Maa- ja kotitalousnaiset
Kainuun Maa- ja kotitalousnaisten toiminta oli aktiivista vuonna 2018.

Toimintaan osallistuvien henkilöiden ja toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten määrä

Vapaaehtoistyötä yhdistyksissä tehtiin vuodessa noin 4 700 tunnin verran, ja aktiivisia talkoolaisia oli yhdistysten johtokunnissa noin 240 henkilöä ja muita vapaaehtoisia oli toiset 240 henkilöä.  

Ruokakursseja, -luentoja ja -esittelyjä oli vuoden aikana Kainuussa yhteensä 22, joissa oppia sai yhteensä 462 osallistujaa. Näistä 11 tapahtumassa oli esillä Ruokahukka ruotuun -teema, ja syyskuun rantatapahtumassa kohdistettiin myös Katse vesistöihin. Maiseman- ja luonnonhoidon neuvonnassa saavutettiin eniten näkyvyyttä ja vaikutuksia Rannat kuntoon -hankkeessa, joka paitsi tavoitti infoihin, talkoisiin ja työnäytöksiin kohdekylillä satoja osallistujia, myös lisäsi asukkaiden ja mökkiläisten osaamista lupaprosesseista, karttojen tulkinnasta, ravinteiden kierrätyksestä ym. ja sai sovituksi hoitokohteille vastuutahoja. Yrityspalveluiden osalta vuosi oli aktiivinen ja sisälsi myös uusia avauksia, mm. kuituhampun hyödyntämistä selvitettiin, samoin digitaalisia vaihtoehtoja lähiruuan myyntiin ja jakeluun. ProYritys Kainuu -hankkeen asiakaskyselyssä haastatellut antoivat kiitosta asiantuntijoidemme osaamisesta: koettiin saadun tukea sekä suunnittelun, käytännön, liiketoiminnan kannattavuuden että rohkaisun näkökulmista niin, että selvityksen tekijä jopa nimesi raporttinsa yhden haastattelemansa yrittäjän lausuman mukaan: ”En löydä sanoja kiittää.” 

Ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonta 

Kestävää kehitystä edistäviä ruokakursseja ja infoja – sisältäen Ruokahukka ruotuun -teemaa - piti ruoka- ja ravitsemusasiantuntijamme alkuvuonna 15.2. Suomussalmen kunnalle, 20 osallistujaa, 4.4. Vuolijoella MLL:lle, 16 osallistujaa sekä 20.4. Kerälän maatalousnaisille, 13 osallistujaa. Lapsiperhetapahtumia oli 16.3. Kajaanissa sekä 5.5. Vuolijoella, yhteensä 50 osallistujaa. Rahoitus: OKM, MKNK:n kautta YM.

Kesäkuussa pidettiin S-market-työyhteisölle kaksi Superruokaa-kurssipäivää, mihin molempiin osallistui 5. Yrttikurssi pidettiin Lapintien kyläseuralle 14.6., 9 osallistujaa. Syksyllä pidettiin ruoka- ja elintarvikeasiantuntijan toimesta kaksi samansisältöistä keliakialuentoa: Kuhmossa 20.9 ja Kajaanissa 18.10., teemana kuidun saanti ja sesonkituotteet. Näissä oli yhteensä 28 osallistujaa. Perinneruokakurssi Vuolijoen Karjalan Pirtissä keräsi 15 osallistujaa. Ruokahävikin torjuntaperiaatteita esiteltiin monikulttuurisessa toimintakeskuksessa Monikassa 8 osallistujalle, missä avustajina toimivat Akateemiset naiset. Sotkamon toimipisteen avajaisia vietettiin 5.12., ja pidettiin marsipaanityöpaja 12 osallistujalle. Jouluruokakurssiin Sotkamon Nuaskylällä osallistui 10 maaseutuseuran jäsentä. Rahoitus: OKM, osallistujien omarahoitus, Sivis.

Ruokahukka ruotuun -kampanjan lapsiperhetapahtumia Kainuussa pidettiin 7. Lehtikankaalla pidettiin kaksi tapahtumaa 11.9 ja 27.9. ja lisäksi koulupäivän yhteydessä oli infotapahtuma Lehtikankaan monitoimitalolla. Osallistujia oli 150. Tolkusti toimeen -iltatilaisuus yhdessä MLL:n kanssa sai  20 osallistujaa. Paltamon Korpitien koululla oli 80 osallistujaa ja Suomussalmen MLL-kerhossa 10. Rahoitus: MKNK:n kautta YM.

Digineuvonnan juurruttamista tehtiin Kainuulaisella joulutorilla 8.12. Opastettiin QR-koodin lataamista älypuhelimiin sekä opetettiin koodin lukemista. Joulutorilla vieraili 8 000 osallistujaa, ja pisteellämme tavoitettiin arviolta 100 osallistujaa. Osalle QR-koodi oli ennestään tuttu ja osalle vieras. Otimme monipuolisesti esille QR-koodin hyödyntämisen myös omassa viestinnässämme. Juurruttaminen QR-koodiin vaatii opastusta ja neuvontaa. Joulutorin havaintojen mukaan koodin käyttäminen oli sujuvampaa niillä tahoilla, joilla oli alakouluikäisiä lapsia.  Rahoitus: OKM.

Ruoka- ja ravitsemusasiantuntijamme toteutti alkuvuonna MKNK:n hanketta Terveyttä edistävät välipalat kotien ja koulujen yhteistyönä. Rahoitus: MKNK:n kautta MMM. 

Maiseman- ja luonnonhoidon neuvonta

Laita hyvä kiertämään -teemaista maisemakilpailua markkinoitiin eri kanavissa, mikä poiki yhteensä kolme ehdotusta. Valituksi tuli Tipasojan luontopolku Sotkamosta, ja erityisesti luontopolun kunnostamiseen tarvittua yhteisöllisyyttä arvostettiin. Voittajan valitsi oman asiantuntijamme rinnalla raatilaiset Kainuun ELY:stä ja Kainuun Museolta. Rahoitus: OKM.

Elävää maaseutua taajamiin -toimintamallin jalkauttamiseksi oli maisemanhoidon kesätyöntekijällämme tapaaminen Ristijärvellä 22.5., ja hän tapasi myös Suomussalmen ympäristösihteerin 15.8. Kajaanin maisema-asioissa myös työskentelevä ELY:n maisema-arkkitehti oli tulevien yhteistyömahdollisuuksien tiimoilta keskustelemassa piirikeskuksen edustajien kanssa 30.10. Näiden keskustelunavausten pohjalta jatketaan vielä vuonna 2019. Rahoitus: OKM.

Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntijamme teki digitalisaatiota hyödyntäväksi neuvonta-caseksi alustavaa pohjatyötä, ideana paikkatietoalustaan liittyvä sovellus/havainnollistamistapa sovellettavaksi joko Vienan reitillä tai asiakkaamme puistosuunnitelman tukena. Rahoitus: OKM.   

Hoivakoti Menninkäisen kaksiin kitkentätalkoisiin osallistui yhteensä 5 henkilöä. Rahoitus: OKM.

Ruokahukka ruotuun – Katse vesistöihin -hankkeen rantatapahtuma pidettiin Joutenlammella 22.9. Rahoitus: MKNK:n kautta YM.

Ympäristösuunnitteluun liittyen oli maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntijallamme vuoden aikana yhteensä 4 eri asiakasta, ja lisäksi hän teki Naapurinvaaralle vieraslajikartoituksen ja -suunnitelman (Kainuun ELY tilaajana). Tilapäisin sijaisvoimin (Matti Partanen) hoidettiin kaksi ympäristösopimusasiakasta, ja myös Oulun ja Pohjois-Savon piirikeskuksista autettiin Kainuun kohteissa ja asiakaspyynnöissä. Pihaneuvonta-asiakkaita oli kesätyöntekijällämme kaksi. Rahoitus: asiakasrahoitus.

Rannat kuntoon -hankkeessa pidettiin erityyppisiä tiedotus- ja koulutustapahtumia 11, joissa oli noin 15o osallistujaa. Tehtiin yksi laidunnussuunnitelma, avustettiin erillisrahoitushankkeiden suunnittelussa, pidettiin 12 talkoot 107 osallistujan voimin sekä kaksi työnäytöstä, joissa oli 35 osallistujaa. Erilaisia ympäristön kunnostuskohteita oli 6. 17.9. toteutettiin myös droone-kuvaus Melalahden kylällä. Hankkeen vaikutuksena on osaaminen lisääntynyt mm. lupaprosesseista, karttojen tulkinnasta sekä ravinteiden kierrätyksestä, ja hoitokohteille on jatkuvuuden turvaamiseksi saatu sovituksi pysyviä vastuutahoja. Rahoitus: Oulujärvi Leader, maaseuturahoitus.

Yrityspalvelut

Ajankohtaista ruoka-alalla -koulutuskiertue pidettiin Kainuussa 22.2. teemalla Maatilan tuotteiden jalostaminen ja myynti. Osallistuvien yrittäjien määrä jäi yllättävien pois jääntien johdosta melko pieneksi, mutta mukaan päässeet olivat päivään tyytyväisiä ja vaikuttavuutta ja näkyvyyttä saatiin sillä, että tilaisuus poiki Kainuun Sanomiin artikkelin. Rahoitus: OKM.

Järjestimme Portaat yrittäjäksi -valmennuksen ajalla 24.10.-21.11.2018. Valmennukseen osallistui viisi, joista kolme etäyhteydellä. Osallistujat pitivät saamaansa tietoa tarpeellisena ja kokivat valmennuksen antavan kattavan kuvauksen yrittäjyydestä ja yritystoiminnan eri osa-alueista. Yksi valmennukseen osallistunut sai sen loputtua ProYritys Kainuu II-hankkeelta apua liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien tekemiseen, eli Portaat yrittäjyyteen -valmennuksen avulla syntyi Kainuuseen yksi uusi yritys joulukuun 2018 aikana. Rahoitus: OKM.

Maistuva maaseutu -tapahtuma pidettiin kyytön 120-vuotisjuhlaseminaarissa Kyyttö-menun merkeissä 19.5., osana Kajaanin Seppälän koulutilan lehmien laitumelle päästön päivää; ruuasta nautti 40 osallistujaa, ja monen kainuulaisen pientuottajan osaaminen tämän menun muodossa sai kehuja osallistujilta eri puolilta Suomea. Toinen Maistuva maaseutu –tapahtuma oli 20.7. Oodi Oulujärvelle -tapahtumassa: ravintolapalveluiden tarjonnasta vastasi Vuokatin Viini Oy ja Kainuun Country Food / Minimeijeri. Tapahtumassa oli 750 osallistujaa. Rahoitus: OKM. 

Digitaalisuuteen liittyen teetettiin yrityspalveluidemme avuksi erilaisiin pienryhmäkoulutuksiin ja tilaisuuksiin kaksi videota: Suoramyyntiä Ranskan tapaan -video sekä Ranskalaisten viljelijöiden ajatuksista, maataloustuotannosta ja sivuelinkeinoista -video. Rahoitus: OKM.

Toimittiin mentorina yhdelle yrittäjän ammattitutkinnon suorittajalle. Rahoitus: oppilaitos.

ProYritys Kainuu II -hanke pohjusti Ranskan-vienti-casea WebEx-tapaamisella 5.6.18, mihin osallistui 3 yritystä, ja työ jatkui osana Kantri & Co. -hanketta 7.8, jolloin Majvikin kartanossa Kirkkonummella järjestettiin tuotteiden katselmus ja arviointi ranskalaisen keittiömestari Lionell Laimett`n toimesta. Yrittäjät saivat ohjausta ja kirjallisen palautteen tuotekehityksensä tueksi. Osallistuttiin osana em. hankkeita myös elintarvikekilpailutukseen avustamalla kuuden yrityksen tarjouksen teossa ja jättämisessä tarjouspalvelu.fi –järjestelmään. Kaikki tarjoukset menestyivät. Rahoitus: Kainuun ELY, maaseuturahoitus.

ProYritys Kainuu II -hanke osallistui yhtenä osajärjestäjänä Kainuun ELY-keskuksen järjestämään Lisäeuroja yritysryhmällä -infotilaisuuksiin Sotkamossa Haapala BnB:n tiloissa 8.11.2018. Toinen infotilaisuuksista oli hallinnoijille ja toinen yrittäjille. Anu Meriläinen esitteli tilaisuuksissa MKN yrityspalveluiden toimintaa sekä ProYritys Kainuu II- hanketta. Päivän infotilaisuuksissa oli 93 osallistujaa, ja päivän vaikuttavuus on näkynyt yrityskentällä vahvasti näkyvänä aktivoitumisena yritysryhmähankkeiden hakemiseen. Rahoitus: Kainuun ELY, maaseuturahoitus.

Osallistuimme valtakunnallisille Green Care -päiville, jotka järjestettiin Vuokatissa 30.-31.10.. Meillä oli tapahtumassa infopiste. Tapahtumassa oli 230 osallistujaa. ProYritys Kainuu II –hanke järjesti yhdessä ProAgria Oulun YritysAgro –hankkeen kanssa Uutta potkua bisnekseen –tapahtuman Vaalassa 11.12.: kerroimme hankkeiden avulla saatavasta yritysasiantuntijapalvelusta sekä maaseuturahaston yritystuista. Tapahtumassa oli kymmenen osallistujaa. ProYritys Kainuu II -hanke järjesti Kajaanissa Hyvinvointialan yrittäjien infon 12.12.2018. Infotilaisuus tarjosi mahdollisuuden tutustua yritysryhmähankkeisiin hyvinvointialan yrittäjien näkökulmasta. Tilaisuuteen osallistui kahdeksan yrittäjää. Rahoitus: Kainuun ELY, maaseuturahoitus. 

Alkuvuonna päättyneen ProYritys Kainuu -hankkeen ja huhtikuussa alkaneen ProYritys Kainuu II -hankkeen asiakkaina oli vuoden 2018 aikana noin 100 kainuulaista yritystä. Apua yritykset saivat yrityksen aloittamiseen, kehittämiseen ja omistajanvaihdoksiin liittyvissä asioissa. Kevään 2018 aikana myös viimeisteltiin ProYritys Kainuu -hankkeen asiakaskysely. Selvityksen tehnyt Mirva Peltola otsikoi sen sitaatilla: ”En löydä sanoja kiittää”. Haastatellut asiakkaat olivat siis todella tyytyväisiä saamaansa palveluun. Kiitosta sai asiantuntevat yritysneuvojat, jotka tuntevat toimintakentän, ja se puolestaan näkyy heidän työssään: suunnittelu, käytäntö, liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavat asiat. Erään vastaajan sanoin: ”Olen neuvontaan mukaan lähtemisen jälkeen oppinut, että kannattaa luottaa omaan hulluuteensa, luottaa itseensä ja visioonsa sekä puskea se läpi.” Rahoitus: Kainuun ELY, maaseuturahoitus.

Olimme kahdessa kesän yleisötapahtumassa eli Vuolijoen Riihipihan Kesäpäivillä 7.-8. 7. sekä Pellonpiennarpäivässä Seppälässä 8.8. Esillä oli monipuolisesti hankkeidemme – mm. Kuituhamppua Kainuuseen -hankkeemme – toiminta. Toimintaamme tutustui arviolta päivien aikana 150 ihmistä. Rahoitus: Kainuun ELY, maaseuturahoitus.

Osallistuimme ProAgria Kainuun MaiNuLi II -hankkeen muutosvalmennusryhmän ohjaamiseen; tapaamisissa 9.5. ja 16.10. oli yhteensä 13 maatilayrittäjää, ja marraskuussa oli myös viljelijöiden tyhy-päivä Suomussalmella. 2-päiväisessä tapahtumassa tehtiin yhteistyötä Melan, MTK:n ja Kainuun Ammattiopiston kanssa, ja päiviin osallistui noin 40 viljelijää. Muutosvalmennusryhmän viestinnässä käytimme WebexTeams-sovellusta. Rahoitus: Kainuun ELY, maaseuturahoitus.

Joulukuussa 2018 laadittiin RuralDigiServ-hankkeessa REKO SELVITYS – ratkaisuja ja malleja digitalisaation hyödyntämiseen: tietoa ja vaihtoehtoisia suoramyynnintapoja lähiruokaa myyvien Reko-jakeluiden rinnalle. Raportista löytyy ratkaisuja ja malleja, miten lähiruoan toimituksia hoidetaan hyödyntäen digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Selvityksen raportti löytyy Kainuun maa- ja kotitalousnaisten Internet-sivuilta. Rahoitus: Kainuun ELY, maaseuturahoitus.

Järjestötoiminta

Loikkaa liikkeelle -tapahtuma oli 24.5. Suomussalmella, missä aamupäivällä oli meillä oman järjestön tapahtuma ja iltapäivällä yhteistyöllä mm. Kainuun soten, Työterveyslaitoksen, järjestöjen (mm. SPR) ja eri kuntien kanssa järjestetty Työhyvinvointi ParemmaX-työhyvinvointirastikierros työyhteisöille ja yhdistyksille, jossa 65 osallistujaa. Maa- ja kotitalousnaisten toiminnallisen rastin aiheena oli ravitsemus, ja pidimme esillä myös Maaseudun tukihenkilöverkon toimintaa. Päivä onnistui hyvin, ja sai julkisutta printtimediassa sekä somessa. Loikkaa liikkeelle -kisaan osallistui Kainuusta 6 ryhmää, joista tulokset palautti neljä; voiton vei Suolijärven kylän joukkue Puolangalta äärimmäisen niukalla erolla Irman Letin joukkueeseen. Rahoitus: OKM.

Vuoden Maa- ja kotitalousnaisten valinta tehtiin piirijohtokunnan kokouksessa meille tulleiden ehdotusten pohjalta, ja valituksi tuli Sinikka Pyykkönen Kerälän ympäristön maatalousnaiset ry:stä Suomussalmelta. Rahoitus: OKM.

Kahdelle yhdistykselle pidettiin järjestötoiminnan ajankohtaisasioista luennot, yhteensä 22 osallistui. Osallistuttiin kahteen jäsenyhdistyksen juhlaan, missä keskiössä seurantalon tai itse yhdistyksen 100-vuotisjuhlat; tavoitimme näin 170 jäsentä ja kyläläistä. Osallistuimme myös Vuojen kaenuulaenen -tunnustusten valintaan ja julkistamistilaisuuteen, missä 30 osallistujaa. Edustajakokoukseemme osallistui marraskuussa 25 henkilöä. Rahoitus: Sivis, jäsenmaksutuotot.

Järjestössä valmistauduttiin jo vuoden 2018 aikana monin tavoin yhdistymiseen Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kanssa. Marraskuun -18 Edustajakokous hyväksyi yhdistymissopimuksen kattaen sekä ProAgrian että Maa- ja kotitalousnaisten toiminnan. Käytännössä tämä näkyi mm. syyskuun alussa käynnistyneen MKN Valmistelutoimikunnan työnä, johon puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja Kainuusta osallistuivat. 

Viestintä

Tuotimme aktiivisesti sisältöä Maaviesti-lehteen, joka ilmestyi kahdesti vuodessa. Soili Hypén kirjoitti 2 uutta artikkelia – Kympin mies ja Muukalaissympatiaa - blogiin MaaKotkan pesästä, joka löytyy Maa- ja kotitalousnaisten blogilistalta. Vuoden mittaan tehtiin julkaisuja sekä piirikeskuksen yhteisille Facebook-sivuille että toimihenkilöiden some-tileille (mm. Twitter). Aktivoiduimme vuoden 2018 aikana erityisesti yritysasiantuntijapalveluiden näkyvyydessä Facebookissa. MKN piirikeskuksen Facebook-sivun rinnalla oli myös Rannat kuntoon -sivu. Postitettavia jäsenkirjeitä laadittiin vuoden mittaan kaksi, mitä täydensivät sähköinen jäsenuutiskirje muutaman kerran vuodessa. Markkinointisihteerimme toimi tiedotustehtävissä myös MTK-Pohjois-Suomen MaaseutuHarava-hankkeessa. Tilaisuuksissa – mm. kainuulaisella joulutorilla - pidettiin esillä Maa- ja kotitalousnaisten kampanjoita ja tuotteita sekä Koti ja maaseutu –lehteä,. ProAgrian yrittäjäjäsenkampanjaa vauhditti uusien liittyjien kesken arvottu lehden lahjatilaus, pois lähteneitä toimihenkilöitä muistettiin lehden lahjatilauksilla, ja vuoden 2018 aikana kirjoitettiin lehteen myös artikkeli Kainuusta liittyen rantojen kunnostamiseen.

Hankkeet

Piirikeskus vastuullisena toteuttajana:

- Rannat kuntoon. Oulujärvi LEADER, Euroopan maaseuturahasto, Kainuun ELY-keskus.

- ProYritys Kainuu II. Euroopan maaseuturahasto, Kainuun ELY-keskus.

- Kuituhamppua Kainuusta -esiselvityshanke. Euroopan maaseuturahasto, Kainuun ELY-keskus.

Piirikeskus toteutuksessa mukana:

- ProYritys Kainuu. ProAgria Kainuu. Euroopan maaseuturahasto, Kainuun ELY-keskus.

- Kantri & Co. Kainuun ammattiopisto. Euroopan maaseuturahasto, Kainuun ELY-keskus.

- RuralDigiServ. ProAgria Keskusten liitto. Euroopan maaseuturahasto, Kainuun ELY-keskus.

- Marjataito 2. Luke. Euroopan maaseuturahasto, Kainuun ELY-keskus.

- MaiNuLi II. ProAgria Kainuu. Euroopan maaseuturahasto, Kainuun ELY-keskus. 

- MaaseutuHarava. MTK-Pohjois-Suomi. Euroopan maaseuturahasto, Kainuun ELY-keskus.

- Katras. ProAgria Etelä-Savo. Euroopan maaseuturahasto, Kainuun ELY-keskus.

- Älykkäät tietovarannot. ProAgria Keskusten liitto. Euroopan maaseuturahasto, Kainuun ELY-keskus.

- Älykkäät mittaukset karjan ruokinnassa ja terveydessä (ÄLYREHU). Oulun yliopisto. Euroopan maaseuturahasto, Hämeen ELY-keskus.

- Ylimaakunnallinen ProAgria Itä-Suomi. ProAgria Pohjois-Savo. Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus.