Itä-Suomi

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus
ProAgria Itä-Suomen ensimmäinen vuosi lunasti yhdistymisen mukanaan tuomia hyötyjä.

ProAgria Itä-Suomi ry aloitti yhtenäisenä organisaationa yhteisellä hallinnolla vuoden 2020 alusta toimien Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueilla. Yhdistymiselle rakennettiin määrätietoinen vaiheittainen muutosprosessi alkaen vuoden 2017 toimitusjohtajayhteistyöstä. Seuraavana vaiheena oli yhteinen operatiivinen organisaatio, joka aloitti toiminnan vahvalla hallintojen tuella ja luottamuksella vuonna 2019. Tämä vaiheittaisuus mahdollisti luottamuksen ja yhteistyön kasvun polun, joka siivitti taloudellista onnistumista ja kehittymistä asiakkaiden hyödyksi sekä mahdollistaen paremman henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittymisen. Yhdistymisen tavoitteiden lunastamisen aika jatkuu, mutta jo ensimmäinen vuosi yhtenäisenä ProAgria Itä-Suomena ja Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksena osoittaa yhdistymisen hyötyjä henkilöstölle, asiakkaille sekä jäsenillemme.

Ensimmäisen toimintavuodelle ajoittunut globaali pandemia loi haasteita tuoreen kulttuurin organisaation yhtenäisyydelle, mutta panostus sähköisiin kokoontumisiin on turvannut positiivisen kehityksen etenemisen myös poikkeuksellisena vuonna. Samaan aikaan on kuitenkin todettava, että on todellinen tarve yhteisöllisyydelle ja kasvokkain kohtaamiselle ja laadukkaalle dialogille, jota etäyhteys menetelmineen ja aikaviiveineen haastaa. Myös asiakastyön siirtäminen sähköiseksi etäpalveluksi onnistui nopealla aikataululla hyvin. Tapahtumien järjestämisessä ja järjestökentän tapaamisissa ovat pandemian tuomat haasteet aiheuttaneet eniten peruutuksia ja toiminnan supistamista. Erityisesti Maa- ja kotitalousnaisten hanke- ja neuvontatyössä korvattiin perinteistä tekemistä mm. videotuotannolla. Korona aiheutti haasteita erityisesti MKN yrityspalveluiden asiakkaille, mihin reagoitiin nopeasti palveluillamme.

Vuoden aikana toimintatapoja kehitettiin aktiivisesti ja kustannustehokkuutta pystyttiin kehittämään edelleen mm. sähköisyyttä edistäen. Yksi kustannustehokkuuden kehittämisen tavoitteista on asiakastyytyväisyyden parantaminen asiantuntijoiden vaihtuvuutta vähentämällä. Kustannustehokkuuden kehittämisellä halutaan tehdä asiantuntijoiden palkkauksen kehittäminen mahdolliseksi. Olemme pystyneet kolmena vuonna peräkkäin investoimaan palkankorotuksiin TES korotusten lisäksi. Palkkauksen kehittäminen tavoitellulle tasolle tulee viemään useita vuosia ja vaatii edetäkseen kustannustehokkuuden kehittymistä eteenpäin nykyisestä tasosta. Asiakaskokemusta asiantuntijavaihdoksissa kehitetään myös asiantuntijavaihdosten sujuvoittamiseen panostamalla sekä asiakastiimityöllä, jolloin tiimi tukee uutta asiantuntijaa asiakkaan tietoihin perehtymisessä. Yhdistymisellä saadut kustannushyödyt olivat vuoden 2020 loppuun mennessä 496 000 € säästöinä tai työajan siirtymisenä asiakastyöhön. Vahva tavoite yhdistyessä oli nostaa asiakastyöhön käytetyn työajan suhteellista osuutta. Tämä kehitysprojekti on saatu valmiiksi. Yleishallinnon työt vähentyivät vuodesta 2016 vuoteen 2020 7,7 henkilötyövuotta.

ProAgria Itä-Suomen varsinaisen toiminnan tuotot olivat vuonna 2020 n. 6,8 milj. euroa, tuotot laskivat edellisestä vuodesta hanketoiminnan ja tapahtumien volyymin aleneman vuoksi. Valtion määrärahat toimintaan olivat varsinaisen toiminnan tuotoista 14 %, hankeavustukset olivat 19 % ja asiakaslaskutus 66 % varsinaisen toiminnan tuotoista. ProAgria Itä-Suomen tilikauden 2020 tulos oli 212 777 euroa ylijäämäinen. Henkilöstölle maksettiin tuloksesta tulospalkkiota.

Toimitusjohtaja
Katri Kostamo