Etelä-Savo

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset

Ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonta  

Maa- ja kotitalousnaisten vuosien 2018−2019 teema Hyppää hyvän kierteeseen – vastuullisilla valinnoilla kestävää hyvinvointia oli esillä koko vuoden 2019 ruoka- ja kotitalousneuvonnan koulutuksissa ja tapahtumissa. Eri puolilla Etelä-Savoa järjestettiin kestävää kehitystä edistävää koulutuksia ja tapahtumia. Ruokakursseilla kestävää kehitystä edistäviä kurssiaiheita olivat kasvikset, villiyrtit ja kaikki ruhon osat lautaselle. Osallistuimme myös koululaisille Savonlinnan seudulla järjestettyyn Maa- ja metsätalouspäivää, jossa vieraili 365 alueen 4-luokkalaista. Toiminnallinen tapahtuma toteutettiin useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Maa- ja kotitalousnaisten tehtävärastilla koululaiset maistelivat mm. kyssäkaalia ja tutustuivat satokauden kasviksiin. Etelä-Savossa järjestettiin yhteensä 30 ruokaneuvonnan koulutusta ja tapahtumaa, joissa tavoitettiin yhteensä 778 lasta ja aikuista. Edellä mainittujen erilaisten tapahtumien ja ruokaneuvonnan toteuttamiseen olemme kohdentaneet tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Ruoka-asiantuntija oli yksi Ruokaneuvot 2019 -asiantuntijoista. Perinteiset kahvikutsut olivat aiheena Koti ja maaseutulehden numerossa 4/2019 ja Syksyn punaiset marjat numerossa 6/2019. Ruoka-asiantuntija kirjoitti ruokajutun Savonlinnan alueella ilmestyvään Savonmaa-lehden kuuteen numeroon. Aiheina olivat mm. Suomalaisella superruualla kohti kevyempää kevättä, Tervetuloa kahvikutsuille ja Syksyn punaiset marjat.

Ympäristöministeriön rahoittamalla kaksivuotisen Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin -kärkihankkeen yhdellätoista tapahtumalla perehdyttiin ruokahävikkiin ja ruokahävikin vähentämiseen. Ruokakursseille osallistui 120 aikuista. Juvan S-marketissa järjestettiin infotapahtuma, jossa tavoitettiin 200 eri-ikäistä kuluttajaa. Infon järjestelyissä apuna ja ruokahukkana toimivat Juvan maa- ja kotitalousnaisten vapaaehtoiset. Ruoka-asiantuntija oli järjestämässä yhdessä maisema-asiantuntijan kanssa kolme Hyppää hyvän kierteeseen -rantatapahtumaa. 

 

Maiseman- ja luonnonhoidon palvelut

Etelä-Savon MKN Maisemapalvelut toimii tiiviissä yhteistyössä asukkaiden, maanomistajien, yhdistysten, viranomaisten ja kulttuuriympäristön- sekä vesienhoidon sidosryhmien kanssa eteläsavolaisen kulttuuriympäristön, luonnon monimuotoisuuden ja maaseudun hyväksi. Painopisteinä ovat neuvonta ja suunnittelu sekä muu kehittämistyö.

Järjestimme Etelä-Savon vuoden maisemateko-kilpailun viidettä kertaa teemalla ”Suuret suomalaiset vieraslajitalkoot”. Tunnustus myönnettiin Sulkavalle, Lohilahden koulun ja Lohikosken Maa- ja kotitalousseuran vieraslajiyhteistyölle Lohikosken kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa maisemassa. Voittajan lisäksi kilpailussa myönnettiin kolme kunniamainintaa muille osallistujille. 

Toteutimme ensimmäistä kertaa eurooppalaisen maisemapäivän 20.10. kunniaksi maisemakävelyn Mikkelissä Kaihunharjulla Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Kampanjassa olivat mukana Ympäristöministeriö, Kotiseutuliitto, Suomen ympäristökeskus ja Maa- ja kotitalousnaisten keskus. Kävelytapahtumaan osallistui kaikkiaan 50 henkilöä.

Teimme aktiivista sidosryhmäyhteistyötä erilaisissa tapaamisissa tunnettavuutemme lisäämiseksi. Osallistuimme seuraavien maakunnallisten yhteistyö- ja kehittämisryhmien toimintaan: Etelä-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmä ja Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä. Olimme mukana neljän maakunnan yhteisen Saimaa-Ilmiö 2026 -hankkeen tapaamisissa, joiden tavoitteena on vahvistaa Saimaan alueen kulttuuritoimintaa ja -yhteistyötä ja mm. nostaa Savonlinna EU:n kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Osallistuimme myös Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen LUMO-palvelukehitysryhmän työhön. Edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseen olemme saaneet tukea mm. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Ruokahukka ruotuun, katse vesistöön -hankkeessa maisema-asiantuntija järjesti yhdessä ruoka-asiantuntijan kanssa kolme Hyppää hyvän kierteeseen -rantatapahtumaa. Tapahtumissa oli useita yhteistyökumppaneita. Juvalla 9.3.2019 Hatsolan koulun pilkkitapahtumassa tavoitettiin yhteensä 150 osallistujaa. Mikkelin satamassa valtakunnallisena koululaisten kalastuspäivänä 15.5.2019 tavoitettiin 165 osallistujaa ja 3.8.2019 Savonlinnan Kerimäellä Puruveden Muikun päivässä ja tavoitettiin 70 osallistujaa.

Teimme alueen maatalousyrittäjille maisema-, luonnonmonimuotoisuus- ja kosteikkokartoituksia Neuvo 2020 -palveluna ja laadimme hoitosuunnitelmia maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoidon sekä kosteikon hoidon ympäristösopimusta varten. Valio CARBO -yhteistyön merkeissä teimme kolme maitotilan luonnon monimuotoisuuskartoitusta Mikkelissä ja Kangasniemellä. Osallistuimme myös hankkeeseen liittyvän biodiversiteettityökalun kehittämiseen. Fingrid-yhteistyönä teimme kaksi voimajohtoalueen kartoitusta ja hoitosuunnitelmaa Mikkelissä ja Kouvolassa.

Syksyllä 2015 aloitetut tiedotushankkeet Ravinnepiika- ja Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ päättyivät 30.9.2019. Etelä-Savossa yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa toteutettava Ravinnepiika-hanke tiedotti ja loi vuoropuhelua etenkin viljelijöiden, viranomaisten, neuvonnan ja tutkimuksen välille peltojen ravinnetalouteen ja maatalouden vesienhoitoon liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Hankkeessa järjestettiin mm. tilaisuuksia vuonna 2019 yhteensä 7 kpl, ja niihin osallistui yhteensä 328 henkilöä.

Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa toteutettava Kulttuuriympäristö näkyväksi, KYNÄ-hanke yhdessä Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgria Keski-Suomen kanssa pyrki lisäämään yleistä tietoisuutta kulttuuriympäristöstä ja sen arvoista sekä innostamaan maaseudun asukkaita, maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita hoitamaan kulttuuriympäristöä sekä hyödyntämään sitä yritystoiminnassa. Hankkeessa järjestettiin Etelä-Savossa vuonna 2019 mm. vieraslaji-, perinnebiotooppi- ja kulttuuriympäristöinfoja yhteensä 5 kpl, joihin osallistui yhteensä 47 henkilöä. 

 

Yrityspalvelut

MKN yrityspalvelujen asiantuntijat Etelä-Savossa ovat vahvoja matkailuun ja ruokaan liittyvän yrittäjyyden toimialaosaajia. Asiantuntijat opastavat liiketoiminnan aloittamiseen, kasvuun ja kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Vuonna 2019 palvelujen tuloksena asiakasyritysten johtamisen avuksi syntyi mm. liiketoiminta- ja kehittämis- sekä investointisuunnitelmia, näihin liittyviä laskelmia sekä eri laajuista tuote- ja palvelukehitystä.

Vastasimme Etelä-Savossa syyskuussa järjestetyn valtakunnallisen Osta tilalta ja Makumatka maalle päivän tiedottamisesta. Välitimme tietoa päivästä yrittäjille ja kannustimme heitä järjestämään myyntitapahtumia ja ilmoittamaan yrityksensä valtakunnallisiin tapahtumakanaviin. Opastimme heitä myös tapahtumaan liittyvässä facebook-markkinoinnissa. Ennen tapahtuma-ajankohtaa kokosimme maakunnan tapahtumat ja lähetimme niistä tiedotteen tiedotusvälineille. Sekä mukana olleiden yrittäjien määrä, että tapahtumaan osallistuneiden kävijöiden määrä kasvoi jälleen edellisvuodesta. Yhteistyössä Helsingin Yliopiston Ruralia Instituutin kanssa järjestettiin joulukuussa Ajankohtaista ruoka-alalla -koulutuskiertueen infotilaisuus EU:n nimisuojajärjestelmästä elintarvikkeille. Infotilaisuuteen kutsuttiin toimijoita koko ruokaketjusta kalastajia, leipomoita, jalostajia, kauppaa, ravintoloita ja viranomaisia. 

Unelmakauppa – elintarvikkeesta euroja -hankkeessa jatkettiin maatilayrittäjien osaamisen kehittämistä oman tilan tuotteiden jalostamisessa ja myynnissä. Keskiössä oli edelleen asiakastarpeisiin vastaava suoramyyntitoiminta. Hankkeen 14 valmennuspäivissä yhteensä 81 osallistujaa sai tietoa mm. alkuperään, laatuun, tuotekehitykseen ja -brändäykseen, tuoteilmeeseen ja -pakkauksiin sekä digitaaliseen markkinointiin liittyen. Hankkeessa toteutettiin myös kaksi kokeilutoimenpidettä, joista toinen liittyi kotimaisen karitsanlihan tuotekehitykseen ja toisena järjestettiin ruokatapahtuma puutarhatilalla. Ruokatapahtuma muodostui menestykseksi, johon myytiin 100 illalliskorttia reilussa viikossa.  Hankkeessa toteutettiin myös lihan suoramyynnin pienryhmä ja ohjattiin 2 agrologiopiskelijan opinnäytetyötä. Yrittäjät ovat kiittäneet hankkeen toimenpiteiden käytännönläheisyyttä. Hankkeessa on syntynyt uusia yrittäjien välisiä yhteistyöketjuja, jotka jatkavat jo itsenäisesti toimintaansa. Hankkeen osatoteuttajana on mukana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Neljälle asiakkaalle toteutettiin myös eri laajuisia Neuvo 2020 -palveluja ja Analyysi -yritysten kehittämispalvelu tehtiin 13 kappaletta. Palvelujen tuloksena yrityksille mm. myönnettiin Maaseuturahaston tukea yli miljoonan euron investointeihin.

Asiantuntijamme ovat työskennelleet myös ProKasvu -hankkeessa, jossa on tehty aloittavien yrityksien neuvontaa, toimivien yritysten kehittämissuunnitelmia sekä yritysryhmähankkeiden kokoamista. Maa- ja kotitalousnaisten yritysasiantuntija toimi kahden käynnissä olevan yritysryhmähankkeen hankevastaavana. 

 

Järjestötoiminta ja yhteisöllisyyden kehittäminen

Vuoden 2019 aikana yhdistykset torjuivat edelleen aktiivisesti ruokahukkaa järjestämällä tilaisuuksia yhteistyössä kauppojen ja muiden toimijoiden kanssa eri puolilla Etelä-Savoa. Tapahtumissa koottiin muun muassa hukkaruokapöytiä, jossa oli esillä yhden ihmisen vuodessa hukkaan heittämä ruoka. Kangasniemen Maaseutuseura palkittiin Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallisella tunnustuspalkinnolla aktiivisesta ja näkyvästä työstään ruokahukan torjumiseksi yhdessä alueensa eri toimijoiden kanssa. Etelä-Savon MKN Piirikeskus taas myönsi yhdistysteko -palkinnon Enonkosken Maa- ja kotitalousseuralle. Enonkoskelaiset ovat tuoneet aktiivisesti ajankohtaisia teemoja esille omassa toiminnassaan ja järjestäneet niistä useita paikallisia tapahtumia. 

Impin päivän -tapahtumat ovat vakiintuneet Etelä-Savossa yhdistysten perustoiminnaksi. Vuonna 2019 erityisesti Roskareippailtiin ja siistittiin yhteisiä alueita ja teiden pientareita. Piirikeskus on tukenut tapahtumien järjestämistä neuvonnalla, koordinoinnilla, materiaaleilla ja viestinnällä. Vuoden 2019 maa- ja kotitalousnaiseksi valittiin Outi Kiesilä Hirvensalmelta. Syksyinen järjestömatka 27.8 -1.9.2019 vei 37 matkaajaa Ruotsin ja Norjan kautta Hurtigrutenin risteilylle. Asiantuntijamme ovat myös vuoden aikana toimineet keskeisissä rooleissa Farmari 2020 -maatalousnäyttelyn järjestelyissä.