Etelä-Pohjanmaa

Talousluvut

Talousluvut

Talousluvut

Tuloslaskelma 

         
           
1 000 € 2019   2018   Erotus
           
Tuotot          
Valtion määräraha 601   603   8
Hanketoiminta 599   761   -172
Muut avustukset          
Palvelumaksut  3 560   3 674   -114
Tuotot yhteensä 4 760   5 038   -278
           
Kulut          
Henkilöstökulut -3 501   -3 462   -39
Poistot -26   -41   15
Palvelutoiminnan kulut -205   -261   56
Muut kulut -1 279   -1 306   27
Kulut yhteensä -5 011   -5 070   59
           
Tuotto-/ kulujäämä -251   -32   -219
           
Varainhankinta 134   134    
           
Sijoitustoiminta 66   -47   113
           
Tuloverot -14   -24   10
           
Tilikauden yli-/alijäämä -65   31   -96

 

Tase

                 
                   
1 000 €         2019   2018   Erotus
                   
Vastaavaa                
                   
Pysyvät vastaavat                
Aineettomat hyödykkeet     8   15   -7
Aineelliset hyödykkeet     46   45   1
Sijoitukset         199   166   33
Pysyvät vastaavat yhteensä     253   226   27
                   
Vaihtuvat vastaavat              
Saamiset          870   1 438   -568
Rahoitusarvopaperit        2 444   1 989   455
Rahat ja pankkisaamiset     444   453   -9
Vaihtuvat vastaavat yhteensä     3 758   3 880   -122
                   
Vastaavaa yhteensä     4 011   4 106   -95
                   
                   
Vastattavaa                
                   
Oma pääoma                
 Sidotut rahastot       31   31   0
 Vapaat rahastot       47   47   0
 Edellisten tilikausien ylijäämä     2 963   2 932   31
 Tilikauden ylijäämä       -65   31   -96
Oma pääoma yhteensä     2 976   3 041   -65
                   
Lyhytaikainen vieras pääoma              
 Ostovelat         75   72   3
 Muut lyhytaikaiset velat     207   238   -31
 Siirtovelat       753   755   -2
Vieras pääoma yhteensä     1 035   1 065   -30
                   
Vastattavaa yhteensä     4 011   4 106   -95